Natura-2000 gebied Willinks Weust bij Winterswijk

Willinks Weust is een kleinschalig gebied van 51 hectare met heischrale- en blauwgraslanden (vochtige graslanden). Het ligt ten oosten van Winterswijk. Om de bijzondere natuur te behouden, herstellen en versterken is Willinks Weust aangewezen als Natura 2000-gebied.

Kalk en zandsteen in de ondergrond

In de vochtige graslanden (blauwgraslanden) van Willinks Weust groeien zeldzame planten zoals karwijselie, vlozegge, blonde zegge, bevertjes en kammos. Behalve blauwgraslanden komen in het gebied ook jeneverbesstruiken, hulst, beukenbossen en eiken-haagbeukenbossen voor. Deze bijzondere natuur we willen behouden en versterken. In de ondergrond komt Muschelkalk en Bontzandsteen voor. Deze kalk wordt nog steeds vanuit de steengroeves gehaald en verkocht. Het is voor Nederland en Europa een unieke situatie en levert bijzondere natuur op. In een van de groeves broeden oehoes, de grootste uilensoort ter wereld.

Essenbos in Willinks Weust

Willinks Weust behouden en versterken

Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk. Hun leefgebied is klein, de lucht is te zuur en de grond is te droog en te voedselrijk. Als we deze omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur zich herstellen. Zo is de natuur beter bestand tegen onder andere stikstofuitstoot van bedrijven.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het beheerplan Natura 2000 Willinks Weust (PDF 7 MB) maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedanalyse voor Willinks Weust. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Hogere stand van het grondwater

We willen het leefgebied verbeteren door het gebied natter en groter te maken. We gaan watergangen dempen en drainage verwijderen. Het waterschap houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van het Waterschap Rijn en IJssel.

Omliggende landbouwpercelen veranderen in natuur

We willen het natuurgebied vergroten door een aantal omliggende landbouwpercelen te veranderen in natuur. We willen grond kopen van agrariërs of ruilen met percelen elders in het gebied. De voedselrijke bovenlaag van de landbouwpercelen graven we af. Ook de percelen die in het verleden opgehoogd zijn met grond uit de groeves. Wat overblijft is voedselarme grond waar zeldzaam geworden planten en dieren zich kunnen ontwikkelen.

Vergunning voor activiteiten

Als derde maatregel willen we de blauwgraslanden en zeldzame planten en dieren beter beschermen. Daarom stellen we voorwaarden aan het uitvoeren van sommige activiteiten. Voor nieuwe activiteiten is een vergunning nodig.

Planning

De uitvoering van de eerste herstelmaatregelen voor natuur starten in februari van 2020. Het gaat dan om het verbinden van de vochtige graslanden en bosrandenbeheer. In de zomer van 2020 voeren we grondwerkzaamheden uit: afgraven van de voedselrijke bovengrond en van de in het verleden opgebrachte grond. Op een later moment gaan we het grondwaterpeil verhogen en inheemse bomen en struiken aanplanten. Het werk moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. De voorbereidingen en de uitvoering doen we in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs.

Provinciaal inpassingsplan vastgesteld

Voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust is in 2018 een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Dit is een herziening van het bestemmingsplan die noodzakelijk is voor het uitvoeren van Natura 2000-herstelmaatregelen uit het beheerplan Willinks Weust. Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof en fosfaat op de natuur te verminderen. Daarnaast garandeert het inpassingsplan het toekomstig gebruik van de percelen als natuurgebied.

Betrokken organisaties in Willinks Weust

Willinks Weust is eigendom van Staatsbosbeheer, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen en heeft afspraken gemaakt met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en de gemeente Winterswijk om het werk uit te voeren.

Nieuwsbrieven Willinks Weust

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Willinks Weust en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.