Kennisgeving van verkoop door de provincie Gelderland van een reststrook grond aan nabij de provinciale weg N811 te Herwen.

Provincie Gelderland is van plan een reststrook grond te verkopen als gevolg van de verbetering van de infrastructuur nabij de provinciale weg N811 te Herwen.

Te verkopen:

Kadastrale gemeenteSectieNummerOppervlakte (m²)
AerdtB149632
Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer
Oppervlakte (m²)
Aerdt
B
1496
32

Enige serieuze gegadigde

Bij de realisatie van een zichthoek bij de kruising Brugweg/Molenhoek blijft een klein perceel grond over. De betreffende reststrook grond leent zich gezien vorm en ligging puur en uitsluitend om over te dragen aan de eigenaar(s) van het aangrenzende perceel grond. De eigenaar(s) van het aangrenzende perceel grond is(zijn) daarom de enige serieuze gegadigde voor overname van de eigendomsrechten.

Bezwaar

De provincie is van plan om de genoemde reststrook grond te verkopen aan de eigenaar(s) van het aangrenzende perceel grond. Als u meent dat u ook in aanmerking komt voor aankoop, kunt u een bezwaar indienen. U moet daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving, dus uiterlijk 6 september 2023, een bezwaar indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kennisgevingen-grondzaken@gelderland.nl onder vermelding van kenmerk: ‘N811 Herwen’. In deze e-mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop. Wij stellen deze termijn omdat wij en de koper onredelijk zouden worden benadeeld als ook na deze termijn nog tegen het aangaan van de verkoop opgekomen kan worden.

Provincie Gelderland publiceert dit voornemen op www.gelderland.nl/grondzaken . Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).