Natura 2000-gebied Korenburgerveen bij Winterswijk

Het Korenburgerveen bij Winterswijk is voor Nederland een uniek hoogveengebied met vennen, vochtige graslanden (blauwgrasland), moerasbos en vochtige heide. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken is Korenburgerveen aangewezen als Natura 2000-gebied.

Vastgesteld inpassingsplan van 11 oktober tot en met 22 november ter inzage

De meeste natuurmaatregelen in Korenburgerveen kunnen we uitvoeren zonder dat de bestemming wijzigt. Maar voor enkele maatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het nodig het bestemmingsplan lokaal te herzien. Normaal gesproken herziet de gemeente het bestemmingsplan. In dit geval heeft de gemeente aan de provincie gevraagd het over te nemen. Daarvoor is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Provinciale Staten hebben het inpassingsplan op 26 september 2018 vastgesteld. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het inpassingsplan.

Bestemming wijzigen voor natuur

Op basis van het inpassingsplan kan de provincie maatregelen uitvoeren om de bijzondere natuur in het gebied te behouden. Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof op het Natura 2000-gebied te verminderen en een verdere achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. Daarnaast maakt het plan het toekomstig gebruik van de percelen als natuurgebied mogelijk.

Wijzigingen in inpassingsplan

Het inpassingsplan is - mede naar aanleiding van ontvangen zienswijzen - op onderdelen beperkt gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan. Welke wijzigingen zijn aangebracht, is terug te lezen in de Zienswijzennota (bijlage 9) bij het inpassingsplan.

Inpassingsplan bekijken en beroepschrift indienen

Het inpassingsplan kunt u van donderdag 11 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 bekijken op ruimtelijke plannen.nl. Een papieren versie kunt u bekijken bij de provincie Gelderland (Markt 11 in Arnhem) en bij de gemeente Winterswijk (Stationsstraat 25 in Winterswijk).

Beroepschrift indienen

Heeft u een zienswijze ingediend over het ontwerp-inpassingsplan en bent u het niet eens met het vastgestelde inpassingsplan? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Raad van State. Dat is mogelijk van vrijdag 12 oktober tot en met donderdag 22 november 2018. Heeft u als belanghebbende geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen in beroep gaan als u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze over het ontwerp-inpassingsplan kon indienen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in het (definitieve) inpassingsplan wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan.

U kunt uw beroepschrift schriftelijk of digitaal indienen. U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarin vermeldt u uw naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is, de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit en uw handtekening. Digitaal beroep instellen kan via het digitaal loket van de Raad van State. Hiervoor is een DigiD vereist.

Voorlopige voorziening

Het inpassingsplan treedt op vrijdag 23 november 2018 in werking. Heeft u beroep ingesteld, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenoemde voorlopige voorziening te treffen, indien er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het inpassingsplan opgeschort totdat de rechter hierover een besluit heeft genomen. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u sturen naar: Raad van State, t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit over het inpassingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

  • u de beroepsgronden in het beroepschrift moet opnemen (oftewel de argumenten die u tegen het inpassingsplan inbrengt)
  • het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend
  • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet in principe binnen 6 maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak over eventueel ingestelde beroepen tegen het inpassingsplan.

Grootste moeras van Oost-Nederland

Korenburgerveen is 490 hectare groot en herbergt het grootste moeras van Oost-Nederland. Er komen veel soorten voor die we in Nederland en zelfs in Europa nog maar weinig tegenkomen. We vinden er een van Nederlands grootste populaties van de hoogveenglanslibel. De enorme variatie aan planten trekt veel verschillende vogels aan. Er broeden veel water- en moerasvogels zoals blauwborst en roerdomp. De laatste jaren zijn zelfs kraanvogels gezien.

 Korenburgerveen water, riet

Behouden en versterken

Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk doordat hun leefgebied klein is, de lucht te zuur en de grond te droog en te voedselrijk is. Als we deze omstandigheden verbeteren kan de natuur zich herstellen. Bekijk wat de plannen voor natuur in Korenburgerveen inhouden.

Hogere stand van het grondwater

We willen het leefgebied verbeteren door het gebied natter en groter te maken. We gaan watergangen dempen en een onderbemaling stopzetten. Het waterschap houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten, of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Omliggende landbouwpercelen worden natuur

We willen het natuurgebied vergroten door een aantal omliggende landbouwpercelen te veranderen in natuur. We bieden agrariërs grond aan door kavels te ruilen of het hele boerenbedrijf te verhuizen.

Vergunning voor activiteiten

Als derde maatregel willen we het kwetsbare hoogveen, de blauwgraslanden en zeldzame planten en dieren beter beschermen. Daarom stellen we voorwaarden aan het uitvoeren van sommige activiteiten. Voor nieuwe activiteiten is een vergunning nodig

Procedures en planning

De plannen voor het Korenburgerveen zijn een uitwerking van het vastgestelde beheerplan Natura 2000 (24,6 PDF MB) en de gebiedsanalyse van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (nummer 61 in de lijst). De gebiedanalyse is opgenomen in het beheerplan. De voorbereidingen van de maatregelen zijn inmiddels gestart. De uitvoering begint op zijn vroegst in 2019. Het werk moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. Zowel de voorbereidingen als het werk gebeurt in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs.

Betrokken organisaties in Korenburgerveen

Korenburgerveen is eigendom van Natuurmonumenten, Stichting Marke Vragender Veen en particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen en heeft afspraken gemaakt met Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel om het werk uit te voeren.

Nieuwsbrieven en documenten

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Korenburgerveen@gelderland.nl