Jan Markink voorzitter van nieuwe Wolvencommissie Gelderland

Oud- gedeputeerde Jan Markink volgt Pieter van Geel op, als voorzitter van de vernieuwde Wolvencommissie Gelderland. De wolvencommissie krijgt een bredere belangenbehartiging van dierhouders en gaat naast preventie ook aandacht besteden aan inwonersparticipatie en het ingrijpen bij probleemsituaties met wolven.
Gepubliceerd op: 4-juni-2024

Ervaren verbinder

Jan Markink is al 28 jaar actief in Gelderland waarvan de laatste 12 jaar als gedeputeerde bij provincie Gelderland.

Blij dat we zo'n ervaren bestuurder hebben aangetrokken

Daarbij is Jan Markink breed bekend met de provincie en bovenal een verbinder. Dat is een essentiële eigenschap bij zo’n gepolariseerd thema als de wolf. Een eigenschap die helpt om de verschillende belangen en deelnemers in de commissie te verenigen.

Harold Zoet

Gedeputeerde natuur en landbouw

Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland

In 2018 vestigde de wolf zich op de Veluwe. In lijn met het Interprovinciaal Wolvenplan werd in 2019 de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland ingesteld. Afgelopen jaren adviseerde over én stimuleerde de commissie (onder leiding van Pieter van Geel) preventieve maatregelen om schade door de wolf bij gehouden dieren te voorkomen.

In oktober 2023 kwam de wolvencommissie met een belangrijk advies. Hierin werd geadviseerd om ook over de toekomstige opzet en taken van de commissie na te denken. Dat advies is nu opgevolgd door de opzet te verbreden.

Nieuwe opzet van de wolvencommissie

In de nieuwe commissie is ook ruimte voor lokale inbreng bij zorgen over veiligheid in het landelijk gebied of bijvoorbeeld kennis over de uitvoering van wolvenbeheer bij probleemsituaties. De Faunabeheereenheid Gelderland wordt nu aangesloten en ook de vertegenwoordiging vanuit de professionele dierhouderij is nu verbreed met kennis over andere diersoorten dan alleen schapenhouderij. De nieuwe leden komen ook allemaal uit Gelderland. 

Vanaf dit najaar kunnen inwoners meedenken met de wolvencommissie en er wordt gestart met zogenoemde klankbordbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kan nader kennis gemaakt worden met de leden van de commissie. 

Wolvencommissie Gelderland

 • Jan Markink, onafhankelijk voorzitter*
 • John van Ingen, vertegenwoordiger van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) namens de vakgroep Schapenhouderij*
 • Diana Versteeg, vertegenwoordiger van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) namens de vakgroep Melkveehouderij*
 • Herman van de Bosch, vertegenwoordiger van Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG)*
 • Marjel Neefjes, vertegenwoordiger namens de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN)
 • Pieter Wiersinga, vertegenwoordiger namens de Sectorraad Paarden*
 • Gert-Jan Bloemendal, vertegenwoordiger namens Gelders particulier grondbezit
 • Luc Berris, vertegenwoordiger namens terreinbeherende organisaties*
 • Jakob Leidekker, vertegenwoordiger namens de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE)*
 • Jeroen Joon, vertegenwoordiger namens de gemeenten (VNG)*
 • De commissie werd ondersteund door Chantal Tutein Nolthenius (Blaekend), secretaris van de commissie

*De nieuwe voorzitter en de nieuwe leden worden 1 juli geïnstalleerd. 

Jan Markink

Samen een goede weg vinden in een beladen thema

De wolf is een beladen maatschappelijk thema, het is daarom belangrijk om hier genuanceerd mee om te gaan en er samen een goede weg in te vinden. Daar wil ik mij als voorzitter van de Wolvencommissie Gelderland voor inzetten.

Jan Markink

(nieuwe) onafhankelijke voorzitter van de Wolvencommissie