Berekenen van loonkosten

We gebruiken 3 methodes om de interne loonkosten te berekenen: het vaste uurtarief, loonkosten plus vaste opslag en de integrale kostensystematiek (IKS).

U mag zelf kiezen welke u gebruikt in uw begroting. Als u in het aanvraagformulier voor 1 van de methodes kiest, worden de kosten automatisch doorberekend op basis van de gekozen methode.

Methoden

Bij het vaste uurtarief horen de volgende kosten:

  • Een vast uurtarief van € 50 voor directe loon- en arbeidskosten en indirecte kosten.
  • Uren moet u kunnen verantwoorden op basis van tijdschrijven.
  • Voor overheden en organisaties met een wettelijke taak geldt altijd de vaste uurtariefberekening in de begroting.
  • Instellingen voor hoger onderwijs en academische ziekenhuizen kunnen ook een andere methode kiezen en kiezen voor een andere berekeningsmethode (loonkosten plus vaste opslag of IKS).

Bij de loonkosten plus vaste opslag horen de volgende kosten:

  • Een uurtarief voor directe loonkosten. Dit berekent u door de directe loonkosten per jaar te delen door 1.600 uur. Dit tarief bedraagt maximaal € 93.
  • Een opslag van 20% over de directe kosten als vergoeding voor indirecte kosten (overhead).
  • Een vast uurtarief van € 35 voor directe arbeidskosten (van personen waarvan het loon niet duidelijk bepaald kan worden).
  • Voor kosten van apparatuur, materialen en kosten van derden geldt hetzelfde als bij het vaste uurtarief.

De integrale kostensystematiek is een manier om directe en indirecte kosten toe te rekenen aan kostendragers. Hiermee berekent u onder meer arbeidsuren en machine-uren. Deze kosten moeten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Meer over IKS

De IKS is complex en vooral geschikt voor grotere bedrijven en kennisinstellingen. Eenmanszaken en kleine bedrijven hebben meestal geen IKS die geschikt is om subsidiabele kosten te berekenen. Voor deze subsidieaanvragers zijn de vaste-uurtarief-systematiek en de loonkosten plus vaste-opslag-systematiek wel geschikt.

Om de IKS te kunnen toepassen heeft u een positief besluit nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De eisen waaraan de IKS moet voldoen, zijn uitgewerkt in het formulier Eigen verklaring integrale kostensystematiek dat u vindt op de website van de RVO. In dit formulier vindt u de voorwaarden waaraan uw IKS moet voldoen en wat niet toegestane kostenposten zijn.

Maakt u voor het eerst gebruik van uw integrale kostensystematiek bij een subsidieaanvraag? Dan raden wij u aan de verklaring al mee te sturen met uw aanvraag. Laat deze ondertekenen door een tekenbevoegde van uw organisatie.

Btw in de begroting

We berekenen subsidie op basis van de subsidiabele kosten. Als u de btw op deze kosten kunt terugvragen of voor een deel kunt compenseren, dan vermeldt u de subsidiabele kosten van uw project exclusief btw. Kunt u aantonen dat u de btw (gedeeltelijk) niet kunt verrekenen of compenseren? Dan vermeldt u de subsidiabele kosten inclusief de btw die u niet kunt verrekenen of compenseren. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.