Gelderse thematische verhaallijnen

Wilt u een Gelderse thematische verhaallijn uitdragen en beleefbaar maken? En werkt u in een samenwerkingsverband met minstens twee musea én een organisatie uit de vrijetijdssector? Dan kunt u vanaf 17 januari 2022 subsidie aanvragen.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor Gelderse musea en organisaties uit de vrijetijdssector.

Waarvoor

Met deze regeling willen we ervoor zorgen dat de verschillende verhalen van Gelderland beter beleefbaar worden. Een ander belangrijk doel is het bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de museale sector. De regeling stimuleert samenwerking tussen musea onderling en ook sector-overstijgende samenwerkingsverbanden tussen de museale- en de vrijetijdssector

U kunt subsidie aanvragen om een Gelderse verhaallijn te uit te dragen en beleefbaar te maken door 1 van de volgende publieksactiviteiten uit te voeren:

  1. het presenteren van collecties;
  2. het houden van een tentoonstelling;
  3. het uitvoeren van educatieve activiteiten;
  4. het uitvoeren van een interactief programma, of 
  5. het presenteren van een digitaal beeld.

Daarnaast kunt u, subsidie aanvragen voor het doen van onderzoek, bijvoorbeeld om de haalbaarheid van een publieksactiviteit te meten of om een doelgroepenanalyse te doen. Dit onderzoek is altijd onderdeel van uw projectaanvraag. Subsidie alleen voor onderzoek is niet mogelijk.  

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  1. als museum  staat geregistreerd in het Museumregister en/of lid bent van de coöperatie Erfgoed Gelderland, of;
  2. een organisatie of bedrijf uit de horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie bent;
  3. in een samenwerkingsverband met minstens twee musea en één organisatie uit de vrijetijdssector werkt;
  4. de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, realiseert binnen 27 maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.16 Gelderse thematische verhaallijnen (PDF 93 kB).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen, heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Na het inloggen, komt u terecht bij het juiste aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. Vanaf 17 januari 2022 kunt u uw subsidieaanvraag daadwerkelijk indienen. 

Bij uw digitale aanvraag is een plan van aanpak (projectplan) nodig. Dit kunt u in het aanvraagformulier uploaden. In het overzicht met veelgestelde vragen vindt u een toelichting op de eisen die we stellen aan de inhoud van een projectplan. Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland om informatie vragen en ondersteuning krijgen voor het voorbereiden en uitvoeren van hun plannen. 

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 115 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidieregeling geldt een maximaal bedrag van € 1,2 miljoen, waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Uw aanvraag wordt, als deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt, zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om deze aan te vullen. Doe dit zo snel mogelijk, want ook de ‘wachttijd’ telt mee voor het moment waarop uw aanvraag als volledig wordt gezien.

Extra informatie en tips

Lees ook: