Klachten

Voelt u zich onfatsoenlijk behandeld door een bestuurder of ambtenaar? Komt deze persoon de afspraken niet na of houdt hij of zij u aan het lijntje? Dan kunt u een klacht over het gedrag van een ambtenaar of bestuurder indienen bij ons.

U kunt een klacht indienen wanneer:

  • de gedraging minder dan 1 jaar geleden plaatsvond;
  • u niet de mogelijkheid had om bezwaar te maken of in beroep te gaan.

U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk of digitaal indienen. Een mondelinge klacht kan ook mondeling worden afgehandeld. Een schriftelijke klacht moet u in het Nederlands schrijven. Voor klaagschriften kent de wet een speciale procedure. Een klaagschrift is een bijzondere vorm van schriftelijke klacht. Hieraan worden extra eisen gesteld. U moet het klaagschrift ondertekenen en er moet het volgende in staan:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u de klacht schrijft
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en eventueel tegen wie de klacht is gericht

U kunt de schriftelijke klacht per post bij de provincie indienen. 

Wanneer u een schriftelijke klacht heeft ingediend die niet aan de vereisten van een klaagschrift voldoet, stelt de provincie u in de gelegenheid om alsnog aan die vereisten te voldoen. De reden hiervoor is dat een klaagschrift wordt behandeld door de onafhankelijke commissie Rechtsbescherming wanneer de klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost. Voor een andere vorm van schriftelijke klacht geldt deze procedure niet. Wanneer uw klaagschrift compleet is, ontvangt u meer informatie over het verdere verloop van de klachtenprocedure (PDF 130 kB).

Naast ‘gedragingsklachten’ bestaan er ook andere klachten. Wanneer u een klacht heeft over bijvoorbeeld het milieu, uw leefomgeving of provinciale wegen, kunt u deze klacht melden via het klachtenformulier. Op dit soort klachten is hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Klacht indienen

U kunt een klaagschrift ook elektronisch indienen, op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor heeft u DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig.