Gelderse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Kinderen met uitzicht op Arnhem

Op 22 september 2020 stelden Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerp voor de Omgevingsverordening vast. Dit ontwerp heet ook wel actualisatieplan 7. Van 2 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 kon iedereen hierop reageren.

Antwoorden op reacties

Onze antwoorden op alle reacties verzamelden we in een Reactienota (PDF 1.4 MB). Ook pasten we actualisatieplan 7 op een aantal punten aan. Gedeputeerde Staten (GS) stelden actualisatieplan 7 op 12 januari 2021 vast. Op 31 maart 2021 nemen Provinciale Staten een besluit over de aangepaste Omgevingsverordening.

Uitleg reactienota

We hebben veel reacties (zienswijzen) ontvangen over natuur. Omdat we op veel van deze reacties hetzelfde antwoord geven, hebben we deze antwoorden bij elkaar gezet in het eerste hoofdstuk van de reactienota.

In het hoofdstuk Zienswijzen staan alle losse zienswijzen en onze reactie daarop, in deze volgorde:

 • een samenvatting van de zienswijze;
 • onze reactie;
 • of actualisatieplan 7 naar aanleiding van de zienswijze is aangepast (de tekst en/of de kaart).

De zienswijzen die te maken hebben met Wageningen-Hoog staan in het hoofdstuk daarna.

Tot slot worden in de reactienota een aantal ambtshalve wijzigingen weergegeven en toegelicht. We wijzigden de Omgevingsverordening vanwege zienswijzen en vanwege informatie die we kregen nadat we om reacties vroegen.

Maakt u gebruik van de digitale versie van de reactienota? Dan kunt u in Adobe Reader zoeken naar de (reactie op de) ingediende zienswijze. U typt hiervoor uw persoonlijke registratienummer in het zoekveld, onder ‘bewerken – zoeken’ in de zoekbalk linksboven.

Op een tablet zit de zoekfunctie (na een klik op het beeldscherm) onder het vergrootglas-symbool.

Vanwege privacy hebben we de namen van particulieren verwijderd. Diende u (meerdere) zienswijzen in via het webformulier? Dan kan uw registratienummer vaker voorkomen.

Reactienota (PDF 1.4 MB) 

Kijk voor de gewijzigde Omgevingsverordening in de alinea De plannen inzien.

Tussentijdse wijziging huidige Omgevingsverordening

De tussentijdse aanpassing bestaat uit enkele wijzigingen in onze regels. Ook maken we regels duidelijker. Daarnaast voegen we een beoordelingskader toe. Hierdoor is het mogelijk om af te wijken van de Omgevingsverordening.

Wat verandert er?

Samengevat gaat het om de volgende wijzigingen:

 • nieuw hoofdstuk met het beoordelingskader (ruimte voor afwegen en afwijken), hoofdstuk 1A;
 • vrijstelling op het verbod op uitbreiding tijdens het lammerseizoen voor geitenhouderijen, artikel 2.34;
 • bijwerken en verduidelijken van de inhoud van het Regionaal programma werklocaties, artikel 2.2a;
 • verplicht controleren of verleende bouwvergunningen voor woningen worden gebruikt, artikel 2.8;
 • uitbreiden vestigingsmogelijkheden supermarkten, artikel 2.14;
 • uitbreiden en duidelijker maken van de instructieregels Gelders Natuurnetwerk, afdeling 2.6 en bijlagen 5 en 8;
 • verbeteren bescherming en verandering grenzen van weidevogelgebieden en rustgebieden voor ganzen, artikel 2.51a en 2.51b;
 • duidelijker maken van regels bij het gebruik van mobiele tankinstallaties, artikel 3.23 en bijlage 4 onderdeel G;
 • grondwaterbeschermingsgebied Nieuwe Marktstraat Nijmegen is gesloten, tekst en kaarten zijn hierop aangepast, artikel 3.6 en 3.11 en bijlage 3;
 • versoepelen van de regels voor het lozen van hemelwater in de bodem, artikel 3.18 en bijlage 4 onderdeel E;
 • nieuwe regels voor norm PFAS waarde in bodem, artikel 3.10 en 3.22;
 • aanvullende vrijstelling soorten voor de sanering van asbestdaken, artikel 3.71a en bijlage 12;
 • mogelijk maken van bestrijden van de veldmuis, bijlage 9;
 • vrijstelling vergunningplicht ontgrondingswerkzaamheden Kaderrichtlijn water (KRW), artikel 3.48 en 3.49;
 • nieuwe regels voor het gebruik van provinciale wegen, artikel 5.1a;
 • verwijderen vrijstelling beweiden en bemesten bij Natura2000-gebieden, artikel 3.93;
 • verbeteringen in enkele artikelen, aanvulling van bijlagen en wijziging van kaarten.

Planning

 • 3 maart 2021: Provinciale Staten nemen een besluit over actualisatieplan 7

De plannen inzien

Planoviewer

Het ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening kunt u via Planoviewer bekijken. In Planoviewer staan alleen provinciale wetten en regels.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Een gaaf Gelderland voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat willen we met onze Omgevingsvisie bereiken. Zodat u in deze provincie prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. ‘Gaaf’ is een woord met 2 betekenissen. Het betekent ‘mooi’ en gaat over wat – historisch en landschappelijk gezien – heel, mooi en ongeschonden is. Maar ‘gaaf’ verwijst ook naar dat wat ‘cool’, nieuw en vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Willen we Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ houden, dan moeten we daar nu wat voor doen.

In de omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland door te geven aan de volgende generaties:
E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met hulp van 7 onderwerpen geven we hier richting aan:

 • energietransitie
 • klimaatadaptatie
 • circulaire economie
 • biodiversiteit
 • bereikbaarheid
 • economisch vestigingsklimaat
 • woon- en leefklimaat

Uitgeschreven tekst

Nieuwe Omgevingsverordening

Onze Omgevingsvisie en de invoering van de Omgevingswet vragen ook om een nieuwe Omgevingsverordening. Daar werken we aan, samen met onze partners: gemeenten, waterschappen, ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. Meepraten kon op 29 oktober 2019 tijdens de werksessie Samen Gaan voor Gaaf Gelderland (PDF 1,3 MB) en op 17 februari 2020 konden belangstellenden reageren op de contouren van de nieuwe omgevingsverordening (PDF 1,1 MB).

Uitstel Omgevingswet: uitstel nieuwe Omgevingsverordening

Onze nieuwe Omgevingsverordening kan pas ingaan als de nieuwe Omgevingswet geldt. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. We willen graag eerder aan de slag met onze doelen en wensen. Ook willen we werken volgens de ideeën uit de nieuwe Omgevingswet. Daarom passen we onze huidige verordening in de tussentijd op een aantal punten aan. Ondertussen werken we ook door aan onze nieuwe Omgevingsverordening. We verwachten deze in de loop van 2021 te publiceren, zodat de nieuwe verordening op 1 januari 2022 in kan gaan. 

Huidige Omgevingsvisie en -verordening

Let op, de bijlagen staan niet in de PDF-documenten. Deze kunt u raadplegen via Planoviewer en ruimtelijkeplannen.nl.

PDF-documenten

Omgevingsvisie

Let op, de bijlagen staan niet in de PDF-documenten. Deze kunt u raadplegen via Planoviewer en ruimtelijkeplannen.nl.

Doorgaan met beleid 2014-2018

Om door te gaan met de plannen van Provinciale Staten uit de Omgevingsvisie 2014-2018, hebben we voor windenergie, plussenbeleid en water de volgende documenten gemaakt:

Alle versies Omgevingsvisie of Omgevingsverordening

Alle versies van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening kunt u terugvinden op de archiefpagina over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.