Voortgang actualisatie Kadernota Agrifood

De nieuwe coalitie start met het bijwerken van de Kadernota Agrifood. Een toekomst voor Gelderse boeren en tuinders is nog steeds het doel. Recente ontwikkelingen vragen nu meer aandacht voor voedselzekerheid, beleid voor intensieve veehouderij en voor andere ontwikkelrichtingen dan natuurinclusieve kringlooplandbouw.
Gepubliceerd op: 3-juni-2024

Grote betrokkenheid

We ontvingen – na uitvraag - veel suggesties van betrokken partijen om het beleid aan te passen. De opbrengst hiervan is samengevat en aangeboden aan Provinciale Staten (PS) via een brief met bijlage. Ook hebben 4 experts een aantal onderwerpen toegelicht voor PS; de opnames van de Beeld- en Oordeelsvormende sessie zijn hier terug te kijken.

Verdiepende gesprekken

Tijdens 2 webinars spraken we met boeren en tuinders over de aangedragen punten. Deze punten bespreken we ook aan de overlegtafels van het VLGG (Vitaal Landelijk Gebied Gelderland) met het Landbouwcollectief, de natuur- en milieuorganisaties en de gemeenten en waterschappen in Gelderland. 

Belangrijkste onderwerpen

  • Maak van voedselzekerheid een beleidsdoel (let op: ook Provinciale Staten hebben gevraagd dit uit te werken);
  • Werk voor sectoren met weinig grond ook natuurinclusieve landbouw uit;
  • Stap af van de term intensieve veehouderij;
  • Zorg voor behoud van voldoende landbouwgrond;
  • Stel het doel centraal i.p.v. de manier waarop het doel bereikt wordt (middel); 
  • Geef meer aandacht aan zoetwatervoorziening.

Samenwerking veehouderij en plantaardige teelt

In de webinars kwam de samenwerking tussen veehouderij en plantaardige landbouw aan de orde. De provincie zou dat moeten aanjagen. Het projectteam van Agrifood weegt alle inbreng af en wil in juni 2024 beleidsvoorstellen voor de actualisatie van de Kadernota aan Gedeputeerde Staten voorleggen.

Lees meer op onze pagina Toekomst voor de Gelderse boer.