Natura 2000-gebied Stelkampsveld bij Borculo

Tussen Barchem en Borculo ligt Stelkampsveld, een afwisselend gebied van essen, graslanden, houtwallen, bosjes en heiden met vennen. Om de bijzondere natuur te behouden is Stelkampsveld aangewezen als Natura 2000-gebied.

Zeldzame bloemen en planten beschermen

We willen de kalkmoerassen en vochtige graslanden (blauwgraslanden) in dit gebied herstellen en zeldzame bloemen als de grote muggenorchis en de parnassia beschermen.

kruidenrijk grasland in Stelkampsveld

Grondwaterstand verhogen en stikstofuitstoot verminderen

Om verdroging, vermesting en verzuring van de grond tegen te gaan zijn aanpassingen nodig in de waterhuishouding en het agrarisch gebruik van het gebied. Omdat veel planten in Stelkampsveld het niet doen bij veel stikstof in de bodem, is het nodig om in de omgeving de stikstofuitstoot te verminderen. Hiervoor is landelijk het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgesteld. Voor elk Natura 2000-gebied is een apart plan gemaakt met maatregelen die verplicht zijn: de PAS-gebiedsanalyse voor Stelkampsveld (nummer 60 in de lijst).

Gevolgen voor omwonenden

De belangrijkste maatregel is het verhogen van de grondwaterstand, wat zorgt voor een nattere omgeving. Daarnaast is het nodig dat landbouwgrond natuur wordt. Dan kan ruilverkaveling of boerderijverplaatsing voor agrariërs een oplossing zijn. De voorbereiding en uitvoering van de Natura 2000- en PAS-maatregelen gebeuren in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs in het gebied. Het waterschap houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en nabij Stelkampsveld kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan Natura 2000 Stelkampsveld (PDF 7,5 MB) leest u meer over de vergunningverlening en de gevolgen van de Natura 2000-maatregelen.

Procedures en planning

De plannen voor Stelkampsveld zijn een uitwerking van het vastgestelde Natura 2000-beheerplan en de gebiedsanalyse van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De gebiedanalyse is opgenomen in het beheerplan. De uitvoering van de maatregelen begint op z’n vroegst in het najaar van 2019. De maatregelen moeten uiterlijk in 2021 zijn uitgevoerd. 

Provinciaal inpassingsplan vastgesteld

Voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Dit is een herziening van het bestemmingsplan die noodzakelijk is voor de inrichting van het Natura 2000-gebied. Het inpassingsplan maakt het uitvoeren van natuurmaatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof in Stelkampsveld mogelijk. Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof op de natuur te verminderen. Daarnaast garandeert het inpassingsplan het toekomstig gebruik van de percelen als natuurgebied.

Het inpassingsplan is op 26 september 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. Daarna was het tot en met 22 november 2018 mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State. Daarvan is geen gebruik gemaakt: er zijn geen beroepschriften ingediend. Dat betekent dat het inpassingsplan definitief is en de maatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof uitgevoerd kunnen worden.

Betrokken organisaties in Stelkampsveld

Stelkampsveld is eigendom van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provincie Gelderland en een aantal particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PAS-maatregelen en het Natura 2000-beheerplan en heeft afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het waterschap Rijn en IJssel om deze maatregelen uit te voeren. Daarnaast moeten we zelf ook nog de nodige terreinen inrichten. De wens is om samen tot een inrichtingsplan te komen. Een bestuurlijke begeleidingsgroep waarin naast deze organisaties ook de gemeenten Lochem, Berkelland en de LTO zitting hebben, zorgt voor een goed lopend proces en communicatie met omwonenden. 

Impressie toekomstig natuurgebied

Bent u benieuwd hoe het Natura 2000-gebied er uit komt te zien? Bekijk dan de 3D-visualisatie van Stelkamsveld

Nieuwsbrief

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar stelkampsveld@gelderland.nl.