Lokale hernieuwbare energieprojecten

Wilt u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie starten? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Lokale duurzame energiebedrijven (zoals energiecoöperaties, rechtspersonen zonder winstoogmerk en (samenwerkende) Verenigingen van Eigenaars (VvE)) kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dus energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten voor groene (hernieuwbare) energie.

De voorwaarden voor deze subsidie verschillen per type aanvrager. 

Lokale duurzame energie bedrijven en rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen als:

  • minimaal 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen deelnemen aan het project, door middel van een financiële bijdrage;
  • de deelnemers samen ten minste 25% van de kosten bijdragen aan het projecten;
  • de bijdrage per natuurlijk persoon minimaal € 50 is;
  • het energieproject een terugverdientijd heeft van minimaal 5 jaar.

Voor VvE’s gelden deze voorwaarden ook. Daarnaast moet het energieproject voor een VvE verbonden zijn aan het gebouw of groep van gebouwen van de VvE. Als VvE’s samenwerken in het lokale hernieuwbare energieproject kan 1 van deze VvE’s de aanvraag indienen, mede namens de andere VvE’s.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 8.2 Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen en Verenigingen van Eigenaars).

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 3.500 en een maximum van € 100.000.

Voor waterkrachtinstallaties bedraagt de subsidie ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 3.500 en een maximum van € 200.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Hier vindt u ook een format projectplan en een model samenwerkingsovereenkomst die u eventueel bij uw aanvraag kunt gebruiken.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 750.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.