Regionaal waterprogramma 2021-2027

Water speelt een grote en veelzijdige rol in Gelderland. Water om te drinken, over te varen en in te zwemmen. Water voor landbouw, natuur en landschap. Maar water kan ook zorgen voor overstromingen. En door klimaatverandering neemt de kans op droogte toe en stijgt de kans op hevige neerslag.
jongetje springt in natuurwaterplas

Daarom werken we samen met onze partners aan een watersysteem van de toekomst. In het Regionaal waterprogramma 2021-2027 beschrijven we hoe we dit willen doen.

Uitdagingen: water stuurt

Water wordt steeds belangrijker ook voor onze andere opgaven. Zo houden we bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden rekening met het bodem- en watersysteem. Ook zorgen we dat we meer water vasthouden in de bodem. Zodat er in tijden van droogte meer water is. En we letten op de kwaliteit van het grondwater, zodat dit schoon genoeg is om er drinkwater van te maken. We pakken deze uitdagingen op in gebiedsprocessen. Zo werken we tegelijk aan andere provinciale en maatschappelijke uitdagingen.

Uitgangspunten van het Regionaal waterprogramma:

Voorkomen is beter dan genezen

Het bodem- en watersysteem is een belangrijke basis voor onze leefomgeving. En het speelt een belangrijke rol bij duurzaamheid en klimaatbestendigheid. We werken aan herstel en versterken het systeem met nieuwe functies.

 

Negatieve effecten

Soms hebben ontwikkelingen en activiteiten negatief effecten op het bodem- en watersysteem. Als initiatiefnemers vermoeden dat hun activiteit een negatief effect heeft, verwachten we dat ze maatregelen nemen om dit te beperken en/of compenseren. 

Uitdagingen

Verschillende grote maatschappelijke opgaven waaraan we werken met onze partners, vragen om een gebiedsgerichte aanpak. Zoals bijvoorbeeld het verminderen van stikstof en de uitstoot van CO2. Of de aanpak van medicijnresten en nieuwe stoffen. Maar ook de stijgende vraag naar grond- en drinkwater. Voor deze uitdagingen is een aanpak per gebied het effectiefst. Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk nieuwe technieken en samenwerking.

Relatie met andere programma’s

Het Regionaal waterprogramma beschrijft hoe wij komende jaren aan de slag gaan met ons water. Waterschappen houden hier rekening mee in hun Waterbeheerprogramma. Het heeft ook gevolgen voor het toetsen van milieubelastende activiteiten (die mogelijk gevolgen hebben voor watersystemen) en wateractiviteiten, zoals beschreven in de Omgevingswet. Daar waar nodig zetten we hulpmiddelen in om onze doelen te bereiken. Dit kan de provinciale Omgevingsverordening zijn, maar bijvoorbeeld ook samenwerkingsovereenkomsten onder andere met waterschappen.

 

Hoe is het Regionaal waterprogramma opgesteld?

In een vroeg stadium zijn waterschappen betrokken bij de voorbereidingen van dit plan. Net als andere overheden, terreinbeherende organisaties en Vitens. Van 10 mei tot en met 21 juni 2021 lag het ontwerp Regionaal waterprogramma ter inzage. In deze periode hebben onder andere overheden, natuurorganisaties, agrariërs en hengelsporters 23 zienswijzen ingediend. Hierop is de tekst aangepast. Daarnaast zijn op verzoek van het Rijk en het Interprovinciaal overleg teksten aangevuld. Provinciale Staten hebben het aangepaste Regionaal waterprogramma 2021-2027 samen met de zienswijzennota behandeld en vastgesteld. 

Regionaal waterprogramma

Op 15 december 2021 heeft Provinciale Staten het Regionaal waterprogramma 2021-2027 vastgesteld. U kunt deze definitieve versie lezen als e-magazine.