Inpassingsplan windpark Horst & Telgt vastgesteld

Provinciale Staten (PS) van Gelderland hebben het inpassingsplan voor het windpark Horst en Telgt vastgesteld.
Gepubliceerd op: 4-juli-2024

Vijf windturbines

Aanvankelijk heeft Gelderland de plaatsing van 7 windturbines langs de A28 overwogen. Maar gemeente Ermelo maakte duidelijk dat 5 hun voorkeur heeft. Ook blijkt uit het milieuonderzoek dat een opstelling met 5 turbines landschappelijk beter ingepast kan worden. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Gelderland, heeft daarom voorgesteld de 2 oostelijk turbines te laten vervallen. Dat is vervolgens aan Provinciale Staten voorgelegd en de Statenleden stelden deze week het inpassingsplan voor 5 windturbines - bijna unaniem - definitief vast. De verwachte jaarlijkse energieopbrengst is 80 GWh. Dit draagt 15% aan de energiedoelen van de regio en staat gelijk aan het jaarlijks stroomgebruik van ca 30.000 huishoudens.

Goed geluisterd

Energie en klimaat-gedeputeerde Ans Mol: “Gelderland heeft bij de ontwikkeling van windpark Horst en Telgt goed geluisterd naar de gemeente, omwonenden en professionals. De vraag naar energie wordt steeds groter en hiermee anticiperen we op de steeds grotere vraag naar stroom. De windturbines komen langs de snelweg te staan, een locatie waar ze zo min mogelijk impact hebben op de omgeving.”

Wat nu?

Nu het inpassingsplan (met bijbehorende stukken, zoals het milieueffectrapport) is vastgesteld, worden alle stukken openbaar. Ze zijn digitaal in te zien. Maar alle stukken zijn ook op papier te bekijken bij de gemeentehuizen in Ermelo, het provinciehuis in Arnhem op papier in te zien. Van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 22 augustus 2024 is een beroep mogelijk. De direct betrokkenen (zoals degenen die een zienswijze hebben ingediend) worden op de hoogte gesteld als de stukken ter inzage liggen.   

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?