Vraag en Antwoord

Vraag en antwoord van de meest gestelde vragen van het project Beter Bereikbaar Wageningen.

De bereikbaarheid van Wageningen en Wageningen Campus is essentieel voor de ontwikkeling van Foodvalley. Het gebied is een internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. We willen de kansen van Foodvalley nu en in de toekomst benutten. Daarom is het belangrijk om de bereikbaarheid van Wageningen zo snel mogelijk te verbeteren.

De files staan er vooral in de spits. Door de files ontstaan onveilige situaties met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Bovendien betekent stilstaand verkeer extra uitlaatgassen. Onderzoek laat zien dat de bereikbaarheid van Wageningen de komende jaren verder achteruit gaat.

Belangrijk voor de regio

Als provincie kijken we naar de belangen van inwoners en ondernemers van heel Gelderland. Wageningen is – vooral door de aanwezigheid van de Wageningen Universiteit - een belangrijke plaats voor de regio en voor heel Nederland: internationale bedrijven willen zich graag vestigen in de FoodValley.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft opdracht gegeven voor het maken van een Provinciaal Inpassingsplan én heeft budget gereserveerd om het plan uit te voeren. Provinciale Staten nemen – als vertegenwoordiger van het volk - uiteindelijk het besluit.

Een provinciaal inpassingsplan is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. De provincie neemt hiervoor het initiatief als er een duidelijk provinciaal belang is óf als meerdere gemeenten samen iets moeten realiseren. De bereikbaarheid van Wageningen is van belang voor inwoners en ondernemers in de hele regio. Vandaar dat een provinciaal inpassingsplan hier op zijn plaats is.

Op de route Nijenoord Allee - Mansholtlaan/Willem Dreeslaan stroopt het verkeer op. Verkeersprognoses laten de komende jaren een verdere verslechtering zien. Standaard kennen infrastructurele oplossingen een lange doorlooptijd. Omwille van de bereikbaarheid en de economie willen we snel stappen zetten.

Op dit moment staat het verkeer in de spits veel en vaak vast. Dat geldt vooral voor de rotonde Droevendaalsesteeg, de provinciale weg én op de Campus zelf. Dit levert gevaarlijke situaties op voor automobilisten (kop-/staartaanrijdingen) en voor fietsers van en naar campus.

Meer woningen en bedrijvigheid verwacht

De bedrijvigheid op en rond de campus groeit (uitbreiding Campus, De Born Oost, Business and Science Centre) en bovendien komen er woningen bij. Dit betekent dat de drukte de komende jaren verder toeneemt waardoor de veiligheid, leefbaarheid en het vestigingsklimaat verder onder druk komen te staan. Door op tijd de juiste aanpassingen door te voeren, kan voorkomen worden dat automobilisten in de woonwijken op zoek gaan naar alternatieven.

Jazeker. Vooral op het gebied van fiets en OV zijn er mogelijkheden. We werken aan het verbeteren van de fietspadenstructuur en leggen diverse snelfietsroutes aan, bijvoorbeeld tussen Arnhem – Wageningen, Veenendaal - Wageningen en Ede – Wageningen.

Openbaar vervoer

Op diezelfde verbindingen is afgelopen jaren ook gewerkt aan het verbeteren van het openbaar vervoer. We zetten ons in voor de komst van een kwartierdienst op de Valleilijn en de ontwikkeling van de Rijnlijn, een nieuwe snelle openbaarvervoerverbinding van Arnhem naar Wageningen én de Wageningen Campus. Ook werken we samen met de gemeenten aan de vernieuwing van station Ede-Wageningen en zorgen daar bijvoorbeeld voor goede en grote fietsenstallingen.

Pakket van maatregelen

Voor wat betreft het autoverkeer hebben we gezorgd voor de ‘Noordelijke inprikker’ en slimme verkeerslichten op de N225 en N781. Verder zetten we in op gedragsverandering. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met hogescholen en met het bedrijfsleven. Het gaat dus om een pakket van maatregelen waarmee we Wageningen bereikbaar willen houden. Desalniettemin blijft het aanpassen van de auto-infrastructuur noodzakelijk om op het gewenste niveau te komen.

Nee, provincie en gemeente werken in dit project volgens een algemeen gangbare methode die gebaseerd is op de investeringskosten. De effecten op natuur en landschap worden meegenomen in het milieueffectonderzoek maar worden niet vertaald naar financiële waarden.

Actuele verkeerscijfers laten zien dat het verkeer minder hard groeit dan in 2012 gedacht. Mogelijk kan daardoor het alternatief Bestaande route nu tóch met een aantal aanpassingen voor voldoende verbetering zorgen. Daarom gaan we - naast het alternatief Campusroute - nu ook voor dit alternatief toetsen wat de effecten zijn op milieu en omgeving.

Eerder is een groot aantal varianten (PDF 6.15 MB) verkeerskundig getoetst, waaronder: opwaarderen van bestaande infrastructuur (twee varianten), Ruggengraat 2.0, Rondweg om Wageningen, langs de Campus (twee varianten: op maaiveldniveau en verdiepte ligging), rondje over de Campus.

Doorstroming, restcapaciteit, kosten

Bij iedere variant is gekeken of de weg het verwachte autoverkeer (tot in ieder geval 2030) aan kan en of er voldoende ruimte overblijft om onverwachte ontwikkelingen op te kunnen vangen (in geval van ongelukken, omleidingen of werkzaamheden). Tot slot is er naar financiën gekeken: wat mag de oplossing van het probleem de belastingbetaler maximaal kosten. Met andere woorden: passen de mogelijke oplossingen ook binnen het beschikbare budget?

Waarom wordt niet ingezet op vermindering van automobiliteit

Een extern bureau heeft op ons verzoek de mogelijkheden en effectiviteit van de Ladder van Verdaas onderzocht voor wat betreft de Wageningse situatie. Zij constateert dat met maatregelen van deze ladder het aantal autoritten met maximaal 3 tot 5 % afneemt. Dat is onvoldoende om het bereikbaarheidsprobleem op te lossen, terwijl de ingrepen erg duur zijn.

Naast de maatregelen die de provincie sowieso neemt, steunen we uiteraard ook andere initiatieven op het gebied van mobiliteitsmanagement. Voorbeelden zijn: P+R-voorziening bij de A12-aansluiting Ede, optimalisatie HOV, snelle fietsroute Ede-Wageningen en het Mobiliteitsconvenant van de gemeente Wageningen.

Dit betekent dat de samenwerking wordt gezocht met gemeenten en instellingen in de regio om de mobiliteitsproblematiek in groter verband op te pakken. Ook de provincie sluit hierbij aan.

Minder de weg op, met name in de spits

We proberen automobilisten te ‘verleiden’ om met name in de spits te kiezen voor fiets of OV. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met het bedrijfsleven over aangepaste werktijden of thuiswerken. Maar het kan ook gaan om technologische oplossingen (die we nu nog niet kennen maar waar wel op gestudeerd wordt).

De provincie hecht veel waarde aan haar groene kwaliteiten. Bij het aanleggen van nieuwe wegen verandert het landschap vaak ingrijpend. We gaan zorgvuldig om met het inpassen van nieuwe infrastructuur in de bestaande omgeving en we zorgen dat al het groen dat moet verdwijnen ruim gecompenseerd wordt. Omdat de provincie hecht aan de groene kwaliteit is de landschappelijke inpassing onderdeel van de ontwerpateliers.

De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een plan voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. Ook de provincie was daarbij betrokken. Op 3 juli 2017 nam de gemeenteraad echter een besluit waarbij – in onze optiek - het regionale belang onvoldoende gediend werd.

Belangrijk voor de hele regio

De Wageningen Campus is het kloppend van hart van de Foodvalley. De ontsluiting van dit gebied is van groot belang voor de hele regio en niet alleen voor de gemeente Wageningen. Regionale bereikbaarheid is echter een taak van de provincie. Wij hebben daarom de regie overgenomen en werken bij de verdere planuitwerking nauw samen met de gemeente. Dit betekent onder andere dat we de participatie met de omgeving op soortgelijke wijze hebben ingericht.