Regioarrangementen als start voor ruimtelijke samenwerking

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden de regioarrangementen op 5 december 2023 vast. Dit zijn documenten waarin provincie, gemeenten en waterschappen samen vastleggen wat ze in de regio moeten doen voor wonen, werken en mobiliteit, natuur, landbouw, economie en energie.
Gepubliceerd op: 8-december-2023

Gelderse aanpak

In regioarrangementen beschrijven we de gezamenlijke ambities, doelen en opgaven voor de leefomgeving voor de 7 Gelderse regio’s. Voor de korte termijn (2030) en langere termijn (2050). We doen dit samen met gemeenten en waterschappen volgens de Gelderse aanpak: samen, in samenhang en gebiedsgericht. De regioarrangementen zijn gebaseerd op bestaand beleid van de gezamenlijke overheden. Dat beleid is vaak tot stand gekomen in samenwerking met personen en groepen mensen die ermee te maken hebben, of krijgen. 

Langjarige samenwerking 

De regioarrangementen zijn de basis voor een samenwerking voor meerdere jaren met gemeenten en waterschappen. Gemeenten en waterschappen besluiten zelf ook over deze documenten. De provincie heeft in dit proces de rol om als ‘gebiedsregisseur’ naar het totaal van alle regio’s te kijken.  Daarnaast nemen we onze eigen provinciale belangen mee in de samenwerking en het vervolg. Dat doen we in lijn met het coalitieakkoord 'Gewoon Doen'. Met het besluit van 5 december geven Gedeputeerde Staten ook inhoudelijke punten aan om in het vervolg op te letten.

Vervolg 

Na dit besluit volgen verschillende vervolgstappen. Zo is op dit moment nog niet duidelijk wat het programma Vitaal landelijk gebied Gelderland precies betekent op regioniveau. Dit geldt ook voor de verdere uitwerking van het programma Gelderse Energie Infrastructuur. De komende periode werken we hier samen met gemeenten en waterschappen aan. Daarnaast kijken we verder naar de uitvoering. Wat kunnen we waar al gaan uitvoeren in de regio’s? Waar moeten we extra keuzes maken of prioriteiten stellen? En hoe gaan we dit uitvoeren en financieren? Het kan hierbij gaan over concrete uitvoeringsprojecten. Maar het kan ook gaan over aanpassingen van bestaand beleid. Wij willen voor het vervolg medeoverheden, organisaties en inwoners die ermee te maken krijgen, laten meedoen met de plannen die wij maken en uitvoeren.  

7 regioarrangementen 

Bekijk hieronder de 7 regioarrangementen: