Willinks Weust (Natura 2000) bij Winterswijk

Willinks Weust is een kleinschalig gebied van 51 hectare met heischrale- en blauwgraslanden (vochtige graslanden). Het ligt ten oosten van Winterswijk. Om de bijzondere natuur te behouden, herstellen en versterken is Willinks Weust aangewezen als Natura 2000-gebied.

Kalk en zandsteen in de ondergrond

In de vochtige graslanden (blauwgraslanden) van Willinks Weust groeien zeldzame planten zoals karwijselie, vlozegge, blonde zegge, bevertjes en kammos. Behalve blauwgraslanden komen in het gebied ook jeneverbesstruiken, hulst, beukenbossen en eiken-haagbeukenbossen voor. Deze bijzondere natuur we willen behouden en versterken. In de ondergrond komt Muschelkalk en Bontzandsteen voor. Deze kalk wordt nog steeds uit de naastliggende steengroeve gehaald, verwerkt en verkocht. Het is voor Nederland en Europa een unieke situatie en levert bijzondere natuur op. In de groeve van Staatsbosbeheer broeden oehoes, de grootste uilensoort ter wereld.

Essenbos in Willinks Weust

Willinks Weust behouden en versterken

Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk. Hun leefgebied is klein, de lucht is te zuur en de grond is te droog en te voedselrijk. Als we deze omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur zich herstellen. Zo is de natuur beter bestand tegen onder andere stikstofuitstoot van bedrijven.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het eerste Natura 2000  beheerplan voor Willinks Weust (PDF 7 MB) en in de Bijlage bij Natura 2000-beheerplan Willinks Weust (PDF 10 MB) maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedanalyse voor Willinks Weust. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Uitvoering herstelmaatregelen 

De uitvoering van de eerste herstelmaatregelen uit het eerste Natura 2000-beheerplan zijn in februari 2020 gestart en worden in de winter van 2021/2022 afgerond met het aanbrengen van beplanting.

De meeste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Zo zijn er watergangen en sloten in en rond het gebied ondieper gemaakt of gedempt en is drainage verwijderd. Hierdoor kan het grondwater in het gebied weer stijgen en verdroogt het gebied minder. De plantengroei kan zich hier weer herstellen. De voormalige landbouwgronden zijn afgegraven, het oorspronkelijk maaiveld is daardoor weer aan de oppervlakte gekomen. Ook is op een aantal percelen de voedselrijke bouwvoor afgegraven. Er zijn verbindingen gemaakt tussen de verschillende natuurpercelen. Vlinders en andere insecten hebben zo een groter leefgebied gekregen. Komende winter worden inheemse bomen en struiken aangeplant in het bos en in singels. Er wordt een laarzenpad uitgezet vanaf de parkeerplaats tussen de groeves door, langs het aangelegde uitkijkpunt naar de Adamskampweg.

Op een deel van het zogenoemde ‘Driehoekperceel’ is een flinke hoeveelheid van het bestrijdingsmiddel DDT in de bodem aangetroffen dat gesaneerd moet worden. De sanering wordt najaar 2021 afgerond. Er is geen risico dat de verontreiniging zich verder door de bodem of gebied zal verspreiden.

Het waterschap houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of de hogere grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van het Waterschap Rijn en IJssel.

Een natuurperceel dat grenst aan het Natura 2000-gebied gaan we eind 2021 inrichten. Deze werkzaamheden worden in 2022 afgerond.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en nabij Willinks Weust kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie. 

Betrokken organisaties in Willinks Weust

Willinks Weust is eigendom van Staatsbosbeheer, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen en heeft afspraken gemaakt met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en de gemeente Winterswijk om het werk uit te voeren.

Documenten

Nieuwsbrieven Willinks Weust

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Willinks Weust en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.