Water- en bodemsturend

Met technische ingrepen hebben we onze Delta Nederland steeds meer naar onze hand gezet en ons rijke, natuurlijke systeem aangepast aan onze ruimtelijke ordening. Door het veranderende klimaat komt er een einde aan de maakbaarheid en moeten we ons aanpassen.

Daarnaast staan we nu ook voor dringende vraagstukken die om ruimtelijke keuzes vragen op het gebied van woningbouw, energie, landbouw, natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit. Hierbij is het stapelen van functies van belang. 

Kamerbrief

Het kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. In 2022 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een kamerbrief ingediend waarin dit verder wordt uitgelegd. In de brief staan 7 uitgangspunten met daarbij 33 structurerende keuzes. 

Nederland 2120

In 2020 heeft de WUR een kaart gemaakt hoe Nederland er in 2120 uit kan zien. Het  belangrijkste doel is om lokaal en regionaal na te denken over de kansen en mogelijkheden over 100 jaar in een gebied. Waarbij rekening gehouden wordt met een veranderend klimaat, ontwikkelingen met betrekking tot thema’s zoals wonen, mobiliteit en werken. Een langetermijnvisie opstellen helpt bij het maken van ruimtelijke keuzes en agendeert de dilemma’s waar we nu voor staan. Hierbij wordt de verre toekomst als vertrekpunt gebruikt en hierna wordt er nagedacht over wat we nu moeten doen om daar te komen.

Gebiedsuitwerkingen water- en bodemsturend

We gaan door met 2120-visies, gebaseerd op het verbeteren van het water- en bodemsysteem. Hierdoor weten we nu welke kant we op moeten werken met al die opgaven samen in een gebied. Het is een vergezicht waarin de economische ontwikkeling, een natuur inclusieve samenleving samen met al die fundamentele veranderingen en opgaven (zoals wonen en landbouw) hand in hand gaan én waarmee we ons aanpassen aan het veranderende klimaat.

Handelingsperspectief bieden

Vanuit gemeenten krijgen wij veel vragen over hoe zij de uitgangspunten uit de kamerbrief over water- en bodemsturend kunnen toepassen. Wij ondersteunen hen hierin met kennis. Samen met de WUR en werkregio’s werken we toe naar gebiedsuitwerkingen. In 2023 hebben we dit gedaan voor de regio Vallei en Veluwe. Dit is ook gedaan voor de Groene Metropoolregio en gemeente Arnhem. In Rivierenland en gemeente Wageningen zijn we gestart en dat gaan we doen voor de Achterhoek en de Stedendriehoek. Vanaf 2024 pakken we dit ook verder op met andere werkregio’s. Zo bieden we regio’s en gemeenten handelingsperspectief voor de uitwerking van de gedachte water- en bodemsturend.

Met klei naar klimaatrobuuste landbouwgrond

Klimaatverandering veroorzaakt lange periodes van droogte of juist van overvloedige regenval. Boeren op zandgronden hebben daar veel last van. Kleigrond vergroot de veerkracht van een zandbodem waardoor deze beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Klei kan zandgrond ook vruchtbaarder maken.