Rol provincie, het Rijk en regio

Wat is de rol van de provincie, het Rijk en de regio? Wij geven daar op deze pagina een toelichting op
stikstof in de natuur

De rol van de provincie

De provincie heeft meerdere rollen als het gaat om stikstof:

  • We zijn bevoegd gezag vanuit Wet Natuurbescherming en geven vanuit die rol vergunningen af.
  • We voeren Europese natuurdoelen uit in samenspraak met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), bijvoorbeeld herstelmaatregelen.
  • We zijn belanghebbende. We voeren verschillende maatschappelijke projecten uit waarbij we met stikstof te maken hebben. Denk aan woningbouw, windenergie en infrastructuur (wegen en bruggen).

We werken aan oplossingen voor dit stikstofvraagstuk. 

We doen dit samen met partijen uit de industrie, landbouw, mobiliteit, bouw, terrein beherende organisaties, gemeenten en waterschappen. De Veluwe, Achterhoek en Rijntakken pakken we gebiedsgericht en in samenhang aan.

De Gelderse stikstofaanpak ligt in het verlengde van de aanpak van het Rijk. Zo zorgen we ervoor dat we geen dingen dubbel doen en dat Gelderse inspanningen voor Gelderse ontwikkelingen zijn. De stikstofopbrengst van de Gelderse aanpak stoppen we – na aflossing op de natuur - in de Gelderse stikstofbank voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Zo ontstaat er weer balans tussen onze welvaart en wat de natuur aan kan. Hierbij proberen we belangen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. 

Rol van het Rijk

Het Rijk moet zorgen voor natuurherstel en structurele vermindering van de stikstofuitstoot en -neerslag. In 2025 moet de stikstofuitstoot en -neerslag zo laag zijn, dat in ten minste 40% van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden geen sprake meer is van overschrijding van de kritische depositie waarde (KDW). Voor 2030 ligt die grens op 50% en voor 2035 op 74%.

Het Rijk neemt hiervoor bronmaatregelen in de landbouw, verkeer & vervoer, industrie en energie. Denk aan een omslag naar toekomstbestendige landbouw en schonere technologieën in de industrie.

Er komt tot 2030 ongeveer € 2 miljard beschikbaar voor bronmaatregelen en bijna € 3 miljard voor natuurherstel.

 

Rol van de regio 

Gemeenten zijn bevoegd gezag als het gaat om vergunningen voor (bouw-)projecten en evenementen vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Daarnaast stellen gemeenten ruimtelijk beleid op en voorwaarden over wat op een plek wel of niet mag.

Stikstof in Gelderland

Lees meer over ons bevoegd gezag vanuit Wet Natuurbescherming.