Zoneringskaart

Het natuurgebied Veluwe is opgedeeld in 4 recreatiezones: A, B, C en D. Deze hebben een verschillend karakter en daarbij horende natuurwaarden en recreatie-intensiteit.

Iedere zone biedt u mogelijkheden voor recreatie. Op een aantal plekken gaan we daar ook extra in investeren. We leggen hieronder uit wat de zones op de kaart betekenen voor recreatie en beleving van de natuur. 

Zones

Zone A: De poorten van de Veluwe

In zone A kan de meest intensieve vorm van recreatie plaatsvinden. Deze gebieden met veel recreatieve voorzieningen zijn als het ware de poorten van de Veluwe en liggen dichtbij woonkernen, recreatieve hotspots en verblijfsrecreatie. Je vindt er vooral algemene diersoorten zoals de grote bonte specht, koolmees, merel en eekhoorn.

Zone B: Visitekaartje van de Veluwe

Zone B is het visitekaartje van de Veluwe. Er liggen fiets-, ruiter- en wandelpaden die zijn verbonden met paden binnen zone A. De dichtheid van de paden is minder dan in zone A, waardoor er meer ruimte is voor de natuur. Je vindt hier soorten die in Nederland nog op veel plaatsen voorkomen, maar ook meer zeldzame soorten als de zwarte specht en de boomklever.

Zone C: De stille, eindeloze Veluwe

In zone C en C* ervaar je de stille, eindeloze Veluwe. Hier ligt de nadruk op natuurbeleving en de rustige recreatie die daarbij past. Je kunt er wandelen, fietsen en paardrijden, maar er zijn minder paden, routes en bankjes dan in zone A en B. De natuur is minder doorsneden, er zijn grotere aaneengesloten terreinen waar je de natuur echt kunt beleven. De kwetsbare dieren die hier beschermd worden zijn de zwarte specht, wespendief, draaihals, boommarter en hazelworm. In zone C* bevinden zich soorten die nog verstoringsgevoeliger zijn dan in zone C, waardoor in zone C* gestreefd wordt naar een lagere dichtheid aan paden.

Zone D: De ongerepte en kwetsbare Veluwe

In zone D en D* ligt de ongerepte en kwetsbare Veluwe. Hier moet de natuur echt beschermd worden. Het gebied kan delen van het jaar, bijvoorbeeld in het broedseizoen (half maart – half juli), worden afgesloten. In zone D* is jaarrond geen recreatief gebruik mogelijk. Het grootste deel van deze gebieden was al niet opengesteld: defensieterreinen, wildrustgebieden en particuliere eigendommen. De gebieden zijn vaak wel beleefbaar vanuit de randen, bijvoorbeeld vanaf uitkijkpunten. Soms is bezoek mogelijk onder leiding van de boswachter. Naast de dieren en planten die ook voorkomen in de zones A tot en met C, worden in de zones D en D* de tapuit, boomleeuwerik, nachtzwaluw, de zandhagedis en edelherten hun rust gegund.

Uitvoeringsproject

Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura2000. In het project werkt provincie Gelderland nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties, verenigd in Veluwe-op-1.