Stimuleren: Voorbeelden & inspiratie

Hoe zetten andere gemeenten hun instrumenten in? En op welk schaalniveau? Het instrument kan in de gehele gemeente worden ingezet, of in een buurt, straat of pand. Waarom heeft de gemeente hiervoor gekozen en welke lessen kunnen wij hieruit leren?
Stimuleren: Voorbeelden & inspiratie

Woningsplitsen kan in het algemeen helpen om de woningvoorraad te flexibiliseren en relatief snel uit te breiden. Er wordt op dit niveau geen onderscheid gemaakt naar het buitengebied en de bebouwde kom. 

 • De regio Nijmegen (gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) formuleert in haar woonagenda dat de woningvoorraad geflexibiliseerd moet worden, wat snel kan via woningsplitsen. Bekijk het document 'Subregionale Woonagenda Nijmegen e.o. op de website van regio Arnhem/Nijmegen.
  Lees meer over Regio Arnhem/Nijmegen
 • De gemeente Overbetuwe heeft een tekort aan betaalbare huurwoningen. In de Woonagenda 2020 is geformuleerd hoe ze door een mix van strategieën (afspraken over inkomensafhankelijk huurbeleid, aanpak scheef wonen, doorstroommogelijkheden realiseren, passendheidsmakelaar, woningsplitsing, toevoegen sociale huur) dit tekort te wil verkleinen.
  Lees meer over Gemeente Overbetuwe
 • De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen ook een faciliterende rol spelen bij woningsplitsen. Zo kan de vraag naar kleinere woningen voor de toenemende groep een- en tweepersoonshuishoudens beter worden bediend. Aanpassingen in de bestaande woningvoorraad kan een positieve bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit van kernen/wijken. Bekijk de woonvisie Bommelerwaard via de website van Zaltbommel.
  Lees meer over Gemeente Zaltbommel
 • De Gemeente Oldebroek heeft te maken met een (te dure) woningvoorraad en wil voorkomen dat er een tekort is aan geschikte woningen voor kleine of startende huishoudens. Dit zou namelijk kunnen leiden tot een bevolkingskrimp, waardoor het voorzieningenniveau afneemt en de leefbaarheid onder druk komt te staan. Oldebroek wil woningen toevoegen door onder andere functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing, splitsing van karakteristieke en monumentale boerderijen en het omzetten van recreatiewoningen naar gewone woningen toe te staan. Op deze manier komen er relatief snel meer betaalbare woningen op de markt.
 • De hele gemeente Lingewaard kampt met een tekort aan betaalbare en levensloopgeschikte woningen. De gemeente wil een kwalitatieve hoogstaande woningvoorraad, die aansluit bij de wensen van de juiste doelgroepen. Circa de helft van het nieuwbouwprogramma moet betaalbaar worden. Door middel van gerichte woningbouw wordt meerwaarde geboden voor sociale verbinding nu en in de toekomst. Ook alternatieve concepten kunnen hier een bijdrage aan leveren. Denk bijvoorbeeld aan collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) [LINK], woonvormen met mogelijkheden voor ontmoeting en onderlinge zorg, woningsplitsing in het buitengebied en wooninitiatieven gericht op het behouden en aantrekken van jongeren binnen de wijk, buurt of gemeente. Lees meer via de nota wonen op de website van Lingewaard.
  Lees meer over Gemeente Lingewaard

Met name landelijke gemeenten willen de uitstraling van het landschap beschermen. Dit doen ze door de ruimtelijke impact van de splitsing te beoordelen en eisen te stellen aan het uiterlijk en de culturele waarde van het pand. Zo is splitsen bijvoorbeeld soms uitsluitend toegestaan bij cultuurhistorische en/of karakteristieke panden, of bij panden die zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. Hierdoor kan dit vastgoed behouden worden en is de kans op investeringen groter. Dit doen bijvoorbeeld de volgende gemeenten:

Overige onderdelen Handreiking woningsplitsen stimuleren

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.