Volgende stap naar Gelders Warmte Infra Bedrijf

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving en de overstap naar duurzame bronnen is een enorme opgave. Gemeenten voeren de regie over de warmtetransitie. Een van de oplossingen zijn collectieve warmtenetten. Ook in Gelderland is de potentie groot. Niet alleen in de dichtbevolkte steden, maar ook in de kleine kernen.

Nieuwe warmtewet

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe warmtewet: de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De minister van EZK heeft op 21 oktober 2022 via een kamerbrief bekend gemaakt dat deze wet stelt dat de infrastructuur van collectieve warmtevoorziening in publieke handen moet zijn. Dat betekent dat alleen:

  • warmtebedrijven waarbij de infrastructuur in handen is van publieke partijen;
  • of warmtebedrijven waarbij publieke partijen door een meerderheidsaandeel doorslaggevende zeggenschap hebben over de infrastructuur;

door gemeenten kunnen worden aangewezen voor een nieuw warmtekavel. De komende maanden wordt er meer duidelijkheid verwacht over de precieze invulling van de wet.

Volgende stap naar Gelders Warmte Infra Bedrijf

Infrastructuur in publieke handen betekent een grotere rol voor lokale overheden in de realisatie van collectieve warmtenetten. Om gemeenten daarin te ondersteunen werken Alliander, OostNL (als fondsbeheerder van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland) en provincie Gelderland aan het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB). Het GWIB wordt een kleine, slagvaardige organisatie die gemeenten gaat helpen om warmtenetten te ontwikkelen, met als uitgangspunten transparant, betaalbaar en duurzaam.

Wat doet het GWIB

Het GWIB ontwikkelt samen met gemeenten warmtenetten voor woonwijken. Als een warmtenet financieel uit kan, dan wordt een lokaal warmteinfrabedrijf opgericht waarin het GWIB participeert. Dit lokaal warmteinfrabedrijf legt de leidingen aan en exploiteert de warmte-infrastructuur. De warmte wordt geleverd door een warmteleverancier. Dit is een energiebedrijf maar kan ook een energiecoöperatie zijn van bewoners. Het GWIB helpt gemeenten met kennis, projectleiding en financiering en het verlagen van de onrendabele top door onder andere het schaalvoordeel.

Vervolg

Het GWIB wordt opgericht als alle drie de partijen (Alliander, IEG en provincie) positief hebben besloten. Gedeputeerde Staten hebben 10 januari 2023 een voorlopig besluit genomen tot oprichting van het GWIB. Provinciale Staten hebben geen wensen en bedenkingen geuit. De verwachting is dat we het GWIB in februari oprichten en vervolgens inrichten. Halverwege 2023  zal het GWIB operationeel zijn.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie het businessplan of neem contact met ons op.