Natura 2000-gebied Korenburgerveen bij Winterswijk

Het Korenburgerveen bij Winterswijk is voor Nederland een uniek hoogveengebied met vennen, vochtige graslanden (blauwgrasland), moerasbos en vochtige heide. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken is Korenburgerveen aangewezen als Natura 2000-gebied.

Grootste moeras van Oost-Nederland

Korenburgerveen is 490 hectare groot en herbergt het grootste moeras van Oost-Nederland. Er komen veel soorten voor die we in Nederland en zelfs in Europa nog maar weinig tegenkomen. We vinden er een van Nederlands grootste populaties van de hoogveenglanslibel. De enorme variatie aan planten trekt veel verschillende vogels aan. Er broeden veel water- en moerasvogels zoals blauwborst en roerdomp. De laatste jaren zijn zelfs kraanvogels gezien.

Korenburgerveen water, riet

Behouden en versterken

Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk doordat hun leefgebied klein is, de lucht te zuur en de grond te droog en te voedselrijk is. Als we deze omstandigheden verbeteren kan de natuur zich herstellen. Bekijk wat de plannen voor natuur in Korenburgerveen inhouden.

Hogere stand van het grondwater

We willen het leefgebied verbeteren door het gebied natter en groter te maken. We gaan watergangen dempen en een onderbemaling stopzetten. Het waterschap houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten, of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Omliggende landbouwpercelen worden natuur

We willen het natuurgebied vergroten door een aantal omliggende landbouwpercelen te veranderen in natuur. We bieden agrariërs grond aan door kavels te ruilen.

Vergunning voor activiteiten

Als derde maatregel willen we het kwetsbare hoogveen, de blauwgraslanden en zeldzame planten en dieren beter beschermen. Daarom stellen we voorwaarden aan het uitvoeren van sommige activiteiten. Voor nieuwe activiteiten is een vergunning nodig

Procedures en planning

De plannen voor het Korenburgerveen zijn een uitwerking van het vastgestelde beheerplan Natura 2000 (PDF 24,6 MB) en de gebiedsanalyse van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (nummer 61 in de lijst). De gebiedsanalyse is opgenomen in het beheerplan. De voorbereidingen van de maatregelen zijn inmiddels gestart. De uitvoering begint op zijn vroegst in najaar 2019. Het werk moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. Zowel de voorbereidingen als het werk gebeurt in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs.

Provinciaal inpassingsplan Korenburgerveen

Voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Het inpassingsplan maakt het uitvoeren van natuurmaatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof in het Natura 2000-gebied mogelijk. Deze maatregelen zijn nodig om de effecten van stikstof op de natuur te verminderen.

Het inpassingsplan is op 26 september 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. Daarna was het tot en met 22 november 2018 mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State. Van deze mogelijkheid is gebruikt gemaakt: er is 1 beroepschrift ingediend. Het inpassingsplan is daardoor nog niet onherroepelijk, maar is wel in werking getreden. Nadat de Raad van State het beroep heeft behandeld en uitspraak heeft gedaan is duidelijk of het inpassingsplan ook definitief in werking is. De verwachting is dat dit in 2019 gebeurt.

Betrokken organisaties in Korenburgerveen

Korenburgerveen is eigendom van Natuurmonumenten, Stichting Marke Vragender Veen en particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen en heeft afspraken gemaakt met Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel om het werk uit te voeren.

Nieuwsbrieven en documenten

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Korenburgerveen@gelderland.nl