Natura 2000-gebied Korenburgerveen bij Winterswijk

Het Korenburgerveen bij Winterswijk is voor Nederland een uniek hoogveengebied met vennen, vochtige graslanden (blauwgrasland), moerasbos en vochtige heide. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken is Korenburgerveen aangewezen als Natura 2000-gebied.

Grootste moeras van Oost-Nederland

Het Korenburgerveen is 490 hectare groot en herbergt het grootste moeras van Oost-Nederland. Er komen veel soorten voor die we in Nederland en zelfs in Europa nog maar weinig tegenkomen. We vinden er een van Nederlands grootste populaties van de hoogveenglanslibel. De enorme variatie aan planten trekt veel verschillende vogels aan. Er broeden veel water- en moerasvogels zoals blauwborst en roerdomp. De laatste jaren zijn zelfs kraanvogels gezien.

Korenburgerveen water, riet

Behouden en versterken

Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk doordat hun leefgebied klein is, de lucht te zuur en de grond te droog en te voedselrijk is. Als we deze omstandigheden verbeteren kan de natuur zich herstellen. Bekijk wat de plannen voor natuur in Korenburgerveen inhouden.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het vastgestelde beheerplan Natura 2000 Korenburgerveen (PDF 24,6 MB) maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse van het Korenburgerveen. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Hogere stand van het grondwater

Om het leefgebied te verbeteren gaan we het gebied natter en groter maken. We gaan watergangen dempen en een onderbemaling stopzetten. Waterschap Rijn en IJssel houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Omliggende landbouwpercelen worden natuur

We willen het natuurgebied vergroten door een aantal omliggende landbouwpercelen te veranderen in natuur. We bieden agrariërs grond aan door kavels te ruilen.

Vergunning voor activiteiten

Als derde maatregel willen we het kwetsbare hoogveen, de blauwgraslanden en zeldzame planten en dieren beter beschermen. Daarom stellen we voorwaarden aan het uitvoeren van sommige activiteiten. Voor nieuwe activiteiten is een vergunning nodig

Procedures en planning

De uitvoering van herstelmaatregelen voor natuur start in juni 2020. Het werk moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. Zowel de voorbereidingen als het werk gebeurt in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs.

Provinciaal inpassingsplan Korenburgerveen

Voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Het inpassingsplan maakt het uitvoeren van natuurmaatregelen uit het voormalige Programma Aanpak Stikstof in het Natura 2000-gebied mogelijk. Deze maatregelen zijn nodig om de effecten van stikstof op de natuur te verminderen. Het inpassingsplan is op 26 september 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. Op 3 juli 2019 heeft de Raad van State over 1 ingediend beroepsschrift een uitspraak gedaan en heeft dit beroepsschrift ongegrond verklaard. Het inpassingsplan is daarmee definitief in werking.

Betrokken organisaties in Korenburgerveen

Het Korenburgerveen is eigendom van Natuurmonumenten, Stichting Marke Vragender Veen en particulieren. De provincie is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen en heeft hierover afspraken gemaakt met Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel.

Nieuwsbrieven en documenten

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Korenburgerveen en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.