Bezwaarschriften

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie en heeft u belang bij het genomen besluit? Dan kunt u bezwaar maken bij de provincie.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie waarbij uw belang is betrokken, kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken. Aan het eind van ieder besluit is aangegeven of en binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen en aan wie u dat moet adresseren.

U kunt uw bezwaar vanaf 13 maart 2020 ook elektronisch indienen, op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor heeft u een inlog DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig.

Als u geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), wordt dat ook vermeld in het besluit.

Wat staat er in het bezwaarschrift?

Uw bezwaarschrift, dat ondertekend moet zijn en in het Nederlands opgesteld, moet in ieder geval bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een kopie of een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden waarom u bezwaar maakt (de gronden van het bezwaar).

Binnen welke termijn bezwaar maken?

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na verzending van het besluit. Als het niet lukt om op tijd aan alle eisen te voldoen, kunt u alvast een bezwaarschrift zonder gronden indienen. Dit heet een pro-forma bezwaarschrift. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Moet ik zelf bezwaar maken?

U kunt het bezwaarschrift door iemand anders laten indienen. Wanneer iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, moet de ander een schriftelijke machtiging van u hebben. Bezwaarschriften namens een rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting, moeten altijd zijn ondertekend door de personen die volgens de statuten daartoe bevoegd zijn. Vaak zijn dit twee bestuurders gezamenlijk. Raadpleeg de statuten van uw rechtspersoon wie moeten ondertekenen.

Voorlopige voorziening bij de rechter

Het indienen van een bezwaar betekent niet dat een besluit daardoor niet in werking treedt. Als u de werking van het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, kunt u bij de rechter een apart verzoek om een "voorlopige voorziening" indienen. In de beslissing waartegen u bezwaar maakt, staat vermeld of u een voorlopige voorziening kunt aanvragen, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn. Aan het indienen van het verzoek zijn kosten verbonden (griffierecht).

De bezwarenprocedure

Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en het bezwaarschrift compleet is, neemt de provincie het bezwaar in behandeling. Op dat moment ontvangt u meer informatie over het verdere verloop van de bezwarenprocedure (Pdf 140 kB)