Verplichtingen nakomen bij ontvangen subsidie

Als we subsidie verlenen, vertrouwen we de ontvanger van deze subsidie. Ontvangt u subsidie van ons? Dan geven we u veel eigen verantwoordelijkheid, stellen we zo min mogelijk voorwaarden en controleren we alleen als het nodig is. Om dit vertrouwen te kunnen geven, gelden wel een aantal verplichtingen.

Als u subsidie van ons ontvangt, moet u een aantal verplichtingen nakomen. Denk aan het doorgeven van veranderingen in een project of het op tijd aanleveren van rapportages. Op basis van dit soort informatie kunnen we kijken of u de subsidie besteedt zoals is afgesproken. Als een ontvanger van subsidie een verplichting niet nakomt, heeft dit gevolgen. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

Vanaf 1 januari 2022 geldt het vernieuwde beleid over misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies. Met dit beleid misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies 2022( PDF 346 kB) en de beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Gelderland 2022(PDF 137 kB) die daarbij hoort, geven we duidelijkheid over de maatregelen die we toepassen. Zo zorgen we ervoor dat we de besteding van subsidiegeld kunnen verantwoorden.  

In elk subsidiebesluit staat welke verplichtingen er bij een verleende subsidie horen. Via het Subsidieportaal geeft u alle informatie over uw subsidie aan ons door. Het niet nakomen van verplichtingen leidt vanaf 1 januari 2022 meestal tot verlagen van de subsidie. We verlagen de subsidie bijvoorbeeld als u:

  • wijzigingen in een project te laat of niet meldt;
  • een voortgangsrapportage te laat of niet indient;
  • een aanvraag tot vaststellen van de subsidie te laat of niet indient;
  • geen passende administratie heeft bijgehouden;
  • niet kunt aantonen dat activiteiten zijn uitgevoerd.

Als ontvanger van subsidie krijgt u in de meeste situaties eerst de gelegenheid om alsnog uw verplichtingen na te komen. Als dat niet gebeurt, volgt een verlaging van de subsidie. Het percentage van het verlagen verschilt van 3 tot 100%. Komt u als ontvanger van subsidie verplichtingen niet na, dan kan de verlaging oplopen tot 100%. We stellen de subsidie dan vast op € 0. In dit overzicht met maatregelen bij het niet nakomen van subsidieverplichtingen (PDF 197 kB) ziet u in welke situaties we een subsidie verlagen.

Herinneringen om aan een bepaalde verplichting te voldoen, ontvangt u altijd via een e-mail met daarin een verwijzing naar informatie in het Subsidieportaal. Het kan bijvoorbeeld gaan om het indienen van een voortgangsrapportage of het laten vaststellen van uw subsidie. Het is in uw belang om op tijd op deze berichten te reageren.

We willen dat ontvangers van subsidie zich aan de verplichtingen houden, zodat de subsidie wordt besteed zoals is afgesproken. Maar we willen ook niet dat een ontvanger van subsidie in grote problemen komt als we een subsidie lager vaststellen. Het kan voorkomen dat de gevolgen van de verlaging van een subsidie niet in verhouding staan tot ons belang. In sommige situaties verlagen we de subsidie dan met een lager percentage. Het gaat dan wel om een uitzondering.

We geven een voorbeeld. Een school was verplicht om handtekeningen van deelnemers te vragen, als bewijs dat er lessen waren gegeven. De school had zich niet aan deze verplichting gehouden. Via een andere weg kon ze wel aantonen dat het onderwijs was gegeven. Het lager vaststellen van de subsidie op grond van het niet nakomen van de verplichting was daarom niet nodig. Het controleren van verplichtingen is maatwerk.

Stellen we vast dat een ontvanger van subsidie verschillende verplichtingen niet is nagekomen? Dan leggen we dit vast in een register misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies. In onze afspraken staat aan welke criteria elke registratie moet voldoen en welke gegevens in het register komen te staan. Daarbij houden we rekening met de wet Persoonsgegevens. Het register is bedoeld om te voorkomen dat ontvangers van subsidie zich vaker niet aan de regels houden. Ook evalueren we ons beleid met dit register.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.