Natuurbescherming: beschermde soorten, ontheffing

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt naast natuurgebieden en houtopstanden, ook bepaalde planten- en diersoorten. Het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden of te verstoren, maar ook hun vaste verblijfplaats en leefgebied zijn vaak beschermd. Beschermde planten en hun groeiplaats mogen niet vernield of beschadigd worden. 

Of er sprake is van een overtreding in het kader van de Wnb, hangt af van een aantal factoren. Zo zijn bijvoorbeeld van sommige vogels de nesten het hele jaar beschermd en van andere vogels alleen tijdens de broedperiode. Een ecologisch deskundige kan het best bepalen welke beschermde soorten er mogelijk in het plangebied voorkomen en wat de effecten van uw activiteit op deze soorten kunnen zijn. Als beschermde soorten voor kunnen komen, is vaak nog aanvullend veldonderzoek nodig. Als u een activiteit wil uitvoeren waarbij u de Wnb gaat overtreden, kunt u bij ons een ontheffing aanvragen. Om een ontheffing voor beschermde soorten te kunnen krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden

 • U neemt maatregelen om overtredingen en effecten zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Er is geen acceptabel alternatief met minder effecten op beschermde soorten mogelijk.
 • De activiteit dient een belang dat in de Wet natuurbescherming is opgenomen, bijvoorbeeld: volksgezondheid, openbare veiligheid, natuurbescherming, onderzoek en onderwijs, maar soms ook dwingende redenen van openbaar belang zoals sociaaleconomische belangen of milieubescherming.
 • De staat van instandhouding van de betrokken soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied komt niet in gevaar.

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben wij, behalve een compleet ingevuld aanvraagformulier, nog een aantal documenten nodig.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • De quickscan flora en fauna, indien daarbij soorten voor het soortgericht onderzoek of effecten zijn uitgesloten.
 • De rapportage van het soortgericht onderzoek naar soorten die binnen het plangebied voor kunnen komen.
 • Een projectplan op basis van het provinciale format ‘format projectplan aanvraag soorten, september 2021 (PDF 238 kB)’ dit omvat onder andere: beschrijving van de activiteit, beoordeling van de effecten op de beschermde soorten en de maatregelen die worden genomen om effecten te voorkomen of te mitigeren.
 • Lijst met soorten en verboden waarvoor u de ontheffing aanvraagt. U kunt dit invullen op het aanvraagformulier. (zie hieronder)
 • Indien u als gemachtigde namens de aanvrager ondertekent, dient u een machtiging als bijlage mee te sturen.

Een toelichting op wat er in de onderzoekrapportages en het projectplan moet zijn beschreven en richtlijnen waarop wij toetsen, vindt u in de ‘toelichting aanvraag soorten (PDF 246 kB)’. Lees deze toelichting goed door voordat u de aanvraag indient. 

Let op! De inzichten in onderzoeksmethoden en effectieve maatregelen veranderen nog regelmatig. Daardoor kunnen ook de beoordelingskaders van het bevoegd gezag worden aangepast. Controleer dus bij elke nieuwe aanvraag of deze richtlijnen nog hetzelfde zijn.

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing aanvragen met het webformulier Wet Natuurbescherming Ontheffing beschermde soorten. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Dit webformulier kunt u gebruiken als u een postadres in Nederland heeft. Woont u in het buitenland? Vraag dan het aanvraagformulier op. Dat doet u door contact met ons op te nemen via het vragenformulier of telefoonnummer +31 26 359 99 99.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Op onze website vindt u meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

Tijdpad en kosten

Wij hebben 26 weken nodig om uw ontheffing in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Als u deze ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2021.

Afhandeling ontheffing

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • we beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
 • u krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • we publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. We maken het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen 
 • wij publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen 
 • het is mogelijk dat tijdens de activiteit toezicht door ons plaatsvindt.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.