Korenburgerveen (Natura 2000) bij Winterswijk

Het Korenburgerveen bij Winterswijk is voor Nederland een uniek hoogveengebied met vennen, vochtige graslanden (blauwgrasland), moerasbos en vochtige heide. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken is Korenburgerveen aangewezen als Natura 2000-gebied.

Grootste moeras van Oost-Nederland

Het Korenburgerveen is 490 hectare groot en herbergt het grootste moeras van Oost-Nederland. Er komen veel soorten voor die we in Nederland en zelfs in Europa nog maar weinig tegenkomen. We vinden er een van Nederlands grootste populaties van de hoogveenglanslibel. De enorme variatie aan planten trekt veel verschillende vogels aan. Er broeden veel water- en moerasvogels zoals blauwborst en roerdomp. De laatste jaren zijn zelfs kraanvogels gezien.

Korenburgerveen water, riet

Behouden en versterken

Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk doordat hun leefgebied klein is, de lucht te zuur en de grond te droog en te voedselrijk is. Als we deze omstandigheden verbeteren kan de natuur zich herstellen. Bekijk wat de plannen voor natuur in Korenburgerveen inhouden.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het vastgestelde beheerplan Natura 2000 Korenburgerveen (PDF 24,6 MB) maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse van het Korenburgerveen. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Hogere stand van het grondwater

Om het leefgebied te verbeteren gaan we het gebied natter en groter maken. We gaan watergangen dempen en een onderbemaling stopzetten.

Omliggende landbouwpercelen worden natuur

We willen het natuurgebied vergroten door een aantal omliggende landbouwpercelen te veranderen in natuur.  De grond die we daar voor nodig hebben is aangekocht of geruild.

Uitvoering

Half juni 2020 is de aannemer gestart met de werkzaamheden. Het merendeel daarvan wordt in het voorjaar van 2021 afgerond. De werkzaamheden bestaan uit het afplaggen van de voedselrijke bovenlaag van een aantal voormalige landbouwpercelen aan de zuidrand van het Korenburgerveen. Bijzondere plantensoorten gedijen namelijk vaak beter op armere gronden. Voor de omvorming naar schralere grond moet de bovenste, rijkere toplaag van de gronden in de randzone worden afgeplagd. Daarnaast worden de parallelsloot en de Schaarsbeek gedempt, zodat het water langer in de randzone van het natuurgebied blijft staan. De natuurinrichting van het weilandperceel aan de westzijde van de Meekertweg vindt in 2022 plaats.

Tijdens de uitvoering van het werk is de wandelroute rondom het veen (de blauwe route / ‘t Schaddenpad) afgesloten en wordt omgeleid. Na de inrichting is dit gebied nog kwetsbaarder voor betreding en heeft een nog hogere  ecologische potentie. Ook de kraanvogels komen hier graag. Daarom wordt bekeken hoe het pad beter kan worden geleid.

Door deze maatregelen wordt het gebied natter en het hoogveen beter beschermd tegen verdroging. Dit is goed voor het herstel van de bijzondere plantensoorten in en rond het hoogveen. Orchideeënsoorten zoals gevlekte orchis, rietorchis en de zeldzame brede orchis kunnen we hier straks weer verwachten. Maar ook zegges, blauwe knoop en op de hogere delen het zeldzame heidekartelblad. Daar komen weer vlinders op af, zoals de bedreigde kleine parelmoervlinder en het bont dikkopje.

Waterschap Rijn en IJssel houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Meer informatie over de uitvoering en contactmogelijkheden kunt u lezen in de nieuwsbrief van februari 2021. Deze staat onderaan deze pagina. Daar staan ook de documenten die betrekking hebben op de uitvoering en een document met veelgestelde vragen.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en nabij het Korenburgerveen kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Betrokken organisaties in Korenburgerveen

Het Korenburgerveen is eigendom van Natuurmonumenten, Stichting Marke Vragender Veen en particulieren. De provincie is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen en heeft hierover afspraken gemaakt met Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel.

Documenten

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Korenburgerveen en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.