Dit was de Statendag: diverse visies op Gelderland

Op woensdag 8 november 2023 kwamen Provinciale Staten bijeen voor een Statenvergadering. Onder meer de Begroting 2024 was onderwerp van gesprek. Vanwege de volle agenda vindt de rest van de besluitvorming op woensdag 15 november 2023 plaats.
Gepubliceerd op: 14-maart-2024

Let op: dit is een nieuwsbericht van november 2023.

Tijd om besluiten te nemen

Bij een besluitvormende vergadering liggen meerdere voorstellen op tafel. Over veel van die voorstellen zijn Statenleden al weken met elkaar in gesprek. Eerst vormen de Statenleden zich een beeld van het onderwerp. Ze krijgen informatie van deskundigen, gaan op werkbezoek en spreken met inwoners. Vervolgens gaan de Statenleden met elkaar en met de gedeputeerden in debat over het voorstel. In de Statenvergadering nemen de Statenleden uiteindelijk een besluit.

College krijgt groen licht voor Begroting 2024

Begin oktober 2023 presenteerden Gedeputeerde Staten de 1e begroting van deze coalitie: de Begroting 2024. Daarin staat wat zij volgend jaar willen gaan doen en hoeveel geld er waarnaartoe gaat. Provinciale Staten hebben budgetrecht. Dat betekent dat de Staten bepalen of ze het collegevoorstel overnemen of aanpassen. Een grote meerderheid van de Staten stemde in met de (aangepaste) Begroting 2024.

Aandacht voor onderwerpen die partijen belangrijk vinden 

Veel partijen gebruikten de bespreking van de begroting om extra geld of aandacht te vragen voor dingen die zij belangrijk vinden voor Gelderland. Er kwamen dan ook veel verschillende onderwerpen langs: van plantaardige landbouw tot ambtenaren die zich te politiek zouden uitspreken en van kernenergie tot toiletten in de trein. Meerdere Statenleden stonden stil bij de onzekerheid van Gelderlanders over de toekomst. Fracties zien en horen de zorgen van inwoners over bijvoorbeeld woningbouw, energie- en brandstofprijzen en duurzaamheid. Enkele partijen vroegen om maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dat kan gaan over het aanpassen van gevaarlijke wegen, maar ook over het voorkomen van drugsgebruik in het verkeer.

In de bijdrage van meerdere fracties was aandacht voor het klimaat. Sommige fracties vinden dat de actie op dit thema niet sneller hoeft. Andere fracties vinden dat dit juist het moment is om extra hard door te pakken. Ook de problemen op het energienetwerk kwamen vaak terug. Het is te druk op het stroomnet. Om te voorkomen dat nieuwe bedrijven en woningen geen energie kunnen krijgen, moet het stroomnet snel worden verbeterd. Dat vraagt volgens de Staten om slimme oplossingen.

2 amendementen aangenomen 

Voordat de Staten een besluit nemen, stemmen ze over amendementen. Met een amendement kunnen zij een voorstel aanpassen. Dat gebeurde met ‘Vervoer ProDemos’ (SGP en andere fracties), waarmee de provincie in 2024 en in 2025 per jaar € 50.000 beschikbaar stelt om busvervoer voor middelbare scholen van en naar Het Provinciespel te regelen. Scholieren maken via Het Provinciespel op het Huis der Provincie in Arnhem kennis met de Gelderse politiek.

Het amendement ‘Aanpassen legesverordening 2024’ (BBB en andere partijen) kreeg ook meer stemmen voor dan tegen. Het zorgt voor een verandering in regels voor vergunningaanvragen door PAS-melders. PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die voor het Programma Aanpak Stikstof geen vergunning aan hoefden te vragen voor bijvoorbeeld uitbreiding, maar door een uitspraak van de rechter nu alsnog een vergunning nodig hebben. De Staten besloten met het amendement om de PAS-melder vanaf 2024 niet te laten betalen voor het aanvragen van zo’n vergunning.

Steun voor 7 moties 

Naast 2 amendementen kregen 7 moties genoeg steun. Een motie is een oproep aan Gedeputeerde Staten, de ‘ministers van Gelderland’, om ergens mee aan de slag te gaan. De volgende moties zijn aangenomen:

  • Vergroting en afstemming van de woningvoorraad (PvdA en andere fracties) 
  • Doorgaan aanpak energiearmoede (PvdA en andere fracties) 
  • Naar een krachtige lobby (CDA en andere fracties) 
  • Netcongestie (ChristenUnie en andere fracties) 
  • Verbod op houtoogst in Gelderland (ChristenUnie en andere fracties) 
  • Vervoer ProDemos (SGP en andere fracties) 
  • OV (ChristenUnie en andere fracties)

De moties hierboven en alle moties en amendementen die wel zijn ingediend, maar geen meerderheid kregen, staan in de module Moties en amendementen in het Stateninformatiesysteem.

Staten stellen commissie in voor onderzoek commissaris 

In de Statenvergadering van woensdag 27 september 2023 besloten de Staten over een extern onafhankelijk onderzoek naar John Berends. Het onderzoek vergelijkt het handelen van Berends met afspraken die zijn gemaakt over hoe een commissaris zich hoort te gedragen. Om dat onderzoek goed en volgens de regels van het staatsrecht te kunnen begeleiden, benoemen de Staten de 3 plaatsvervangend voorzitters officieel tot leden van de Commissie begeleiding onderzoek.

De plaatsvervangend voorzitters deden een voorstel over geheimhouding. Bij nieuwe informatie die tijdens het onderzoek binnenkomt, is steeds opnieuw een besluit over vertrouwelijkheid nodig. De Staten kunnen zo’n besluit nemen. Om te voorkomen dat de Staten vaak samen moeten komen om geheimhouding op te leggen, laten ze de commissie over geheimhouding besluiten. Die geheimhouding is belangrijk, zodat iedereen in vertrouwen en in veiligheid kan deelnemen aan het onderzoek. Overigens houden de Staten toegang tot de informatie: Statenleden mogen de vertrouwelijke stukken inzien. 

Dit gebeurde er verder op de Statendagen

  • Open agenda. Aan het begin van de woensdag vond de Open agenda plaats. Daarin spreken inwoners, partners en belangenorganisaties over onderwerpen die juist niet op de agenda staan. Zo ging het over schone lucht zonder ultrafijnstof (Van Wees Innovatie) en gesloten ontgassen bij een verbod op varend ontgassen (Werkgroep Juridisch Ontgassen). Verder kregen de Staten het rapport Gebiedsprocessen (Rekenkamer Oost-Nederland) en de resultaten van een raadpleging van het Gelders Energieakkoord (Natuur & Milieu Gelderland en Gelders EnergieAkkoord) aangeboden. 
  • Steun voor spoeddebat ‘coming-out’. GroenLinks en andere fracties vroegen om een spoeddebat over de afname van het gevoel van veiligheid bij LHBTIQA+-personen. Een spoeddebat komt op de agenda van de Statenvergadering als minimaal 9 Statenleden het verzoek steunen. Die steun was er. De Staten voeren het spoeddebat aan het eind van het vervolg van de Statenvergadering op woensdag 15 november 2023.
  • Bespreking rapport ‘Industrie en omwonenden’. Op verzoek van SP was het gebrek aan vertrouwen in de overheid bij omwonenden van vervuilende industrie onderwerp van gesprek. In juni 2023 vond al een ‘rondetafel’ over dit onderwerp plaats. Bij een rondetafel worden verschillende deskundigen uitgenodigd. Samen schetsen zij een zo compleet mogelijk beeld van het vraagstuk. Geen van de moties die tijdens de Statenvergadering werden ingediend, kreeg genoeg stemmen voor.

Zelf meedoen?

Wilt u zelf meedoen aan het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld door in te spreken bij een vergadering? Bekijk de mogelijkheden.