Recreatiezonering op de Veluwe

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. Het gebied is populair bij recreanten die er graag komen om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel werken we aan een betere balans tussen de ruimte voor de natuur en recreatie.
mensen fietsen tussen de natuur
Laatst gewijzigd op: 27-maart-2024

De natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreanten, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken.

Om te zorgen voor een betere balans tussen natuur en recreatie hebben we samen met andere partijen het Recreatiezoneringsplan Veluwe opgesteld. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van natuurterreineigenaren en -beheerders, bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers, en onderbouwd met ecologisch onderzoek. Dit plan is een uitwerking van het Beheerplan Natura 2000 Veluwe. Voor specifieke projecten is ook een vergunning nodig.

Recreatiezoneringskaart en de 4 zones

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het werken met de recreatiezoneringskaart. De zoneringskaart geeft met een indeling in 4 zones in grote lijnen weer op welke plek meer nadruk ligt op recreatie en op welke plek meer op natuur. Op flinke delen van de Veluwe komt de huidige inrichting en het gebruik van de terreinen overeen met de zonering en zal de bezoeker geen of weinig verandering gaan ervaren. Op andere plekken gaan we komende jaren dingen veranderen om tot een beter evenwicht tussen natuur en recreatie te komen. Recreatiezonering gaat alleen over dagrecreatie; de zonering gaat niet over bijvoorbeeld hotels, campings, recreatieparken en woningen.

Uitvoering zoneringsmaatregelen vanaf 2023

Het Recreatiezoneringsplan bevat maatregelen om de gewenste zonering in de praktijk te brengen. Er zijn verschillende soorten maatregelen, waaronder het aanpassen van de paden- of routestructuur, het aanpassen van openstelling, het aanpassen van routes en parkeerplaatsen, en het verplaatsen of verbeteren van recreatieve voorzieningen. Vanaf 2023 werken gemeenten, diverse landgoederen en natuurterreinbeheerders (zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap & Kasteelen) aan de uitvoering van de maatregelen. De uitvoering loopt tot 2030. 

Provincie Gelderland ondersteunt de uitvoering, onder andere door het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de maatregelen en voor extra toezicht en handhaving. Zo werken we samen aan een sterke en gezonde Veluwe.

Natuurherstel op de Veluwe beslaat meer dan recreatiezonering

Naast een betere balans tussen recreatie en natuur, werken we ook op andere vlakken aan herstel van de Veluwse natuur. Provincie Gelderland heeft voor de beken, bossen, heiden en stuifzanden, en vennen en venen herstelprogramma’s opgesteld. Deze zijn 9 mei 2023 vastgesteld door Gedeputeerde Staten, dus gaan ook in uitvoering. Meer informatie over de 4 herstelprogramma’s.

Samenwerking

Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura 2000 Veluwe. In het project werkt provincie Gelderland nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties, verenigd in Veluwe-op-1.