Gelderse omgevingsvisie en omgevingsverordening

Nieuws

 • Van 20 oktober tot en met 30 november 2021 lag ontwerp- actualisatieplan 9 van de omgevingsverordening ter inzage. Deze gaat over het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden. We ontvingen ruim 300 reacties.
 • Op 7 september 2021 stelden Gedeputeerde Staten (GS) actualisatieplan 8 van de omgevingsverordening vast. Naar aanleiding van reacties op het ontwerp-actualisatieplan pasten we het actualisatieplan op een aantal punten aan. In een Reactienota verzamelden we onze antwoorden op alle reacties. Naar verwachting nemen Provinciale Staten (PS) op 15 december 2021 een besluit over aanpassing van de omgevingsverordening.
 • Tijdens het vernieuwen van onze omgevingsverordening via actualisatieplan 8, is de Omgevingswet opnieuw uitgesteld. Daarom delen we actualisatieplan 8 op in 2 delen: wijzigingen die ingaan na een besluit van Provinciale Staten en wijzigingen die op de Omgevingswet moeten wachten. 

Uitleg reactienota

In het hoofdstuk Zienswijzen volgen alle individuele zienswijzen en onze reactie daarop. Daarbij ziet u:

 • eerst de inhoud van de zienswijze samengevat weergegeven;
 • daarna volgt onze reactie op de zienswijze;
 • tot slot is aangegeven of er naar aanleiding van de zienswijze aanpassingen zijn op het actualisatieplan van de Omgevingsverordening, in de tekst, en/of op de kaart.

Als laatste wordt in deze nota een aantal ambtshalve wijzigingen weergegeven en toegelicht.

In de digitale versie zijn 3 tabbladen: inleiding, zienswijze en ambtshalve wijzigingen. Om de reactie op uw zienswijze te vinden moet u naar tabblad zienswijzen gaan. Daar kunt u met uw persoonlijke registratienummer de informatie vinden. Ook kunt u met behulp van de zoekfunctie zoeken naar de reactie op uw ingediende zienswijze. U gaat bovenin op de pagina naar vergrootglas symbool en typt het persoonlijke registratienummer in het zoekveld. Met de navigatieknop volgende of vorige navigeert u tussen de 3 tabbladen.

Indieners die gebruik hebben gemaakt van het webformulier voor het indienen van de zienswijze, kunnen vaker voorkomen onder hetzelfde nummer met verschillende onderwerpen.

Omgevingswet

Er zijn heel veel wetten en regels die gaan over de buitenruimte, zoals over natuur, geluid, wegen en nieuwbouw.  Daarom komt er een nieuwe wet die al deze wetten en regels samenvoegt en voor heel Nederland geldt: de Omgevingswet. Lees het transcript van de animatie over de Omgevingswet. Deze wet geldt vanaf 1 juli 2022.

Omgevingsvisie

In de Omgevingswet staat dat provincies en gemeenten een kijk en mening moeten hebben over de manier waarop ze de ruimte en omgeving willen gebruiken en beschermen: een omgevingsvisie. Onze omgevingsvisie heet Gaaf Gelderland. Een gaaf Gelderland voor inwoners, ondernemers en bezoekers, zodat u hier prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Gaaf is een woord met 2 betekenissen. Het betekent mooi en gaat over wat – historisch en landschappelijk gezien – heel mooi en heel is. Maar gaaf verwijst ook naar dat wat nieuw en vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Willen we Gelderland in de toekomst gaaf houden, dan moeten we daar nu wat voor doen.

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland door te geven aan de volgende generaties.
E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Koers Ruimte en leefomgeving

De druk op de ruimte en leefomgeving van Gelderlanders neemt toe. Er is steeds minder ruimte, terwijl er steeds meer opgaven zijn. Daarom willen we de schaarse ruimte zo goed mogelijk inrichten. We gebruiken hiervoor de Koers Ruimte en Leefomgeving (PDF 4 MB). Dat is een werkwijze voor het maken van slimme ruimtelijke keuzes door samen met betrokkenen per gebied te kijken naar wat er kan en wat er nodig is.

Omgevingsverordening

De Omgevingswet en onze omgevingsvisie vragen om een nieuwe omgevingsverordening. In deze verordening staan regels over hoe we met de buitenruimte, onze leefomgeving, omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden.

De nieuwe omgevingsverordening moet helemaal voldoen aan de eisen, de taal en de bedoelingen van de Omgevingswet. Daarom vernieuwen we onze omgevingsverordening via actualisatieplan 8. Tegelijk voeren we een aantal inhoudelijke wijzigingen door op het gebied van natuur, water, zwemwater, zonnevelden, provinciale wegen en glastuinbouw.

Van 10 mei tot 22 juni 2021 kon iedereen een reactie op de ontwerp-omgevingsverordening geven via een zienswijze. We verwerken onze antwoorden op deze zienswijzen in een reactienota. Alle indieners krijgen deze reactienota.

De plannen bekijken

Ontwerp-actualisatieplan 8 kunt u op verschillende manieren bekijken:

 • Digitaal via Planoviewer, hierin staan alleen provinciale wetten en regels. Hier vindt u de wijzigingen die direct ingaan.
 • U kunt de plannen uit het Ontwerp-actualisatieplan 8 ook als PDF (ZIP 26 MB) bekijken. Hier vindt u de omgevingsverordening onder de omgevingswet.
 • Digitaal via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop 'plannen zoeken'. Er opent een nieuw scherm. Wijzig Zoek op adres in Zoek op 'plannaam of -nummer' en voer de volgende IMRO-codes in om de Omgevingsvisie of de Omgevingsverordening te raadplegen: NL.IMRO.9925.PVOVa8-ontw. Hier vindt u nog de plannen zoals deze ter inzage zijn gegaan.

Hoe verder?

De planning van actualisatieplan 8 ziet er als volgt uit:

 • 7 september 2021: Gedeputeerde Staten (GS) stellen definitief ontwerp vast;
 • 6 oktober 2021: Beeldvormende vergadering- en hoorzitting van Provinciale Staten;
 • 17 november 2021: Tweede beeldvormende vergadering van Provinciale Staten;
 • 1 december 2021: Oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten;
 • 15 december 2021: Besluitvorming door Provinciale Staten.

Huidige omgevingsvisie en -verordening

U vindt de meest actuele links naar en documenten over de omgevingsvisie en omgevingsverordening op onze website.