Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Kinderen met uitzicht op Arnhem

De ontwerp-Omgevingsvisie en het actualisatieplan Omgevingsverordening lagen van 14 juni tot en met 9 augustus 2018 ter inzage. Iedereen kon in deze periode een zienswijze indienen. De termijn voor het aanvullen van pro-forma zienswijzen was tot en met 23 augustus 2018. Gedeputeerde Staten hebben op 30 oktober 2018 de reactienota Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en Gelderse Omgevingsverordening vastgesteld. In dit document staan de samenvattingen van alle ingediende zienswijzen, met daarbij de reactie van de provincie.

E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Hoorzitting en besluit Provinciale Staten

Op 21 november 2018 vond de openbare hoorzitting over de ontwerp-omgevingsvisie en -verordening plaats. We verwachten dat Provinciale Staten op 19 december 2018 een besluit nemen over ontwerp-Omgevingsvisie en het actualisatieplan Omgevingsverordening.

Gaaf Gelderland

Een gaaf Gelderland voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat willen we met onze Omgevingsvisie bereiken. Zodat u in deze provincie prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. ‘Gaaf’ is een woord met 2 betekenissen. ‘Gaaf’ betekent ‘mooi’ en gaat over wat – historisch en landschappelijk gezien - heel en mooi en ongeschonden is. Maar ‘Gaaf’ verwijst ook naar dat wat ‘cool’ en nieuw en vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Willen we Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ houden, dan moeten we daar nu wat voor doen.

Toekomst van Gelderland

De wereld verandert ingrijpend en snel. Onderwerpen als energie, klimaat, water, voedsel en migratie hebben ook in Gelderland invloed hoe we onze omgeving inrichten. Ook willen we meegaan in allerlei innovaties, zoals robots, zelfsturende auto’s, nieuwe duurzame technologieën en ondernemerschap. En natuur, rust, ruimte, verbondenheid en de Gelderse identiteit geven we ook een plek in een gaaf Gelderland. Dat doen we allemaal in de Omgevingsvisie: richting geven aan de toekomst van Gelderland.

Bekijk in het filmpje hieronder hoe de stadsdichter van Arnhem, Jesse Laport, de toekomst van Gelderland ziet.

Uitgeschreven tekst

Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Om samen stappen te kunnen zetten, hebben we een gezamenlijk toekomstbeeld nodig. In onze Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ beschrijven we dit beeld: het resultaat van vele gesprekken met partners.

Omgevingsverordening

Met de Omgevingsvisie loopt de provincie vooruit op de aankomende Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van kracht wordt. Deze wet biedt meer ruimte voor initiatieven en ontwikkelingen in het fysieke domein in een goede dialoog met de omgeving. Naast de Omgevingsvisie wordt ook de Omgevingsverordening geactualiseerd, waarin regels en bepalingen over de inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving zijn vastgelegd.

Tervisielegging

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 juni 2018 de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, het actualisatieplan Omgevingsverordening en de bijbehorend Milieunotitie vastgesteld. Dit lag ter inzage van 14 juni tot en met 9 augustus 2018.

Informatiebijeenkomsten

Belangstellenden konden tijdens 3 informatiebijeenkomsten in juni, juli en augustus 2018 vragen stellen over de nieuwe ontwerp-Omgevingsvisie, het ontwerp-actualisatieplan 6 voor de Omgevingsverordening of het indienen van een zienswijze.

We horen graag wat u vindt

We horen graag hoe u denkt over de keuzes die we samen moeten maken, de prioriteiten die we daarbij moeten stellen en de acties die we daarna inzetten. Praat mee op forum Gaaf Gelderland!

Startnotitie en archief

Lees meer over de nieuwe Omgevingsvisie:

Bekijk de huidige en oude versies van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en de actualisatieplannen op onze website.