Gelderse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Kinderen met uitzicht op Arnhem

Op 22 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp voor de Omgevingsverordening vastgesteld. Dit ontwerp heet ook wel actualisatieplan 7. Het lag van 2 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 ter inzage. Iedereen kon in deze periode een reactie geven op dit actualisatieplan, in de vorm van een zienswijze.

Antwoorden op reacties

Tot januari 2021 beschrijven we de antwoorden op alle reacties die op het ontwerp binnenkwamen. Op 12 januari 2021 presenteren we deze antwoorden in een reactienota aan Gedeputeerde Staten (GS). Als GS akkoord zijn, sturen we de reactienota aan iedereen die een reactie heeft gegeven. Ook zetten we deze op onze website.

Tussentijdse wijziging huidige Omgevingsverordening

De tussentijdse aanpassing bestaat uit enkele wijzigingen in onze regels en het duidelijker maken van deze regels. Daarnaast voegen we ook een beoordelingskader toe. Met daarin ruimte voor afwegen en afwijken bij het gebruik van onze Omgevingsverordening. Het toevoegen van dit kader kan alleen als het Rijk dit mogelijk maakt via de Crisis- en herstelwet (Chw). Hiervoor dienen we een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Afhankelijk van de planning van het ministerie geldt dit onderdeel mogelijk later dan de andere wijzigingen.

Wat verandert er?

Samengevat gaat het om de volgende wijzigingen:

 • nieuw hoofdstuk met het beoordelingskader (ruimte voor afwegen en afwijken), hoofdstuk 1A;
 • vrijstelling op het verbod op uitbreiding tijdens het lammerseizoen voor geitenhouderijen, artikel 2.34;
 • bijwerken en verduidelijken van de inhoud van het Regionaal programma werklocaties, artikel 2.2a;
 • verplicht controleren of verleende bouwvergunningen voor woningen worden gebruikt, artikel 2.8;
 • uitbreiden vestigingsmogelijkheden supermarkten, artikel 2.14;
 • uitbreiden en duidelijker maken van de instructieregels Gelders Natuurnetwerk, afdeling 2.6 en bijlagen 5 en 8;
 • verbeteren bescherming en verandering grenzen van weidevogelgebieden en rustgebieden voor ganzen, artikel 2.51a en 2.51b;
 • duidelijker maken van regels bij het gebruik van mobiele tankinstallaties, artikel 3.23 en bijlage 4 onderdeel G;
 • grondwaterbeschermingsgebied Nieuwe Marktstraat Nijmegen is gesloten, tekst en kaarten zijn hierop aangepast, artikel 3.6 en 3.11 en bijlage 3;
 • versoepelen van de regels voor het lozen van hemelwater in de bodem, artikel 3.18 en bijlage 4 onderdeel E;
 • nieuwe regels voor norm PFAS waarde in bodem, artikel 3.10 en 3.22;
 • aanvullende vrijstelling soorten voor de sanering van asbestdaken, artikel 3.71a en bijlage 12;
 • mogelijk maken van bestrijden van de veldmuis, bijlage 9;
 • vrijstelling vergunningplicht ontgrondingswerkzaamheden Kaderrichtlijn water (KRW), artikel 3.48 en 3.49;
 • nieuwe regels voor het gebruik van provinciale wegen, artikel 5.1a;
 • verwijderen vrijstelling beweiden en bemesten bij Natura2000-gebieden, artikel 3.93;
 • verbeteringen in enkele artikelen, aanvulling van bijlagen en wijziging van kaarten.

Planning

 • 12 januari 2021: Gedeputeerde Staten stellen reactienota vast
 • 3 maart 2021: Provinciale Staten nemen een besluit over actualisatieplan 7

De plannen inzien

U kunt de plannen op verschillende manieren bekijken.

Planoviewer

Het ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening kunt u via Planoviewer bekijken. In Planoviewer staan alleen provinciale wetten en regels.

Ruimtelijkeplannen.nl

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook het ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening bekijken. Op ruimtelijkeplannen.nl staan daarnaast ook de wetten en regels van gemeenten en het Rijk. 

Klik op de knop 'plannen zoeken'. Er opent een nieuw scherm. Wijzig Zoek op adres in Zoek op 'plannaam of -nummer' en voer de volgende IMRO-codes in om de Omgevingsvisie of de Omgevingsverordening te raadplegen: NL.IMRO.9925.PVOVa7-ontw.

Plannen als PDF

U kunt het ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening ook via onze website (ZIP 93 MB) bekijken.

Als u specifiek voor uw adres wilt weten wat er verandert, kunt u Planoviewer of Ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Een gaaf Gelderland voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat willen we met onze Omgevingsvisie bereiken. Zodat u in deze provincie prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. ‘Gaaf’ is een woord met 2 betekenissen. Het betekent ‘mooi’ en gaat over wat – historisch en landschappelijk gezien – heel, mooi en ongeschonden is. Maar ‘gaaf’ verwijst ook naar dat wat ‘cool’, nieuw en vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Willen we Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ houden, dan moeten we daar nu wat voor doen.

In de omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland door te geven aan de volgende generaties:
E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met hulp van 7 onderwerpen geven we hier richting aan:

 • energietransitie
 • klimaatadaptatie
 • circulaire economie
 • biodiversiteit
 • bereikbaarheid
 • economisch vestigingsklimaat
 • woon- en leefklimaat

Uitgeschreven tekst

Nieuwe Omgevingsverordening

Onze Omgevingsvisie en de invoering van de Omgevingswet vragen ook om een nieuwe Omgevingsverordening. Daar werken we aan, samen met onze partners: gemeenten, waterschappen, ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. Meepraten kon op 29 oktober 2019 tijdens de werksessie Samen Gaan voor Gaaf Gelderland (PDF 1,3 MB) en op 17 februari 2020 konden belangstellenden reageren op de contouren van de nieuwe omgevingsverordening (PDF 1,1 MB).

Uitstel Omgevingswet: uitstel nieuwe Omgevingsverordening

Onze nieuwe Omgevingsverordening kan pas ingaan als de nieuwe Omgevingswet geldt. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. We willen graag eerder aan de slag met onze doelen en wensen. Ook willen we werken volgens de ideeën uit de nieuwe Omgevingswet. Daarom passen we onze huidige verordening in de tussentijd op een aantal punten aan. Ondertussen werken we ook door aan onze nieuwe Omgevingsverordening. We verwachten deze in de loop van 2021 te publiceren, zodat de nieuwe verordening op 1 januari 2022 in kan gaan. 

Huidige Omgevingsvisie en -verordening

Let op, de bijlagen staan niet in de PDF-documenten. Deze kunt u raadplegen via Planoviewer en ruimtelijkeplannen.nl.

PDF-documenten

Omgevingsvisie

Let op, de bijlagen staan niet in de PDF-documenten. Deze kunt u raadplegen via Planoviewer en ruimtelijkeplannen.nl.

Doorgaan met beleid 2014-2018

Om door te gaan met de plannen van Provinciale Staten uit de Omgevingsvisie 2014-2018, hebben we voor windenergie, plussenbeleid en water de volgende documenten gemaakt:

Alle versies Omgevingsvisie of Omgevingsverordening

Alle versies van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening kunt u terugvinden op de archiefpagina over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.