Functioneel gebruik erfgoed

Gaat u monumentaal erfgoed in Gelderland restaureren, een nieuwe bestemming geven of verduurzamen? We helpen eigenaren van monumenten met advies en inhoudelijke ondersteuning, met het koppelen van aanvragers aan kennispartners, met het aanbieden van leningen en, daar waar het écht nodig is, met subsidies.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 30-9-2023 (8 maanden)
Voor wie: Eigenaren van Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten. Let op: monumenten met een oorspronkelijke functie als woonhuis vallen buiten onze aanpak.

Meer informatie over deze subsidie

In april 2020 hebben Gedeputeerde Staten de nieuwe aanpak voor monumentaal Gelders erfgoed vastgesteld. Lees hier meer over in de Uitgangspuntennotitie Aanpak Cultuur en Erfgoed hiernaast.

We ondersteunen eigenaren van Gelderse Rijk -of gemeentelijke monumenten die een vraag of initiatief hebben om het monument te restaureren, verduurzamen of herbestemmen. Het kan hierbij gaan om zowel gebouwen als groen erfgoed. We ondersteunen op verschillende manieren, afhankelijk van de vraag. We leveren bijvoorbeeld expertise wanneer u uw monument wilt verduurzamen of kunnen meehelpen om uw plan te optimaliseren. Ook hebben we mogelijkheden om te ondersteunen bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of procesbegeleiding. Financiering voor de uitvoering van uw project zien wij als sluitstuk van het proces. Daarbij kijken we in eerste instantie naar mogelijkheden om het project met een lening te ondersteunen. Subsidie is bedoeld voor een eventueel financieel tekort op uw project. 

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld onze mogelijkheden tot ondersteuning? Wilt u een kort inhoudelijk advies of wilt u weten hoe u een initiatief voor restaureren, verduurzamen of herbestemmen verder kunt brengen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier (zie onderaan deze pagina) of 026 359 9999.

Komt u niet verder met uw project omdat er eerst een vraag, probleem of knelpunt opgelost moet worden? Misschien kan onze expertpoule dan helpen. De mogelijkheid bestaat om 1 of meerdere experts in te zetten om u verder te helpen. Het moet gaan om een concrete vraag en de inzet van de expert is kortdurend. Wilt u weten of u hier gebruik van kunt maken? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier (zie onderaan deze pagina) of 026 359 9999.

Lees meer

Subsidie aanvragen? Eerst een gesprek

Voor een verkennend gesprek over eventuele subsidiemogelijkheden zijn voorwaarden gesteld. Zo zijn een projectplan, bouwkundig inspectierapport, kostenraming en een dekkingsplan nodig. Zonder deze documenten is een gesprek weinig zinvol. Gebruik de beslisboom om na te gaan of u in aanmerking komt. Bezit u deze documenten? Dan komt u in aanmerking voor het gesprek. Vul dit formulier in om u aan te melden. 

 

Uitvoeren van onderzoek

Wilt u onderzoek laten uitvoeren naar bijvoorbeeld de haalbaarheid van een herbestemming of naar de monumentale waarden? Vraagt dan via dit formulier een gesprek aan.

Extra informatie en tips

  • In de lijst met met Veelgestelde vragen hieronder vindt u veel extra informatie.
  • In de Checklist verplichte bijlagen hieronder ziet u welke informatie we van u verwachten als u een subsidieaanvraag indient.
  • We wijzen u alvast op de Wet Natuurbescherming. Hier krijgt u bijna altijd mee te maken wanneer u plannen heeft om uw monument te restaureren, herbestemmen of verduurzamen. Wij raden u aan vroegtijdig een quickscan flora en fauna of vervolgonderzoek te laten uitvoeren omdat de hele procedure tot aan het krijgen van een ontheffing of vergunning circa 2 jaar in beslag kan nemen.
  • Op de website van het Nationaal restauratiefonds staan meerdere cofinancieringsfondsen voor erfgoedeigenaren beschreven. Misschien kunnen zij iets voor u betekenen.
  • We raden aan om op tijd contact op te nemen met de gemeente over uw plannen.
  • De complete tekst van de regeling en de voorwaarden van de regeling Functioneel gebruik erfgoed, paragraaf 5.3 vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.