Samen hitte aanpakken

Voor zomerse vakanties hoeven we niet meer op reis naar Zuid-Frankrijk. Maar langdurige en extreme hitte heeft ook een keerzijde. Hitte raakt iedereen.
Bejaarden met de voeten in een kinderbadje tegen de hitte

Uit gegevens van het KNMI blijkt dat het aantal warme dagen (boven de 25°C) jaarlijks toeneemt. Hitte heeft vele gevolgen voor de leefbaarheid in onze dorpen en steden, de flora en fauna in onze provincie maar ook voor de gezondheid van onze inwoners. Woningen en bedrijfspanden warmen op, de vraag naar drinkwater neemt toe. Ook leidt hitte tot verlies aan arbeidsproductiviteit en het is een risico voor de gezondheid van mens en dier. Hittestress leidt zelfs tot dodelijke slachtoffers, met name onder ouderen en kwetsbare groepen.

Hittestress en de aanpak in beeld

In deze hittestresskaart krijg je op basis van de gegevens uit de klimaateffectatlas en de Atlas Leefomgeving een overzicht van de situatie in Gelderland wat betreft hitte, droogte en wateroverlast. Daarbij brengen we de initiatieven voor de aanpak van hitte in Gelderland in beeld. We subsidiëren 65 gemeentelijke projecten om hittestress aan te pakken. Met de Challenge Groene Icoonprojecten steunen we partners om stedelijke gebieden groener te maken en in te richten op klimaatverandering. Samen met de GGD’en helpen we gemeenten om in een lokaal hitteplan maatregelen te nemen om hittestress bij (oudere) inwoners te voorkomen. Zo werken we samen aan het verminderen van de gevolgen van extreme hitte.

Hitte-tips

Bekijk welke tips de GGD heeft om de hitte door te komen en welke maatregelen getroffen kunnen worden om hitte in gebouwen tegen te gaan.

Met wie pakken we hitte aan?

Zoals gezegd: hitte raakt iedereen. Met het programma Klimaatadaptatie wil provincie Gelderland de impact van extreme hitte verminderen. Zo stimuleren we onder andere initiatieven om hittestress tegen te gaan. Van inwoners, bedrijven en gemeentes tot projectontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen en GGD's. Iedereen kan aan de slag met maatregelen tegen hitte.

Wat doen we?

Voorbeelden zijn de Challenge Groene Icoonprojecten om stedelijke gebieden groener te maken en de hittebelevingsonderzoeken in sociale huurwoningen om concrete maatregelen te kunnen nemen om hittestress tegen te gaan. Met de online game ‘Beat The Heat’ stimuleren we medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en thuiszorgorganisaties om hitte aan te pakken, onder andere door een lokaal hitteplan te maken. Daarnaast stimuleren we inwoners om in en rondom de eigen woning maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door gemeenten een financieel steuntje in de rug te geven om de omgeving te vergroenen. Gemeenten roepen vervolgens hun inwoners op om hier ook aan bij te dragen, bijvoorbeeld met de actie NK Tegelwippen.

 

Initiatieven om hitte aan te pakken

Meer informatie

Wil je meer weten over bovenstaande activiteiten? Neem dan contact op met het Provincieloket.