Herstelprogramma Heiden en stuifzanden

De Veluwe is van groot (landelijk) belang voor de stuifzanden, heischrale graslanden en heiden. Ze zijn een rijk leefgebied van karakteristieke soorten, zoals draaihals, grauwe klauwier, heidezegge, zadelsprinkhaan en bosparelmoervlinder.
Droog heidegebied Foto: Bas Klaver

In dit herstelprogramma staan de oorzaken en de knelpunten waardoor we de instandhoudingsdoelen voor de heiden en stuifzanden niet kunnen halen. Met maatregelen gaan we deze knelpunten aanpakken, zodat we de doelen kunnen bereiken.

Digitale versie ontwerp-herstelprogramma

Download de .pdf van het ontwerp-herstelprogramma.

Natura 2000-doelen

In dit herstelprogramma gaat het om het in stand houden of uitbreiden van acht soorten habitats van heiden- en stuifzandlandschappen en zeven vogelrichtlijnsoorten. 

Habitattypen (Landschapstypen)

 • Stuifzandheiden met struikhei
 • Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
 • Zandverstuiving
 • Vochtige heiden (hogere zandgronden)
 • Droge heiden
 • Jeneverbesstruweel
 • Heischrale graslanden
 • Pioniervegetaties met snavelbies

Vogelrichtlijnsoorten

 • Nachtzwaluw
 • Draaihals
 • Boomleeuwerik
 • Duinpieper
 • Roodborsttapuit
 • Tapuit
 • Grauwe klauwier

Knelpunten en maatregelen

Reageren op ontwerp-herstelprogramma(‘s) niet meer mogelijk

 • De 4 Veluwse herstelprogramma’s kunnen gevolgen hebben voor eigenaren en gebruikers van het gebied. Tijdens de inspraakperiode van 23 januari tot en met 5 maart 2023 kon u reageren op de ontwerp-herstelprogramma’s. 
 • Op dit moment stellen we een nota van antwoord op. Hierin reageren we op alle ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat de herstelprogramma’s worden aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.
 • We verwachten dat Gedeputeerde Staten de herstelprogramma’s en de nota van antwoord dit voorjaar definitief vaststellen. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord.
 • Daarna beginnen we met de uitvoering van de herstelmaatregelen. We betrekken hier onder andere grondeigenaren bij. We nemen ruim de tijd voor de hele uitvoering, zodat het proces zorgvuldig verloopt.
 • Als mensen het niet eens zijn met de vastgestelde herstelprogramma’s (als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan), kunnen ze beroep indienen bij de rechtbank. Daarna kunnen ze in hoger beroep bij de Raad van State.

Herstelprogramma's Veluwe

Naast herstelprogramma voor Heiden en stuifzanden hebben we afgelopen jaren gewerkt aan de herstelprogramma’s Bossen, Beken, en Vennen en venen, als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe.
Headerfoto

Fotografie Bas Klaver