Dit was de Statendag: de omgeving centraal

Op woensdag 31 januari 2024 kwamen Provinciale Staten bijeen voor de 1e Statenvergadering van 2024. Op de agenda stonden onder meer uitgangspunten en ambities voor een gezonde leefomgeving. Voorafgaand aan de Statenvergadering spraken inwoners in over onderwerpen die juist niet op de agenda stonden.
Gepubliceerd op: 2-februari-2024

Tijd om besluiten te nemen

Bij een besluitvormende vergadering liggen meerdere voorstellen op tafel. Over veel van die voorstellen zijn Statenleden al weken met elkaar in gesprek. Eerst vormen de Statenleden zich een goed beeld van het onderwerp. Ze krijgen informatie van deskundigen, gaan op werkbezoek en spreken met inwoners. Vervolgens gaan de Statenleden met elkaar én met de gedeputeerden in debat over het voorstel. In de Statenvergadering nemen de Statenleden uiteindelijk een besluit. 

Mensen praten met elkaar in de statenzaal, eentje zit en eentje staat

Uitgangspunten en ambities gezonde leefomgeving 

Het is belangrijk dat inwoners en bezoekers in Gelderland in een gezonde en veilige leefomgeving wonen, werken en verblijven. Provinciale Staten riepen daarom eind 2022 op tot stevig beleid op een gezonde leefomgeving. Het college (dagelijks bestuur van de provincie) formuleert nu uitgangspunten en vertaalt deze naar 5 ambities voor de komende jaren. Deze uitgangspositie en ambities staan in de kadernotitie Gezonde Leefomgeving. De Staten besloten in Statenvergadering om deze notitie vast te stellen. Voorstellen van Statenleden om de notitie op punten aan te passen, kregen geen meerderheid. 

Staten drukken stempel met moties 

3 moties kregen bij de kadernotitie Gezonde Leefomgeving meer stemmen voor dan tegen. Dat betekent dat deze zijn aangenomen. Een motie is een oproep aan de gedeputeerden om ergens mee aan de slag te gaan. Zo vragen de Staten met de motie ‘Voorzorgbeginsel afwegingskader’ (CDA en andere fracties) aan het college om voor de zomer van 2024 met een brief te komen over het ‘voorzorgsprincipe’. Dat principe is een Europese regel om het milieu te beschermen en maakt ook onderdeel uit van de Omgevingswet. Uit de brief moet blijken hoe dit principe zich in Gelderland verhoudt tot andere belangen. De motie ‘Meer groen en koelte is een gezondere leefomgeving’ (PvdA en andere fracties) roept op om in de omgevingsvisie een duidelijk verband te leggen tussen een gezonde leefomgeving, hitte, vergroening en waterveiligheid. Uit de motie ‘Beweegrijke leegomgeving’ (PvdA en andere fracties) blijkt dat de Staten het belangrijk vinden dat de leefomgeving inwoners uitnodigt om in beweging te komen en daarmee hun gezondheid te verbeteren. 

Opdracht voor nieuwe omgevingsvisie 

De omgevingsvisie is een brede visie op de toekomst van Gelderland en gaat over alle aspecten van ruimtelijke ordening. De huidige omgevingsvisie stamt uit 2018. De rol van de provincie is de afgelopen jaren veranderd. Ook legt het coalitieakkoord ‘Gewoon doen’ andere nadrukken. Daarom ziet het college aanleiding tot vernieuwing van de omgevingsvisie. In de Statenvergadering bleek dat de Staten ook vinden dat het tijd is voor een aanpassing: de Staten gaven het college de opdracht om met een nieuwe omgevingsvisie te komen. Ze roepen met de motie ‘Borgen langetermijnhoudbaarheid van de omgevingsvisie’ (Volt) op om in de omgevingsvisie met een duidelijke blik op de lange termijn te komen. Ook moet duidelijker zijn wat de samenhang is tussen verschillende onderdelen. Het college hoopt de nieuwe omgevingsvisie eind 2025 af te ronden. 

Een vrouw met een rood jasje spreekt achter een tafel met een microfoon

Een man staat achter de spreekstoel met op de achtergrond de Gelderse, de Nederlandse en de Europese vlag

Nieuwe bestemming geld Railterminal Gelderland 

Eerder meldde het college dat het niet mogelijk is om binnen de gemaakte afspraken verder te gaan met de Railterminal Gelderland (RTG). In een extra oordeelsvormende bijeenkomst kort voor de Statenvergadering bleken Provinciale Staten het standpunt van het college te begrijpen. Het voorgenomen besluit om te stoppen met het project kreeg vervolg in de Statenvergadering: met de motie ‘Financiële middelen RTG’ (VVD en andere fracties) roepen de Staten op het gereserveerde geld voor de RTG te gebruiken voor een sterke economie en duurzame logistiek. Het college moet bij de Perspectiefnota met een voorstel komen hoe het geld precies in te zetten. 

Dit gebeurde er verder op de Statendag

  • Open agenda. Aan het begin van de woensdag vond de Open agenda plaats. Daarin spreken inwoners, partners en belangenorganisaties over onderwerpen die juist niet op de agenda staan. Zo ging het over een Gelders Museum (Ridders van Gelre) en het Windpark Echteld-Lienden (raadsleden Buren). Ook bood XR Arnhem een petitie van de Bomenbond aan. 
  • Vragenuur. Fracties gebruiken het Vragenuur om korte en politiek actuele vragen te stellen, die enige spoed hebben. Er kwamen vragen over ‘stopzetten Boeren voor Natuur’ (GroenLinks), ‘Stroe Airport nabij Natura 2000’ (PvdD) en het Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (BBB). 
  • Grip op reserves. De Rekenkamer Oost-Nederland doet in het rapport ‘Grip op reserves’ een aantal aanbevelingen. De Staten besloten deze aanbevelingen met een herformulering over te nemen. 
  • Voor het eerst achter het spreekgestoelte. Voor Hans Ubbink was zijn bijdrage in de Statenvergadering ook zijn ‘maidenspeech’. Hij voerde voor de 1e keer het woord in een besluitvormende vergadering van Provinciale Staten. Hij sprak onder meer over het belang van het kiezen van de juiste meetinstrumenten. 
  • Digitaal stemmen. Nog een primeur: Statenleden stemden voor het eerst digitaal. Na het stemmen is de uitslag gelijk in beeld. Ook staan de stemuitslagen meteen in het Stateninformatiesysteem. Hiervoor stemden de Staten door te gaan staan (voor) of te blijven zitten (tegen). 
  • Meer moties en amendementen. In dit bericht staan alle aangenomen moties en amendementen. Maar er werden er meerdere ingediend. U vindt deze stukken, net als alle andere stukken van de Statenvergadering, op gelderland.nl/Statenlive

Zelf meedoen

Wilt u zelf meedoen aan het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld door in te spreken bij een vergadering? Bekijk de mogelijkheden.