Gelderse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Kinderen met uitzicht op Arnhem

Op 20 april 2021 maakten Gedeputeerde Staten ontwerp-actualisatieplan 8 van de Omgevingsverordening openbaar voor inspraak. Iedereen kon tot 22 juni 2021 een reactie geven op het ontwerp-actualisatieplan in de vorm van een zienswijze. In deze periode is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2022. We bekijken wat dit uitstel betekent voor de Omgevingsverordening.

Weer een nieuwe Omgevingsverordening?

Onze Omgevingsvisie en de komst van de Omgevingswet vragen om een nieuwe Omgevingsverordening. In deze verordening staan regels over hoe we met onze leefomgeving omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden.
Omdat de Omgevingswet is uitgesteld, passen we onze Omgevingsverordening in 2 stappen aan: actualisatieplan 7 en 8.

 • In actualisatieplan 7 veranderden we enkele regels die geen jaar konden wachten en voegden we een beoordelingskader toe. Het beoordelingskader biedt ruimte voor afwegingen en maatwerk als er verschillende belangen spelen terwijl de ruimte beperkt is. Provinciale Staten stelden actualisatieplan 7 op 31 maart 2021 vast. Dit plan is al geldig, maar het beoordelingskader nog niet. Hiervoor moet het Rijk eerst de 23e tranche van de Crisis- en herstelwet vaststellen.
 • Actualisatieplan 8 zorgt ervoor dat de Omgevingsverordening helemaal voldoet aan de eisen, de taal en de bedoelingen van de Omgevingswet. En we voeren een aantal inhoudelijke wijzigingen door op het gebied van natuur, water, zwemwater, zonnevelden, provinciale wegen en glastuinbouw.

Bijeenkomst 8 april 2021

Op donderdag 8 april 2021 organiseerden we een bijeenkomst voor gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden. Via een livestream en online sessies gingen we in gesprek over het idee van de Omgevingswet en actualisatieplan 8 van de Omgevingsverordening. U kunt de opname van de livestream hieronder bekijken.

Uitgeschreven tekst

Wat verandert er?

Natuur

Een nieuwe regel stelt dat elke ontwikkeling in de groene ontwikkelingszone moet helpen om de kwaliteiten van zo’n gebied sterker te maken. Daarnaast zijn er technische wijzigingen in verschillende kaarten. Dit naar aanleiding van reacties (zienswijzen) op actualisatieplan 7.

Water

 • Voor grondwaterbescherming gebruiken we alleen nog rechtstreeks werkende regels voor bedrijven en inwoners. De instructieregels aan gemeenten verdwijnen.
 • Voor bodem- en grondwaterverontreiniging beschreven we nieuwe bodemregels. Deze gaan uit van: preventie, toedeling functies en beheer historische bodemverontreiniging.
 • De waterverordeningen voor de waterschappen worden verplicht onderdeel van de Omgevingsverordening.
 • Een nieuwe regel vraagt van gemeenten om in de toelichting van een omgevingsplan te beschrijven hoe daarbij rekening is gehouden met de risico’s van klimaatverandering.

Zwemwater

Nieuw is de regel om het maken van een badwaterbassin ten minste 3 maanden voor het uitvoeren te melden bij de provincie. Voor zwemwaterlocaties wijst de provincie een houder aan die verantwoordelijk is voor toezicht, veiligheid en hygiëne.

Zonnevelden

We voegen regels toe voor gebieden of locaties in het buitengebied die geschikt moeten zijn voor zonneparken. Daarbij kijken we naar de behoefte aan en wens voor energie in dat gebied, de mogelijkheden in het stedelijk gebied (op daken) en de invloed op de ruimtelijke kwaliteit.

Provinciale wegen

Voor het leggen van kabels en leidingen en het plaatsen van gedenktekens stellen we algemene regels op in plaats van een verplichting voor een vergunning.

Glastuinbouw

Het glastuinbouwconcentratiegebied blijft bestaan, maar de regels worden eenvoudiger. Hierdoor is meer maatwerk en flexibiliteit mogelijk. Een alleenstaand glastuinbouwbedrijf kan 1 keer uitbreiden. Daarnaast stellen we een aantal wijzigingen in de kaart voor.

De plannen bekijken

Ontwerp-actualisatieplan 8 kunt u op verschillende manieren bekijken:

 • Digitaal via Planoviewer, hierin staan alleen provinciale wetten en regels.
 • Digitaal via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop 'plannen zoeken'. Er opent een nieuw scherm. Wijzig Zoek op adres in Zoek op 'plannaam of -nummer' en voer de volgende IMRO-codes in om de Omgevingsvisie of de Omgevingsverordening te raadplegen: NL.IMRO.9925.PVOVa8-ontw
 • U kunt de plannen uit het Ontwerp-actualisatieplan 8 ook als PDF (ZIP 42,9 MB) bekijken.

In de kaarten namen we 5 wijzigingen in de begrenzing van het Gelders natuurnetwerk op. 

Reactietermijn verstreken

De termijn om een zienswijze (reactie) in te dienen liep tot en met 21 juni 2021.  

De binnengekomen reacties verwerken we in een zienswijzenota. Alle indieners ontvangen deze nota na een positief besluit van Gedeputeerde Staten.

Hoe verder?

De planning van actualisatieplan 8 ziet er als volgt uit:

 • 10 mei tot en met 21 juni 2021: Concept-ontwerp ligt ter inzage; 
 • 7 september 2021: GS stellen definitief ontwerp vast;
 • 6 oktober 2021: Beeldvormende vergadering van Provinciale Staten;
 • 13 oktober 2021: Oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten;
 • 10 november 2021: Besluitvorming door Provinciale Staten.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Een gaaf Gelderland voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat willen we met onze Omgevingsvisie bereiken. Zodat u in deze provincie prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. ‘Gaaf’ is een woord met 2 betekenissen. Het betekent ‘mooi’ en gaat over wat – historisch en landschappelijk gezien – heel, mooi en ongeschonden is. Maar ‘gaaf’ verwijst ook naar dat wat ‘cool’, nieuw en vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Willen we Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ houden, dan moeten we daar nu wat voor doen.

In de omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland door te geven aan de volgende generaties:
E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met hulp van 7 onderwerpen geven we hier richting aan:

 • energietransitie
 • klimaatadaptatie
 • circulaire economie
 • biodiversiteit
 • bereikbaarheid
 • economisch vestigingsklimaat
 • woon- en leefklimaat

Uitgeschreven tekst

Nieuwe Omgevingsverordening

Onze Omgevingsvisie en de invoering van de Omgevingswet vragen ook om een nieuwe Omgevingsverordening. Daar werken we aan, samen met onze partners: gemeenten, waterschappen, ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. Meepraten kon op 29 oktober 2019 tijdens de werksessie Samen Gaan voor Gaaf Gelderland (PDF 1,3 MB) en op 17 februari 2020 konden belangstellenden reageren op de contouren van de nieuwe omgevingsverordening (PDF 1,1 MB).

Huidige Omgevingsvisie en -verordening

Let op, de bijlagen staan niet in de PDF-documenten. Deze kunt u raadplegen via Planoviewer en ruimtelijkeplannen.nl.

PDF-documenten

Omgevingsvisie

Let op, de bijlagen staan niet in de PDF-documenten. Deze kunt u raadplegen via Planoviewer en ruimtelijkeplannen.nl.

Doorgaan met beleid 2014-2018

Om door te gaan met de plannen van Provinciale Staten uit de Omgevingsvisie 2014-2018, hebben we voor windenergie, plussenbeleid en water de volgende documenten gemaakt:

Alle versies Omgevingsvisie of Omgevingsverordening

Alle versies van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening kunt u terugvinden op de archiefpagina over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.