Samen hitte aanpakken

Voor zomerse vakanties hoeven we niet meer op reis naar Zuid-Frankrijk. Maar langdurige en extreme hitte heeft ook een keerzijde. Hitte raakt iedereen.
Samen hitte aanpakken

Uit gegevens van het KNMI blijkt dat het aantal warme dagen (boven de 25°C) jaarlijks toeneemt. Hitte heeft vele gevolgen voor de leefbaarheid in onze dorpen en steden, de flora en fauna in onze provincie maar ook voor de gezondheid van onze inwoners. Woningen en bedrijfspanden warmen op, de vraag naar drinkwater neemt toe. Ook leidt hitte tot verlies aan arbeidsproductiviteit en het is een risico voor de gezondheid van mens en dier. Hittestress leidt zelfs tot dodelijke slachtoffers, met name onder ouderen en kwetsbare groepen.

Hitte-tips

Bekijk welke tips de GGD heeft om de hitte door te komen en welke maatregelen getroffen kunnen worden om hitte in gebouwen tegen te gaan.

Met wie pakken we hitte aan?

Zoals gezegd: hitte raakt iedereen. Met het programma Klimaatadaptatie wil provincie Gelderland de impact van extreme hitte verminderen. Zo stimuleren we onder andere initiatieven om hittestress tegen te gaan. Van inwoners, bedrijven en gemeentes tot projectontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen en GGD's. Iedereen kan aan de slag met maatregelen tegen hitte.

Wat doen we?

Voorbeelden zijn de Challenge Groene Icoonprojecten om stedelijke gebieden groener te maken en de hittebelevingsonderzoeken in sociale huurwoningen om concrete maatregelen te kunnen nemen om hittestress tegen te gaan. Met de online game ‘Beat The Heat’ stimuleren we medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en thuiszorgorganisaties om hitte aan te pakken, onder andere door een lokaal hitteplan te maken. Daarnaast stimuleren we inwoners om in en rondom de eigen woning maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door gemeenten een financieel steuntje in de rug te geven om de omgeving te vergroenen. Gemeenten roepen vervolgens hun inwoners op om hier ook aan bij te dragen, bijvoorbeeld met de actie NK Tegelwippen.

 

Initiatieven om hitte aan te pakken

Volgens het CBS zorgen hittegolven voor honderden extra sterfgevallen, vaak door uitdroging. Samen met de GGD’s helpt de provincie gemeenten met de hitteplannen. Een hitteplan helpt om eenvoudige voorzorgsmaatregelen onder de aandacht te brengen van risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en jongeren. Sinds 2007 is er een Nationaal Hitteplan dat waarschuwt voor periodes van langdurige hitte. Belangrijk is dat dit vertaald wordt in lokale hitteplannen. Gemeenten maken daarin afspraken met lokale organisaties als woningcorporaties en thuiszorgorganisaties om maatregelen te treffen om hittestress te voorkomen.

Deze online game geeft inzicht in de gevolgen van hitte op de samenleving. De aanpak van hitte gaat alleen in samenwerking met veel partijen samenwerken. In de online game leer je met welke belangen en uitdagingen je te maken krijgt bij het tegengaan van hitte in steden en dorpen. 

Zodra het deze zomer een week lang warmer is dan 25°C start een hittebelevingsonderzoek onder bewoners van sociale huurwoningen. Zo wordt duidelijk in welke praktijksituaties bewoners daadwerkelijk hinder ervaren door hitte en welke maatregelen zinvol zijn. Woningcorporaties krijgen handvatten voor zowel ontwerpkeuzes bij renovatie als voor de communicatie naar bewoners over effectief (ventilatie)gedrag. Voor gemeenten en provincies worden de meetresultaten vertaald naar scenario's op het niveau van een stad. Wat is het effect van klimaatverandering op de koelbehoefte (en energievraag) van een stad en wat zijn mogelijke maatregelen waar professionals van gemeenten op kunnen sturen? Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Hogeschool van Amsterdam, Tauw, diverse gemeenten en woningcorporaties, GGD en Klimaatverbond. 

In stedelijke gebieden kan de temperatuur ’s nachts tot 8 graden Celsius hoger zijn dan in de omliggende gebieden. De kans op hittestress is in deze gebieden dan ook groter dan in de vaak groenere, koele buitengebieden. We stimuleren vergroening in Gelderland onder andere met de groene icoonprojecten.

De Manifestregio Vallei & Veluwe maakt de inzet mogelijk van Tuin & Klimaatcoaches. Onder het motto ‘Samen kleuren we de stad’, helpen de coaches bewoners bij het vergroenen van hun wijk of buurt.

Links

Meer informatie

Wil je meer weten over bovenstaande activiteiten? Neem dan contact op met het Provincieloket.