Gelderse natuurgebieden

Binnenveldse Hooilanden

In Gelderland zijn mooie natuurgebieden die samen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) vormen. Rond de bestaande natuurgebieden wordt nieuwe natuur ontwikkeld. We werken er hard aan om de natuurgebieden te beschermen, herstellen en versterken.

Natura 2000-gebieden

Een deel van het Gelders Natuurnetwerk heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland. In die gebieden nemen we ook maatregelen om de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren.

Stikstof

Veel Natura 2000-gebieden kampen met een overbelasting aan stikstof. Te veel stikstofuitstoot in de buurt van deze gebieden heeft een schadelijk effect op de kwetsbare natuur. De bodem verzuurt, waardoor bepaalde planten en voedingstoffen verdwijnen. De provincie werkt samen met andere overheden, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, belangenorganisaties en kennisinstellingen aan natuurherstel. De natuur maken we zo weerbaarder en beter bestand tegen stikstof. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Overzicht natuurgebieden van het Gelders Natuurnetwerk

Dit overzicht bestaat uit Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden die in het Gelders Natuurnetwerk liggen. In al deze gebieden werken we aan het herstellen en versterken van de natuur of zijn we bezig met de voorbereidingen daarvan.