Rijntakken (Natura 2000)

Langs de Waal, de IJssel en de Nederrijn ligt het gevarieerde rivierenlandschap van de Rijntakken. Om de unieke natuur in de Rijntakken te behouden en herstellen is Rijntakken aangewezen als Natura 2000-gebied.  

Bijzonder natuurgebied

De natuur in de uiterwaarden langs de Waal, de IJssel en de Nederrijn is heel bijzonder. De oude nevengeulen langs die rivieren zijn de thuishaven voor moerasvogels en kamsalamanders. Bevers en reigers herinneren aan het moerasbos dat hier ooit was. En over de natuurlijke oeverwallen ligt een tapijt van bloemrijk grasland, een paradijs voor ganzen.

Winssense uiterwaard

Beheerplan voor Rijntakken

Voor het Natura 2000-gebied Rijntakken is een beheerplan opgesteld. In het beheerplan staat hoe kwalitatief hoogwaardige natuur, recreatie, een prettige woonomgeving en ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven naast elkaar kunnen bestaan. Maatregelen voor natuur zijn onder andere het aanleggen van nieuw rivierbos, plas-dras grasland voor vogels en op welke manier we de natuur kunnen beschermen tegen schadelijke activiteiten. In december 2018 is het beheerplan Rijntakken (PDF 1,1 MB) met bijlagen (PDF 33,6 MB) definitief vastgesteld door het Rijk en provincies Overijssel, Utrecht en Gelderland. Het beheerplan is inmiddels onherroepelijk.

Uitvoeren maatregelen voor natuur

In het Natura 2000-gebied volgen we 2 sporen voor de natuur. Het spoor van regelgeving, om aantasting van natuur te voorkomen, is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Het spoor van versterken en duurzamer maken van de natuur is vastgelegd in het beheerplan (maatregelen). Belangrijke maatregelen zijn onder meer verbeteren van het beheer van bloemrijke graslanden in de uiterwaarden en het uitbreiden van ooibos in het Rijntakkengebied. Ook worden maatregelen genomen om de leefgebieden van een aantal kwetsbare vogelsoorten, zoals de kwartelkoning, te verbeteren.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het beheerplan ook maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor Rijntakken. Hierin staat hoeveel stikstof er in het Rijntakkengebied terechtkomt, wat het doet met de natuur en wat we eraan moeten doen om verdere achteruitgang tegen te gaan. In het Rijntakkengebied hebben met name de bloemrijke graslanden last van een te veel aan stikstof. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Vergunning voor activiteiten

Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in de Rijntakken in gevaar kunnen brengen, is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan leest u meer over de vergunningverlening en de gevolgen van de Natura 2000-maatregelen. Bestaande activiteiten in en bij de Rijntakken kunnen in principe gewoon doorgaan.

Natura 2000

De natuur beschermen en beleven. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor elk Natura 2000-gebied is een plan opgesteld met maatregelen om de natuur te behouden en versterken.