Dit was de Statendag: van zonnepanelen tot stikstof

Op woensdag 6 maart 2024 kwamen Provinciale Staten bijeen voor een Statenvergadering. Op de agenda stonden onder meer omgevingsdiensten, zonnepanelen, de wolf en stikstof. Vooraf aan de Statenvergadering spraken inwoners in over onderwerpen die juist niet op de agenda stonden.
Gepubliceerd op: 11-maart-2024

Tijd om besluiten te nemen 

Bij een besluitvormende vergadering liggen meerdere voorstellen op tafel. Over veel van die voorstellen zijn Statenleden al weken met elkaar in gesprek. Eerst vormen de Statenleden zich een goed beeld van het onderwerp. Ze krijgen informatie van deskundigen, gaan op werkbezoek en spreken met inwoners. Vervolgens gaan de Statenleden met elkaar en met de gedeputeerden in debat over het voorstel. In de Statenvergadering nemen de Statenleden uiteindelijk een besluit.

Organisatie omgevingsdiensten onderwerp van gesprek 

De Gelderse omgevingsdiensten werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Zij voeren namens gemeenten en provincie Gelderland taken uit op het gebied van vergunningverlening en handhaving. De manier waarop de omgevingsdiensten dat doen, is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling (GR). De provincie en de betreffende gemeenten zijn onderdeel van deze GR. Dat betekent dat het college van Gedeputeerde Staten deelneemt aan het bestuur van deze omgevingsdiensten. En dat Provinciale Staten moeten besluiten over financiële voorstellen van de betreffende GR of een zienswijze (reactie) kunnen indienen. In de Statenvergadering ging het over de kaders voor de begrotingen voor volgend jaar van een aantal omgevingsdiensten. Die financiële kaders voor de begrotingen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het werk dat de omgevingsdiensten leveren. De Staten vragen het college om de omgevingsdiensten het een en ander mee te geven. Zo vinden de Staten het belangrijk dat omgevingsdiensten de gezondheid en het milieu zo goed mogelijk beschermen. Ze stemden dan ook voor het amendement ‘Indienen zienswijze kadernota’s omgevingsdiensten’ (GroenLinks en andere fracties). Met een amendement kunnen Statenleden een voorstel op punten aanpassen.

 

Dat gebeurde ook bij een ander voorgesteld besluit, over wijzigingen in de GR van 4 omgevingsdiensten. Met het amendement ‘Uniformiteit als Uitgangspunt’ (PvdD en andere fracties) verzoeken de Staten deze omgevingsdiensten om bij het maken van hun financiële stukken (de zogenaamde Planning & Control-documenten) allemaal dezelfde opzet te gebruiken. En ook om te werken met vaste momenten waarop zij hun financiële stukken met Provinciale Staten delen. Door 1 lijn te trekken, is het voor de Staten makkelijker om de diensten met elkaar te vergelijken. 

Regels voor plaatsen zonnepanelen

De Staten bogen zich over waar zonnepanelen bij voorkeur moeten komen te staan. Provincie Gelderland wil namelijk een eigen Zonneladder. Die Zonneladder moet voorkomen dat zonnepanelen onnodig op goede natuurgrond of landbouwgrond worden geplaatst. Fracties dienden verschillende moties (oproepen aan het college om ergens mee aan de slag te gaan) en amendementen in, maar steeds waren er meer stemmen tegen dan voor. Het voorstel van de Zonneladder werd wel aangenomen: de Staten stemden uiteindelijk met een grote meerderheid in.  

Wolf blijft voer voor discussie 

Het is de afgelopen maanden in de Statenzaal vaker over de wolf gegaan. In de Statenvergadering van juli 2023 namen de Staten 3 moties aan. Het college ging aan de slag met de uitwerking daarvan en met adviezen van de Gelderse Wolvencommissie. Om te toetsen hoe de Staten naar nieuw wolvenbeleid kijken, werden zij door de gedeputeerden geraadpleegd over ‘Grenzen aan de wolf in Gelderland’.

In de Statenvergadering was er geen besluit waarover de Statenleden moesten stemmen. De wolf kwam toch op de agenda, omdat enkele fracties moties hadden aangekondigd. Tijdens de Statenvergadering werden 4 moties ingediend. 3 haalden het niet. De 4e kreeg bij een hoofdelijke stemming evenveel stemmen voor als tegen. Daarom stemmen de Statenleden in de volgende vergadering opnieuw over die motie.

Stikstof

Op verzoek van ChristenUnie en andere fracties spraken de Staten over het al dan niet legaliseren van PAS-melders. PAS-melders zijn agrariërs die eerst alleen een melding over stikstof hoefden te doen, maar na een uitspraak van de Raad van State ineens een vergunning nodig hebben. Onder meer een voorgenomen besluit van het college om Wnb-vergunningen (Wet natuurbescherming) in te trekken voor infrastructurele projecten was aanleiding voor het verzoek. Allebei de ingediende moties zijn aangenomen. Met ‘Gelderland uit de PAS’-motie roepen de Staten het college onder meer op om hun uiterste best te doen om PAS-melders te legaliseren (tot een oplossing te komen voor deze groep). Als het nodig is met extra acties en met gebruik van de maximale ruimte die de wet geeft. De motie ‘Een stap(je) terug met als doel juridisch houdbare vergunningen’ (CDA en andere fracties) verzoekt het college om de afroming op extern salderen (het overnemen van stikstofruimte van een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt) voor alle Gelderse vergunningen te verhogen van 30% naar 50% en deze extra 20% op te nemen in de Gelderse stikstofbank.

Spoeddebatten 

JA21 en andere fracties deden een verzoek tot een spoeddebat over ‘kaders rol provincie Gelderland in het Interprovinciaal Overleg (IPO)’. PvdA en andere fracties vroegen om ‘Wanprestaties EBS-concessie IJssel-Vecht’ met spoed op de agenda te zetten. Een spoeddebat komt op de agenda van de Statenvergadering als minimaal 10 Statenleden het verzoek steunen. Die steun was er in beide gevallen.

De indieners van het debat over het IPO wilden een gesprek over welke boodschap Gedeputeerde Staten moeten overbrengen in de IPO-vergaderingen en de kaders die de Staten voor de Gelderse inbreng willen stellen. Aanleiding voor het debat over regionaal openbaar vervoer was de aankondiging van EBS om extra busritten te schrappen. Beide debatten leidden niet tot officiële besluiten.

Dit gebeurde er verder op de Statendag 

  • Open agenda. Aan het begin van de woensdag vond de Open agenda plaats. Daarin spreken inwoners, partners en belangenorganisaties over onderwerpen die juist niet op de agenda staan. Zo ging het over buslijn 46 (Comité Behoud buslijn 46 Erichem en Buren) en natuurbescherming in Gelderland (inwoner). Ook was er aandacht voor windturbines bij de Duits-Nederlandse grens (gemeenteraadslid Winterswijk en inwoner) en misstanden op een camping in Tiel (Actiegroep Camping Zennewijnen). 
  • Griffierswissel. Marijke Pe is benoemd tot griffier van Provinciale Staten. Kort daarvoor namen de Staten met mooie woorden afscheid van vertrekkend griffier Franske van Hooijdonk. 
  • Vragenuur. Fracties gebruiken het Vragenuur om korte en politiek actuele vragen te stellen, die enige spoed hebben. Er kwamen vragen over de omgang met een boerenpamflet door Gedeputeerde Staten (PvdD). 
  • Meer moties en amendementen. In dit bericht staan alle aangenomen moties en amendementen. Maar er werden er meer ingediend. U vindt deze stukken, net als alle andere stukken van de Statenvergadering, op gelderland.nl/Statenlive

Zelf meedoen

Wilt u zelf meedoen aan het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld door in te spreken bij een vergadering? Bekijk de mogelijkheden.