De Bruuk (Natura 2000) bij Groesbeek

Bij Groesbeek ligt het moerasgebied De Bruuk. Het gebied is een van de beste voorbeelden in Nederland van een maden- of medenlandschap: kleinschalige afwisseling van natte graslanden, struwelen, houtwallen en broekbossen. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken, is De Bruuk aangewezen als Natura 2000-gebied.

Waterstanden verhogen

We willen de vochtige graslanden (blauwgraslanden) in dit gebied herstellen en uitbreiden. Daarvoor is voldoende oppervlakte- en grondwater nodig. Om verdroging tegen te gaan is het nodig om de waterstanden in De Bruuk te verhogen.

Gevolgen voor in- en omwonenden

Het verhogen van waterstanden in De Bruuk leidt tot een nattere omgeving. Er is een meetnet opgezet om gevolgen van de vernatting te kunnen voorspellen. Bureau Witteveen+Bos heeft de berekeningen van het toekomstige grondwaterpeil per locatie samengevat in een rapport. Dit rapport staat onderaan de pagina. Op basis van de resultaten van de metingen treffen we maatregelen om verdere wateroverlast tegen te gaan (mitigerende maatregelen). Dat doen we in nauwe afstemming met bewoners in en rond De Bruuk. Daar waar nodig gaan we met bewoners in gesprek over de mitigerende maatregelen. In het document ‘Veelgestelde vragen’ onderaan deze pagina leest u hier meer over.

Stikstofuitstoot verminderen

Omdat veel planten in De Bruuk niet goed groeien bij te veel stikstof in de bodem, is het nodig om in de omgeving de stikstofuitstoot te verminderen. Iedereen die in de buurt van een beschermd natuurgebied een activiteit onderneemt waarbij stikstof vrijkomt, moet aantonen dat de uitstoot geen negatieve effecten heeft op deze natuur voor hij een vergunning kan krijgen. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en bij De Bruuk, zoals regulier beheer door Staatsbosbeheer, kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan voor het Natura 2000-gebied De Bruuk (PDF 10,3 MB)  leest u meer over de vergunningverlening en de gevolgen van de Natura 2000-maatregelen.

Gebiedsanalyse met herstelmaatregelen

In november 2015 is de gebiedsanalyse voor De Bruuk definitief vastgesteld. De gebiedsanalyse beschrijft onder meer de huidige staat van de natuur, de stikstofbelasting voor de komende jaren en de vastgestelde herstelmaatregelen. In juni 2016 hebben de staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten het definitieve Natura 2000-beheerplan en Nota van Antwoord (PDF 240 kB) vastgesteld. 

Uitvoering werkzaamheden gestart

Eind 2019 zijn we gestart met maatregelen aan de woningen  om toekomstige wateroverlast te voorkomen. Van augustus tot en met november 2020 wordt een aantal kleine stuwtjes vernieuwd en krijgen sloten en greppels aan de binnenkant een leemlaag. Dat moet voorkomen dat kalkrijk kwelwater via deze watergangen het gebied uitloopt. Want juist dit kalkrijke water is nodig om de bijzondere natuur in De Bruuk in de toekomst te behouden. Het gaat om plantensoorten zoals blauwe zegge, Spaanse ruiter en verschillende soorten orchideeën en dagvlinders, zoals de zeldzame zilveren maan. In deze periode zijn er veel transportbewegingen. Met vrachtwagens voeren we grond af en leem aan. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met bezoekers. Maar overlast door tijdelijke afsluitingen en door slecht begaanbare paden zal onvermijdelijk zijn. Alle maatregelen moeten uiterlijk in 2021 zijn uitgevoerd.

Provinciaal inpassingsplan Ashorstersloot

Voor de Ashorstersloot is een provinciaal inpassingsplan opgesteld. Het inpassingsplan Ashorstersloot maakt de aanleg van een watergang mogelijk in de gemeente Berg en Dal. De nieuwe watergang is één van de ecologische herstelmaatregelen die we realiseren in en nabij De Bruuk. Het doel is om de nadelige effecten van stikstof op dit Natura 2000-gebied te verminderen. Door de aanleg van de watergang, verder weg gelegen van het natuurgebied De Bruuk, kan de waterhuishouding in het natuurgebied zich herstellen.

Op 30 januari 2019 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan Ashorstersloot vastgesteld. Daarna kon er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dat is niet gebeurd, waardoor het inpassingsplan nu onherroepelijk is.

Betrokken organisaties in De Bruuk

De Bruuk is voor het overgrote deel eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beheert De Bruuk en voert regulier onderhoud uit. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Natura 2000-beheerplan en geven opdracht aan Waterschap Rivierenland om de maatregelen daarvoor uit te voeren. We zijn met het waterschap in gesprek over de wijze waarop zij deze gaan uitvoeren. Gemeente Berg en Dal is nauw betrokken bij De Bruuk.

Documenten

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het project versturen we digitale nieuwsbrieven. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet of heeft u andere vragen? Vul dan het vragenformulier in of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.