Voorbeeldtekst Paraplubestemmingsplan Wonen

Deze voorbeeldtekst is onderdeel van de Handreiking Woningsplitsing
Daken van woningen

Paraplubestemmingsplan: wonen bestemmen als één huishouden in één woning

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan
het bestemmingsplan 'Parapluplanbestemmingsplan Wonen' gemeente x met identificatienummer NL.IMRO.XXXX… van de gemeente X;

1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3 wonen/woondoeleinden:
het gehuisvest zijn in een woning/wooneenheid;

1.4 woning/wooneenheid:
een complex van intern met elkaar in verbinding staande ruimten in een (gedeelte van een) gebouw, uitsluitend bedoeld voor de permanente huisvesting van een afzonderlijk (gemeenschappelijk) huishouden.

1.5 huishouden:
Persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; daaronder niet begrepen kamerverhuur.

Artikel 2 Toepassingsregels
Dit bestemmingsplan is van toepassing op alle bestemmingsplannen / beheersverordeningen in de gemeente X.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Wonen
Onderstaande regels hebben betrekking op de bestemmingen die de functie wonen en/of woondoeleinden en/of woningen dan wel andere bestemmingen die zien op het mogelijk maken van de functie wonen in de betreffende bestemmingsomschrijvingen.

3.1 Bestemmingsomschrijving
In de bestemmingsomschrijving van alle bestemmingsplannen / beheersverordeningen waar een woonfunctie is toegestaan, zijn de begrippen van artikel 1, zoals weergegeven in 1.3, 1.4 en 1.5 van toepassing, voor het overige blijven de betreffende bestemmingsplannen van kracht.

3.2 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met de bestemmingen wordt in ieder geval gerekend:
a)    het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden.

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 4 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 5 Overgangsrecht
5.1 Overgangsrecht gebruik
a)    Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b)    Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c)    Indien het gebruik, bedoeld in lid a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
d)    Het bepaalde in lid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Parapluplanbestemmingsplan Wonen' van de gemeente X

Bron: Paraplubestemmingsplan Wonen Gemeente Zevenaar, december 2019 

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.