Aanleg Agroforestry

Bent u een agrariër en wilt u natuurinclusiever gaan werken? Denkt u daarbij aan de aanleg van bomen en houtige gewassen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Agrariërs met een onderneming in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en struiken bewust gecombineerd worden met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Er zijn verschillende vormen, zoals strokenlandbouw, bosweides, oeverstroken, voederhagen, schaduwbomen en voedselbossen. Bomen en struiken kunnen landbouwgrond minder kwetsbaar maken voor de effecten van het klimaat. Ze hebben invloed op het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, houden koolstof vast en laten water in de grond trekken en houden water vast. Wij willen boeren daarom helpen bijvoorbeeld voedselproducerende bomen en struiken te planten op akkers en weilanden. Het combineren van deze teelten verhoogt de weerbaarheid van het landbouwsysteem. 

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

  • het perceel waarop u bomen of struiken wilt aanplanten minimaal één hectare groot is;
  • u minimaal 30 bomen of struiken per hectare aanplant;
  • u de aanplant plaatst in één of meer rijen van ieder minimaal 20 meter. 

Let op: subsidie is niet mogelijk als de aanplanting die u wenst, voorkomt op deze lijst van invasieve soorten omdat deze de biodiversiteit bedreigen. 

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 2.18 Aanleg agroforestry

De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000,-.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Aanleg agroforestry. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder het kopje ‘Documenten en Links’ vindt u een format projectplan en format begroting. U kunt deze formats gebruiken voor uw subsidieaanvraag. In het aanvraagformulier kunt u deze documenten vervolgens uploaden. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij eerst de volledigheid van de aanvraag en daarna de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen, is maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Als blijkt dat uw aanvraag niet volledig is, vragen wij u om ontbrekende informatie aan te vullen binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld twee weken. De beslistermijn wordt op dat moment even op pauze gezet en gaat weer in als de onvolledige informatie is aangevuld.      

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.