Herstelprogramma Bossen

Ruim 64.000 hectare, ofwel 65% van de Veluwe, bestaat uit bos. Daarmee is de Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. De bossen zijn het leefgebied van bijvoorbeeld het vliegend hert, de wespendief en de zwarte specht.
Wilde zwijnen in een bos Fotografie Els Branderhorst

Ook de grootschalige aanwezigheid van edelhert en wild zwijn binnen de Veluwse bossen is uniek. Deze wilde hoefdieren hebben verscheidene effecten op de natuurlijke bosontwikkeling en soortensamenstelling van de Veluwe, waardoor het natuurgebied een unieke biodiversiteit heeft. We zetten in op ecologisch herstel en goed beheer van deze bossen, zodat de bijzondere planten en dieren behouden blijven.

Digitale versie ontwerp-herstelprogramma

Download de .pdf van het ontwerp-herstelprogramma.

Natura 2000-doelen

In dit herstelprogramma staan maatregelen voor de volgende Natura 2000-habitats en vogel- en habitatrichtlijnsoorten. 

Habitattypen (Landschapstypen)

 • de oude eikenbossen
 • de beuken-eikenbossen met hulst
 • de vochtige, alluviale ontstane bossen

Vogel- en habitatrichtlijnsoorten

 • het vliegend hert
 • de zwarte specht
 • de wespendief
 • de draaihals

Knelpunten en maatregelen

Reageren op ontwerp-herstelprogramma(‘s) niet meer mogelijk

 • De 4 Veluwse herstelprogramma’s kunnen gevolgen hebben voor eigenaren en gebruikers van het gebied. Tijdens de inspraakperiode van 23 januari tot en met 5 maart 2023 kon u reageren op de ontwerp-herstelprogramma’s.
 • Op dit moment stellen we een nota van antwoord op. Hierin reageren we op alle ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat de herstelprogramma’s worden aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.
 • We verwachten dat Gedeputeerde Staten de herstelprogramma’s en de nota van antwoord dit voorjaar definitief vaststellen. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord.
 • Daarna beginnen we met de uitvoering van de herstelmaatregelen. We betrekken hier onder andere grondeigenaren bij. We nemen ruim de tijd voor de hele uitvoering, zodat het proces zorgvuldig verloopt.
 • Als mensen het niet eens zijn met de vastgestelde herstelprogramma’s (als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan), kunnen ze beroep indienen bij de rechtbank. Daarna kunnen ze in hoger beroep bij de Raad van State.

Herstelprogramma's Veluwe

Naast het herstelprogramma voor Bossen hebben we afgelopen jaren gewerkt aan de herstelprogramma’s Beken, Heiden en stuifzanden, en Vennen en venen, als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe.
Headerfoto

Fotografie Els Branderhorst, Buiten-beeld