Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage

24-9-2020

Op 22 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-actualisatieplan 7 voor de Omgevingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerpplan ligt van 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage. Iedereen kan in deze periode een reactie geven op dit actualisatieplan in de vorm van een zienswijze.

Voorgestelde veranderingen en beoordelingskader

In de Omgevingsverordening staan regels over hoe we in Gelderland omgaan met onze leefomgeving. De veranderingen die met deze actualisatie worden voorgesteld hebben te maken met wonen, wegen, werklocaties en detailhandel. Maar ook met natuur, grondwaterbescherming, ontgronding en geitenhouderijen.
Nieuw is de toevoeging van een beoordelingskader. Dat kader biedt ruimte voor afweging en ruimte om van de Omgevingsverordening af te wijken. Afhankelijk van wanneer het Rijk instemt, treedt dit beoordelingskader mogelijk op een ander tijdstip in werking dan de rest van de verordening.

Inzien en een zienswijze indienen

Vanaf 2 oktober 2020 kunt u het ontwerp – formeel ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening geheten – online inzien op onze website. De documenten op papier inzien kan vanaf dan bij de receptie van het Huis der Provincie aan de Markt 11 in Arnhem. U kunt hier van maandag tot en met donderdag tussen 7.30 en 18.00 uur en op vrijdag tussen 7.30 en 17.00 uur terecht. Een zienswijze indienen doet u liefst digitaal via het ontwerpplan op de website. U kunt ook telefonisch een zienswijze indienen via het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, of schriftelijk met een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090 6800 GX Arnhem.

Het ontwerpplan ligt van 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage.

Informatiebijeenkomsten

We organiseren 2 online informatiebijeenkomsten via Skype. U kunt dan vragen stellen aan onze medewerkers en toelichting krijgen op het actualisatieplan.

U kunt kiezen uit donderdag 15 oktober of dinsdag 27 oktober 2020 van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan vanaf 2 oktober tot 1 dag van tevoren via onze website.

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin een link naar de Skypebijeenkomst.

Planning en vervolg

We verwerken de binnengekomen reacties in een zienswijzenota die eind januari 2021 uitkomt. Alle indieners ontvangen deze nota en kunnen hierin lezen of hun reactie heeft geleid tot een aanpassing in het definitieve actualisatieplan. Gedeputeerde Staten leggen dit plan ter goedkeuring voor aan Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2021.

Meer informatie

Houd voor meer informatie onze pagina over de Omgevingsvisie in de gaten.

Terug naar nieuwsoverzicht