Functioneel gebruik erfgoed

Gaat u monumentaal erfgoed in Gelderland restaureren, een nieuwe bestemming geven of verduurzamen? We helpen eigenaren van monumenten met advies en inhoudelijke ondersteuning, met het koppelen van aanvragers aan kennispartners, met het aanbieden van leningen en, daar waar het écht nodig is, met subsidies.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (9 maanden)
Voor wie: Eigenaren van Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten. Let op: monumenten met een oorspronkelijke functie als woonhuis vallen buiten onze aanpak.

Meer informatie over deze subsidie

Lees meer

Subsidie aanvragen? Eerst een gesprek

Voor een verkennend gesprek over eventuele subsidiemogelijkheden zijn voorwaarden gesteld. Zo zijn een projectplan, bouwkundig inspectierapport, kostenraming en een dekkingsplan nodig. Zonder deze documenten is een gesprek weinig zinvol. Gebruik de beslisboom om na te gaan of u in aanmerking komt. Bezit u deze documenten? Dan komt u in aanmerking voor het gesprek. Vul dit formulier in om u aan te melden. 

 

Uitvoeren van onderzoek

Wilt u onderzoek laten uitvoeren naar bijvoorbeeld de haalbaarheid van een herbestemming of naar de monumentale waarden? Vraagt dan via dit formulier een gesprek aan.

Extra informatie en tips

  • In de lijst met met Veelgestelde vragen hieronder vindt u veel extra informatie.
  • In de Checklist verplichte bijlagen hieronder ziet u welke informatie we van u verwachten als u een subsidieaanvraag indient.
  • We wijzen u alvast op de Wet Natuurbescherming. Hier krijgt u bijna altijd mee te maken wanneer u plannen heeft om uw monument te restaureren, herbestemmen of verduurzamen. Wij raden u aan vroegtijdig een quickscan flora en fauna of vervolgonderzoek te laten uitvoeren omdat de hele procedure tot aan het krijgen van een ontheffing of vergunning circa 2 jaar in beslag kan nemen.
  • Op de website van het Nationaal restauratiefonds staan meerdere cofinancieringsfondsen voor erfgoedeigenaren beschreven. Misschien kunnen zij iets voor u betekenen.
  • We raden aan om op tijd contact op te nemen met de gemeente over uw plannen.
  • De complete tekst van de regeling en de voorwaarden van de regeling Functioneel gebruik erfgoed, paragraaf 5.3 vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.