Klankbordgroep bijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten met de Klankbordgroep als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Hieronder geven we per datum aan wat we op hoofdlijnen bespraken en vindt u ook de vastgestelde verslagen.

30 maart 2023:

Tijdens deze bijeenkomst met de klankbordgroep lichtten we voor een groot deel de uitgangspunten voor het nieuwe wegontwerp toe. Met deze uitgangspunten en het (ruwe) voorkeursalternatief werken we toe naar een meer gedetailleerd Definitief Voorontwerp (DVO). Dit vraagt om keuzes waarbij we vaak meerdere thema’s en belangen met elkaar afwegen, zoals natuur en fietsveiligheid.  Deze keuzes hebben we tijdens deze bijeenkomst toegelicht en getoetst met de klankbordgroep. 

Ook koppelden we aan de klankbordgroep terug hoe we hun input meenemen in het DVO. 

Naast de ontwerpkeuzes die toegelicht zijn in de presentatie hing er in de zaal een “werkkaart” waar overige ontwerpkeuzes op te zien waren.

Een aantal klankbordgroep-leden vroeg nogmaals aandacht voor de fietspadbreedte op het wegdeel Huinen-Putten wat een onderlinge discussie op gang bracht. Tot slot spraken klankbordgroep-leden de wens uit om gezamenlijk (unaniem) achter het plan te gaan staan.

24 januari 2023: 

Dit was een overleg, waarbij het subgroepje LNC uit de klankbordgroep vanuit deze thema’s input gaf op het voorkeursalternatief, zoals dat er nu ligt. We hebben onder andere  gesproken over (behoud van) bomen, water en faunapassages. 

15 december 2022: 

Vanavond lag er een op hoofdlijnen getekend voorkeursalternatief in de klankbordgroep. De klankbordgroep ging in subgroepjes uiteen om dit te bespreken met de aanwezige deskundigen van provincie Gelderland. Samen met de metingen, die in januari 2023 zijn gedaan, verwerken we de oogst van deze avond in het definitieve voorontwerp, dat we naar verwachting in het voorjaar van 2023 aan alle geïnteresseerden presenteren. 

20 oktober 2022: 

Tijdens deze avond stonden we stil bij het ‘huiswerk’ dat de leden van de klankbordgroep hadden gedaan. Per ontwerpvariant plakten de leden stickers bij die onderdelen die volgens hen per weggedeelte behouden moesten blijven. Met de uitkomst van deze stickersessie, de input van de inloopmomenten van 1 en 3 november 2022 en de gesprekken die we al met een aantal omwonenden hebben gevoerd, gingen we weer aan de slag om van de 3 ontwerpvarianten uiteindelijk een voorkeur te filteren: de voorkeursvariant.

28 september 2022: 

In de zomermaanden brachten we de 5 scenario’s terug naar 3 ontwerpvarianten: 

  1. Focus op minimaal ingrijpen
  2. Focus op verkeersveiligheid
  3. Focus op recreatie.

In de zaal hingen de varianten op grote kaarten. Ook presenteerden we per variant de effecten op landschap, natuur en cultuurhistorie. 

Onze verkeerskundige legde uit welke factoren bepalend zijn voor de breedte van het fietspad. De ondergrens voor een fietspad langs een provinciale weg ligt tegenwoordig op een breedte van 3 meter. 

Als ‘huiswerk’ kregen de leden van de klankbordgroep de 3 ontwerpvarianten en de LNC-ambitiekaart mee om daar commentaar op te leveren voor de bijeenkomst van 20 oktober 2022. 

6 juli 2022: 

Vanavond haalden we de input van de klankbordgroep op. Dit ging over de plussen en minnen die leden van de klankbordgroep bij de 5 scenario’s hadden gezet. Met deze input gingen we aan de slag om van 5 scenario’s naar 3 ontwerpvarianten te gaan.

29 juni 2022: 

Tijdens deze bijeenkomst stonden de 5 scenario’s - die we op 22 maart 2022 met de klankbordgroep deelden - en de effecten op de omgeving centraal. De tekeningen met daarop de scenario’s hingen in de zaal. De leden van de klankbordgroep kregen de tekeningen in klein formaat mee naar huis om van commentaar te voorzien. 

7 april 2022: 

Op deze datum hadden we geen reguliere bijeenkomst met de klankbordgroep, maar een ‘special’, waarin alle aspecten rond landschap, natuur en cultuurhistorie (LNC) op en rond de N303 tussen Voorthuizen en Putten centraal stonden. Age Fennema, rentmeester voor de landgoederen Gerven en Hell, gaf een presentatie over de toekomstvisie van de landgoederen. Als 2e punt stonden de voorlopige resultaten van de diverse LNC-onderzoeken geagendeerd. Belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst was dat we naast de basis-maatregelen voor LNC ook kijken naar waar en hoe we extra waarde kunnen toevoegen aan het gebied. Daarom komt er een LNC-ambitiekaart. Om die ambities waar te kunnen maken moeten we nog wel in gesprek met de grondeigenaren.

22 maart 2022: 

In deze bijeenkomst hebben we de 11 scenario’s  ‘getrechterd’ naar 5:

  • 0-plus variant (60 km/h met minimaal ingrijpen)
  • Borgen (integrale) veiligheid & toegankelijkheid
  • Poort / Entree Veluwe
  • Groene ‘zandloper’ N303, natuurinclusief
  • Ruim baan voor de fiets.

Verslag klankbordgroep 22 maart 2022 (PDF 188 kB)

7 maart 2022: 

De klankbordgroep ging in 3 subgroepen uit om op flip-overs dromen/toekomstscenario’s voor de N303 tussen Voorthuizen en Putten te schetsen. Hieruit kwamen 11 mogelijke scenario’s.  

Presentaties bekijken?

Voor bijna alle bijeenkomsten met de klankbordgroep presenteerden we powerpointpresentaties. Ook maakten we tijdens de sessies kaarten op. Dit zijn enorme bestanden die lastig te downloaden zijn. Bovendien zijn deze niet digitaal toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast is het materiaal lastig te duiden zonder nadere uitleg. Vandaar onze keuze dat we ervoor hebben gekozen om deze documenten niet op deze website te plaatsen. Wilt u deze tóch ontvangen, neem dan contact op met het provincieloket. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden.

Verslagen en presentaties voor 2022: