Instrument: laten vieren woningsplitsingseisen

Er moet meestal aan bepaalde eisen worden voldaan zodat een omgevingsvergunning verleend kan worden voor het splitsen van een woning. Deze eisen worden opgesteld door de gemeente.
Daken van woningen

Daarnaast zijn in flankerende beleidsvelden vaak beleidsregels opgenomen die invloed hebben op het al dan niet mogen splitsen van een woning. Het voornaamste voorbeeld hiervan zijn parkeernormen, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld eigenschappen van de woningen, de ruimtelijke kwaliteit of bovenwettelijke verduurzamings-eisen.

Het moeten voldoen aan parkeernormen en aan andere flankerende beleidsregels voor twee (of meer) woningen in plaats van één, zorgt voor een extra druk op de openbare ruimte. Het kan voorkomen dat door het niet kunnen voldoen aan de eisen, de splitsingsplannen niet door kunnen gaan. De gemeente kan er dus voor kiezen deze of andere gemeentelijke beleidsregels te laten vieren of niet te handhaven om splitsen mogelijk te maken.

Hoe gaat het in zijn werking? 

Wanneer bijvoorbeeld de parkeernormen worden versoepeld, wordt woningsplitsen op meer plaatsen mogelijk. In een parkeernota worden parkeernormen bepaald voor onder andere woningen. Afhankelijk van het type woning en de wijk kan de parkeernorm verschillen en oplopen tot twee parkeerplaatsen per woning. Bij een woningsplitsing moeten in het uiterste geval vier parkeerplaatsen worden gerealiseerd, een toevoeging van twee extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Hier is niet altijd ruimte voor, de geldende parkeernorm kan een woningsplitsing dus dwarsbomen. Door de woningsplitsingseis te laten vieren of los te laten kan de woningsplitsing wel worden toegestaan.

Een ander voorbeeld van een woningsplitsingseis die versoepeld kan worden is de ondergrens van het gebruiksoppervlakte van de gesplitste woning. De meeste gemeenten hanteren een minimale ondergrens van het gebruikersoppervlakte voor de gesplitste woning. Dit om huurdersuitbuiting te voorkomen. In sommige gevallen kan een gemeente overwegen de ondergrens van het gebruiksoppervlak te verlagen om meer splitsingen mogelijk te maken. 

Wat zijn de voor- en nadelen?

VoordelenNadelen
Woningsplitsen wordt meer haalbaar 

Leefbaarheid komt onder hogere druk (de parkeerdruk neemt bijvoorbeeld toe) 

Tip: Bijvoorbeeld het laten vieren van parkeernormen kan negatieve gevolgen hebben. Wanneer er een te hoge parkeerdruk ontstaat, is het lastig om verleende vergunningen weer in te trekken. Zie ook het voorbeeld van de gemeente Nijmegen hieronder, onder Voorbeelden.

Het instrument heeft relatief lage kosten 

Onaantrekkelijke woningvoorraad bij marktontspanning

Tip: Veel stimulerend woningsplitsingsbeleid is gericht op het versnellen van het splitsingsproces. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte en tijd voor kwaliteitsbewaking blijft. Wanneer een gemeente er in het uiterste geval voor kiest om splitsing altijd toe te staan, wordt het risico genomen dat laagwaardige woningen worden gerealiseerd. Om dit risico te ontlopen zal een zekere vorm van kwaliteitstoetsing moeten worden toegepast.

 

Minder inzicht/overzicht in plancapaciteit

Tip: Bij een stimulerend beleid van woningsplitsen kan het voorkomen dat de woning die door het splitsen wordt toegevoegd de (harde) plancapaciteitsfase overslaat. Het doel van het stimulerende beleid is het zo snel mogelijk realiseren van de splitsing. Dit kan invloed hebben op de onderbouwing van een ander woningbouwinitiatief in de gemeente doordat er door splitsing binnen een jaar (veel) woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

Voordelen
Nadelen
Woningsplitsen wordt meer haalbaar 

Leefbaarheid komt onder hogere druk (de parkeerdruk neemt bijvoorbeeld toe) 

Tip: Bijvoorbeeld het laten vieren van parkeernormen kan negatieve gevolgen hebben. Wanneer er een te hoge parkeerdruk ontstaat, is het lastig om verleende vergunningen weer in te trekken. Zie ook het voorbeeld van de gemeente Nijmegen hieronder, onder Voorbeelden.

Het instrument heeft relatief lage kosten 

Onaantrekkelijke woningvoorraad bij marktontspanning

Tip: Veel stimulerend woningsplitsingsbeleid is gericht op het versnellen van het splitsingsproces. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte en tijd voor kwaliteitsbewaking blijft. Wanneer een gemeente er in het uiterste geval voor kiest om splitsing altijd toe te staan, wordt het risico genomen dat laagwaardige woningen worden gerealiseerd. Om dit risico te ontlopen zal een zekere vorm van kwaliteitstoetsing moeten worden toegepast.

 

Minder inzicht/overzicht in plancapaciteit

Tip: Bij een stimulerend beleid van woningsplitsen kan het voorkomen dat de woning die door het splitsen wordt toegevoegd de (harde) plancapaciteitsfase overslaat. Het doel van het stimulerende beleid is het zo snel mogelijk realiseren van de splitsing. Dit kan invloed hebben op de onderbouwing van een ander woningbouwinitiatief in de gemeente doordat er door splitsing binnen een jaar (veel) woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

Voorbeelden

  • De gemeente Nijmegen heeft in gebieden met betaald parkeren het verlenen van extra parkeervergunningen per woning toegestaan om de woningnood aan te pakken.
  • De gemeente Alkmaar hanteert zoals veel gemeenten verschillende minimale gebruikersoppervlakte eisen, afhankelijk van de locatie. Zo moet een gesplitste woning in de binnenstad minimaal 35m² zijn (met buitenruimte) en buiten de binnenstad minimaal 50m².

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.