Natura 2000-beheerplan Veluwe

Voor de Veluwe stelden we samen met verschillende partijen waaronder natuurbeschermingsorganisaties, grondeigenaren, LTO, waterschap Vallei en Veluwe en 2 ministeries een Natura 2000-beheerplan op. Dit plan beschrijft hoe kwalitatief hoogwaardige natuur, recreatie, een prettige woonomgeving en ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven naast elkaar kunnen bestaan. Begin 2018 stelden provincie en betrokken ministeries het definitieve beheerplan (PDF 2,9 MB) met bijlagen (PDF 19,9 MB) en de reactienota (PDF 440 kB) vast. 

Doelen

Het Natura 2000-beheerplan Veluwe beschrijft hoe we de zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen kunnen bereiken. Dit zijn doelen voor de Veluwe die gaan over beschermde soorten planten en dieren en bepaalde typen leefgebied. Het Rijk legde per beschermde soort (plant of dier) en leefgebied (habitat) doelstellingen vast. Voor de Veluwe zijn er 18 leefgebieden, 7 strikt beschermde dier- of plantsoorten en 10 vogelsoorten opgelegd. Het Rijk gaf per soort of leefgebied aan: of het voldoende is de huidige aantallen en omvang te behouden of dat uitbreiding of verbetering nodig is.

Maatregelen

Het beheerplan beschrijft ook welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en verbeteren. En voor welke activiteiten een vergunning moet worden aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De maatregelen uit het plan voeren we uit in 3 beheerplanperiodes van 6 jaar. In de 1e planperiode proberen we vooral achteruitgang te voorkomen. Wij zijn verantwoordelijk voor het behalen van de doelen en het uitvoeren van de maatregelen. Ook zijn we bevoegd gezag voor activiteiten die een nadelig effect kunnen hebben op Natura 2000-gebieden en waarvoor volgens de Wet natuurbescherming een vergunning nodig is.

Herstelprogramma’s

Een van die maatregelen is onder andere het opstellen van de herstelprogramma’s waar we momenteel aan werken.