Herstelprogramma Heiden en stuifzanden

De Veluwe is van groot (landelijk) belang voor de stuifzanden, heischrale graslanden en heiden. Ze zijn een rijk leefgebied van karakteristieke soorten, zoals draaihals, grauwe klauwier, heidezegge, zadelsprinkhaan en bosparelmoervlinder.
Droog heidegebied Foto: Bas Klaver

Op 9 mei 2023 is herstelprogramma Heiden en stuifzanden door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In dit herstelprogramma staan de oorzaken en de knelpunten waardoor we de instandhoudingsdoelen voor de heiden en stuifzanden niet kunnen halen. Met maatregelen gaan we deze knelpunten aanpakken, zodat we de doelen kunnen bereiken. 

Digitale versie herstelprogramma

Download de .pdf van het herstelprogramma.

Natura 2000-doelen

In dit herstelprogramma gaat het om het in stand houden of uitbreiden van acht soorten habitats van heiden- en stuifzandlandschappen en zeven vogelrichtlijnsoorten. 

Habitattypen (Landschapstypen)

 • Stuifzandheiden met struikhei
 • Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
 • Zandverstuiving
 • Vochtige heiden (hogere zandgronden)
 • Droge heiden
 • Jeneverbesstruweel
 • Heischrale graslanden
 • Pioniervegetaties met snavelbies

Vogelrichtlijnsoorten

 • Nachtzwaluw
 • Draaihals
 • Boomleeuwerik
 • Duinpieper
 • Roodborsttapuit
 • Tapuit
 • Grauwe klauwier

Knelpunten

Maatregelen

Er zijn verschillende soorten maatregelen opgenomen, zoals bijvoorbeeld:

 • Omvorming van de natuur
 • Maatregelen specifiek voor soorten zoals de zadelsprinkhaan
 • Maatregelen voor duurzame heide
 • Extensiveren en aankoppelen van landbouwgrond
 • Maatregelen voor het verbeteren van leefgebieden, zoals die van de draaihals
 • De aanleg van heidecorridors

Daarnaast moeten verschillende onderdelen nog verder worden uitgewerkt, zoals een overkoepelend begrazingsplan, de ontwikkeling van tijdelijke heide-akkers, een beleidslijn voor de inrichting en aanleg van fietspaden en een leemkuilenproject. De uitvoering van de herstelmaatregelen duurt naar verwachting tot 2036.

Hoe gaat het verder?

Nu het herstelprogramma Heiden en stuifzanden is vastgesteld, beginnen we met de uitvoering van de herstelmaatregelen. We betrekken hier onder andere grondeigenaren bij. We nemen ruim de tijd voor de hele uitvoering, zodat het proces zorgvuldig verloopt.

Herstelprogramma's Veluwe

Naast herstelprogramma voor Heiden en stuifzanden hebben we afgelopen jaren gewerkt aan de herstelprogramma’s Bossen, Beken, en Vennen en venen, als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe.
Headerfoto

Fotografie Bas Klaver