Gelderse natuurgebieden

Binnenveldse Hooilanden

In Gelderland zijn mooie natuurgebieden die samen het Gelders Natuurnetwerk vormen. Rond de bestaande natuurgebieden wordt nieuwe natuur ontwikkeld. We werken aan natuurherstel samen met andere overheden, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, belangenorganisaties en kennisinstellingen.

Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000

Het Gelders Natuurnetwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, maar er worden ook nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Dit netwerk is beschermd en de regels voor bescherming en ontwikkelingsmogelijkheden zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.

Een deel heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland. In die gebieden nemen we maatregelen om de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren.

10.600 hectare nieuwe natuur

We leggen 10.600 hectare nieuwe natuur aan, daar zijn we in 2025 mee klaar. Dat doen we door grond aan te kopen en in te richten als nieuwe natuur. De provincie doet dat deels zelf en daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor agrariërs, terreinbeherende organisaties en particulieren om natuur namens ons in te richten. In de Brochure Particulier Natuurbeheer (PDF 2,7 MB)     leest u daar meer over. 62% van deze 10.600 hectare hebben we al ingericht als nieuwe natuur. In het document ‘Voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk’ (PDF 11,8 MB)     staat de voortgang per natuurgebied.

Het belang van biodiversiteit

Nieuwe natuur is belangrijk voor de soortenrijkdom in Nederland. Het aantal planten- en diersoorten, de biodiversiteit, neemt af. De aanleg van nieuwe natuur zorgt voor grotere en sterkere natuurgebieden. Hoe groter een gebied, hoe groter de overlevingskansen van planten- en diersoorten en hoe groter de biodiversiteit. Dat zorgt er weer voor dat natuur minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld droogte of ziekte. Een sterke natuur is ook belangrijk voor schoon water, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en voedselproductie.

Terugdringen van schadelijke effecten

Veel Natura 2000-gebieden kampen met een overbelasting aan stikstof, dat is schadelijk voor de kwetsbare natuur. Met maatregelen maken we de natuur weerbaarder en beter bestand tegen stikstof. Lees meer over stikstof in Gelderland.

Overzicht natuurgebieden van het Gelders Natuurnetwerk

Op de kaart staan de Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden die in het Gelders Natuurnetwerk liggen. In al deze gebieden werken we aan het herstellen en versterken van de natuur of zijn we bezig met de voorbereidingen daarvan. Gaat u liever direct naar een projectpagina, gebruik dan de lijstweergave van deze natuurgebieden.

Bekijk de kaart in een apart venster.

Toelichting op gebruik kaart

Bent u op zoek naar informatie over een specifiek natuurgebied, vink deze dan aan in het overzicht links van de kaart. De kaart zoomt dan in op desbetreffend natuurgebied. Met + en - kunt u ook in- en uitzoomen. Door met de muis te klikken op een ingezoomd natuurgebied verschijnt een pop up met link naar de projectpagina van dat gebied. Let op: niet alle natuurgebieden hebben een projectpagina. Rechtsboven in het kaartvenster staan de legenda, kaartlagen en basiskaarten.

Lijst met projectpagina's van natuurgebieden