Herstelprogramma Bossen

Ruim 64.000 hectare, ofwel 65% van de Veluwe, bestaat uit bos. Daarmee is de Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. De bossen zijn het leefgebied van bijvoorbeeld het vliegend hert, de wespendief en de zwarte specht.
Wilde zwijnen in een bos Fotografie Els Branderhorst

Ook de grootschalige aanwezigheid van edelhert en wild zwijn binnen de Veluwse bossen is uniek. Deze wilde hoefdieren hebben verscheidene effecten op de natuurlijke bosontwikkeling en soortensamenstelling van de Veluwe, waardoor het natuurgebied een unieke biodiversiteit heeft. We zetten in op ecologisch herstel en goed beheer van deze bossen, zodat de bijzondere planten en dieren behouden blijven. Op 9 mei 2023 is herstelprogramma Bossen door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Digitale versie herstelprogramma

Download de .pdf van het herstelprogramma.

Natura 2000-doelen

In dit herstelprogramma staan maatregelen voor de volgende Natura 2000-habitats en vogel- en habitatrichtlijnsoorten. 

Habitattypen (Landschapstypen)

  • de oude eikenbossen
  • de beuken-eikenbossen met hulst

Vogel- en habitatrichtlijnsoorten

  • het vliegend hert
  • de zwarte specht
  • de wespendief
  • de draaihals

Knelpunten

Maatregelen

Provincie Gelderland wil dat er voldoende ruimte is voor herstel van bosbodems en voor de natuurlijke processen van veroudering, aftakeling en natuurlijke sterfte van bomen. Door binnen de habitatbossen voorwaarden te stellen, worden de natuurlijke processen die hieruit voortkomen beschermd, achteruitgang van de bodemkwaliteit voorkomen en wordt bijgedragen aan bodemherstel. Verder worden maatregelen voorgesteld voor grootschalig bosherstel in de historische loofbossen onder andere door oppervlaktevergroting door uitbreiding van loofbossen, uitfaseren van houtoogst en het verwijderen van invasieve uitheemse bomen en struiken. Op korte termijn zal gekeken worden waar met rasters negatieve effecten van grazers en het wroeten van zwijnen beperkt kan worden. Op de langere termijn zal op delen van de Veluwe, in afstemming met terreineigenaren, het aantal wilde hoefdieren worden teruggebracht. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten van de wolf. Voor het verbeteren van het leefgebied van karakteristieke soorten als de bosanemoon, de grote muur, het vliegend hert, de wespendief en de zwarte specht zijn eveneens maatregelen opgenomen.

De komende jaren wordt ook gewerkt aan maatregelen die de vitaliteit van alle bossen op de Veluwe ten goede komen. Zoals kleinschalige aanplant van loofbomen en het opzetten van een ruimtelijk netwerk van oude, aftakelende en dode bomen over de gehele Veluwe. Niet voor alle knelpunten is voldoende kennis aanwezig om tot doelmatige en duurzame herstel- of beheermaatregelen te komen. Nader onderzoek is nodig om deze kennisleemten op te vullen en tot effectief natuurherstel op de Veluwe te komen.

Hoe gaat het nu verder?

Nu het herstelprogramma Bossen is vastgesteld, beginnen we met de uitvoering van de herstelmaatregelen. We betrekken hier onder andere grondeigenaren bij. We nemen ruim de tijd voor de hele uitvoering, zodat het proces zorgvuldig verloopt.
 

Herstelprogramma's Veluwe

Naast het herstelprogramma voor Bossen hebben we afgelopen jaren gewerkt aan de herstelprogramma’s Beken, Heiden en stuifzanden, en Vennen en venen, als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe.
Headerfoto

Fotografie Els Branderhorst, Buiten-beeld