Waar speelt het probleem?

Gelderland is een groene provincie met veel bos en natuurgebied. Al deze natuurgebieden samen noemen wij het Gelders Natuurnetwerk.
effect stikstof op bomen

Een deel van dit gebied wordt Europees beschermd, het zijn de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland Wij hebben ze samengevoegd tot 3 gebieden waar wij binnen dit thema aan werken; op de Veluwe, in de Achterhoek en in de Rijntakken. Niet alle Natura 2000-gebieden zijn stikstofgevoelig. We kijken alleen naar het stikstofgevoelige deel. 

Wist je dat 42% van de stikstofgevoelige natuur in Nederland in Gelderland ligt? 

Kritische Depositie Waarde (KDW)

De kritische depositie waarde (KDW) zegt iets over de stikstofgevoeligheid van een gebied. Hoe lager de KDW, hoe stikstofgevoeliger een gebied is. Bij overschrijding van de KDW neemt het risico op natuurschade toe. Het kaartje laat de overschrijding van de KDW in Gelderse Natura 2000-gebieden zien. Bekijk de kaart op volledig formaat via de knop.

Herkomst stikstofneerslag

In het cirkeldiagram is te zien wat de herkomst is van de stikstofneerslag op Gelderse Natura 2000-gebieden. We maken hierbij onderscheid naar de 4 sectoren waar we in de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) naar kijken: landbouw, mobiliteit, bouw & wonen, en industrie.

Uit het diagram blijkt dat ongeveer de helft van alle stikstofneerslag komt van bronnen binnen Gelderland, de andere helft van bronnen buiten Gelderland. Buitenlandse bronnen zijn hier niet in meegenomen. Over het algemeen geldt dat ongeveer 30% van de depositie uit het buitenland komt, maar dit kan per gebied, afhankelijk van de ligging, aanzienlijk verschillen.

 

Herkomst van de depositie per sector

Onderstaande kaarten tonen de herkomst van de depositie per sector. Hoe donkerder de kleur, hoe meer depositie op die locatie veroorzaakt wordt die vervolgens neerslaat op stikstofgevoelige natuur in Gelderland. De waarden worden weergegeven in mol per jaar.

Depositie kaart van de sector Landbouw

Depositie kaart van de sector Mobiliteit

Depositie kaart van de sector Bouw en Wonen

Depositie kaart van de sector Industrie