Provincie voorzichtig positief over advies Remkes

Op 5 oktober 2022 presenteerde Johan Remkes een advies aan het kabinet voor het oplossen van het stikstofprobleem. Veel aanbevelingen sluiten aan bij de Gelderse stikstofaanpak. We sluiten ons ook aan bij de gezamenlijke reactie van de provincies. Maar we willen geen gedwongen uitkoop.
Varkens en boeren samen wandelend in de wei
Gepubliceerd op: 6-oktober-2022

Remkes adviseert onder andere een snelle oplossing voor bedrijven, die door het wegvallen van stikstofregelgeving, buiten hun schuld om in de knel zijn gekomen (PAS melders). Ook stelt hij dat álle sectoren moeten bijdragen. En dat innovatie belangrijk is voor de oplossing van het stikstofvraagstuk. Dat adviseert Johan Remkes onder andere in het rapport ‘Wat wel kan’. Een belangrijke stap om vertrouwen bij de agrarische sector te herstellen.

Ruimte nodig voor natuurherstel en PAS-melders

Remkes benadrukt in zijn rapport dat er voor de korte termijn ruimte nodig is om natuur te herstellen. Om daarmee te zorgen voor een oplossing voor de PAS-melders en zo vergunningverlening weer mogelijk te maken. Gedeputeerde Peter Drenth: “Vrijwillige opkoop van bedrijven die willen stoppen, geeft ruimte voor bedrijven die door willen. Ik zie daar geen probleem, want er is voldoende belangstelling voor bestaande opkoopregelingen. Wat wel een probleem is: de huidige regeling voldoet niet. Die is veel te ingewikkeld en er zitten té veel extra voorwaarden aan vast, die niet nodig zijn voor dit doel. In Brussel is nu discussie over staatssteun aspecten van de opkoopregelingen. Dat moet het ministerie oplossen. Er moet een eenvoudige, toegankelijke, niet complexe regeling komen. Wij hebben al het geld dat tot onze beschikking is, uitgegeven. Nu stagneert de opkoop, terwijl er veel ondernemers in de wachtkamer zitten. Daar zit wel een punt van zorg.” 

Herstel van vertrouwen

Remkes benadrukt bovendien dat het belangrijk is om vertrouwen te herstellen. In de agrarische sector en op het platteland. En er is noodzaak om naar elkaar te luisteren. Drenth: “We moeten dit samen doen. En uit de gesprekken die Remkes heeft gevoerd, komt naar voren dat er een grote bereidheid is om dingen anders te doen. Hij geeft ook aan, dat er dan wel perspectief moet zijn voor de agrarische sector. Dat is precies waar we met de Gelderse stikstof-maatregelen steeds op aandringen. Wij kiezen in Gelderland voor een aanpak voor het stikstof-vraagstuk, waaraan alle sectoren bijdragen. Waarbij we ons richten op natuurherstel én de ruimte om te kunnen wonen, werken, leven en recreëren. Wij hechten waarde aan een vitaal en leefbaar landelijk gebied. Met behoud van voorzieningen, zoals scholen en supermarkten.”

Kabinet aan zet

De provincies gingen de afgelopen tijd 2 keer met Remkes in gesprek. Alle provincies benadrukken dat er snel een duidelijk perspectief moet komen voor de landbouw. En dat verdere vertraging eigenlijk geen optie meer is. Remkes benadrukt de noodzaak in zijn advies, en wil dat het Rijk kijkt naar nieuwe verdienmodellen voor agrariërs. Hoe dit landbouwperspectief er precies uitziet, maakt het Rijk later bekend. Vervolgens komen de provincies samen met een uitgebreidere reactie op het advies. Het wachten is nu op de reactie van het kabinet. 

Het rapport van Johan Remkes is allereerst een advies aan het kabinet, dat heeft toegezegd op 14 oktober 2022 met een reactie te komen. Daar ben ik heel benieuwd naar.

Aldus Drenth.