Natura 2000-gebied Rijnstrangen bij Pannerden

Tussen Lobith en Pannerden ligt het gebied de Rijnstrangen, een oude Rijnarm met bijzondere vogels, vissen en planten. Het is een ruig gebied met open water, rietmoeras, ruigten en graslanden. Om deze bijzondere moerasnatuur te behouden en versterken is Rijnstrangen aangewezen als Natura 2000-gebied Rijnstrangen is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Terugkijken online bijeenkomst kavelruil Rijnstrangen

De kavelruil in de Rosandse Polder is rond. Meer dan 160 hectare grond is van eigenaar gewisseld voor natuurontwikkeling en landbouwstructuurverbetering. Ook is er ruimte gemaakt voor wandelpaden en natuurinclusief boeren. Een prachtig resultaat! Deze kavelruil was niet mogelijk geweest zonder de betrokkenheid van veel partijen, waaronder Stichting Twickel, Huis Sevenaer, gemeente Zevenaar en Provincie Gelderland. 

Op 29 april 2021 stonden we daar met de verschillende hoofdrolspelers bij stil. U kunt de opname van de livestream hieronder bekijken.

Thuis voor moerasvogels

Het gebied is een thuis voor moerasvogels als de grote karekiet, de roerdomp, de woudaap en de buidelmees. In het voorjaar broedt tussen de waterplanten de zwarte stern op kunstnesten. Het is een van de grootste populaties van de zwarte stern in Nederland. We willen het leefgebied van onder andere deze vogels versterken, daarvoor zijn maatregelen nodig.

Rijnstrangen bij Pannerden

Natura 2000-beheerplan Rijntakken

Deze maatregelen staan in het Natura 2000-beheerplan Rijntakken (PDF 3,1 MB) en in de bijlagen van het beheerplan Rijntakken (PDF 40 MB). Door nieuw moeras en grasland voor moerasvogels aan te leggen kunnen we de bijzondere natuur in Rijnstrangen beschermen en herstellen. Dit kan alleen met medewerking van grondeigenaren en omwonenden, waarbij kavelruil een belangrijk instrument is.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het beheerplan ook maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor de Rijntakken. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Vergunning voor activiteiten

Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in de Rijnstrangen in gevaar kunnen brengen, is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan leest u meer over de vergunningverlening en de gevolgen van de Natura 2000-maatregelen. Bestaande activiteiten in en bij de Rijnstrangen kunnen in principe gewoon doorgaan.

Procedures en planning

Het Natura 2000-beheerplan Rijntakken is in december 2018 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd van 6 jaar. Daarna wordt het al dan niet bijgesteld en opnieuw voor 6 jaar verlengd. Tegen het eind van elke 6 jaar wordt de stand van zaken opgemaakt. De resultaten hiervan kunnen leiden tot aanpassing van het beheerplan voor de volgende periode. Het uiteindelijke doel is een duurzame goede staat van instandhouding van de natuur en van biodiversiteit.

Samenwerkende partijen Rijnstrangen

In de Rijnstrangen zijn twee belangrijke beheerders: Staatsbosbeheer en stichting Twickel. Zij werken ook samen met lokale agrarische ondernemers aan (agrarisch) natuurbeheer. De grondaankopen en kavelruil gebeuren onder regie van de provincie. Waterschap Rijn en IJssel is als waterbeheerder een belangrijke partner voor de waterpeilen, waterkwaliteit en -kwantiteit.

Nieuwsbrieven

We versturen ongeveer 3 nieuwsbrieven per jaar naar omwonenden en belangstellenden over het gebiedsproces Rijnstrangen. Hierin staat nieuws van de samenwerkende partijen in het gebied.