Gelderse natuurgebieden

Binnenveldse Hooilanden

In Gelderland zijn mooie natuurgebieden die samen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) vormen. Rond de bestaande natuurgebieden wordt nieuwe natuur ontwikkeld. We werken er hard aan om de natuurgebieden te beschermen, herstellen en versterken.

Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000

Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) bestaat uit bestaande natuurgebieden, maar er worden ook nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Het Gelders Natuurnetwerk is beschermd en de regels voor bescherming en ontwikkelingsmogelijkheden zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.

Een deel van het Gelders Natuurnetwerk heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland. In die gebieden nemen we maatregelen om de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren.

10.500 hectare nieuwe natuur

We hebben met de Rijksoverheid afgesproken om 10.500 hectare nieuwe natuur aan te leggen voor 2027. Maar we willen zelfs al in 2025 klaar zijn hiermee. Dit doen we door grond aan te kopen en in te richten als nieuwe natuur. De provincie doet dat deels zelf en daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor particulieren (PDF 2,7 MB), agrariërs en terrein beherende organisaties om natuur namens ons in te richten. 53% van deze 10.500 hectare hebben we al ingericht als nieuwe natuur. We werken in 37 natuurgebieden. In het document ‘Voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk’ (PDF, 11,8 MB) leest u de opgave en voortgang per natuurgebied.

Het belang van biodiversiteit

Nieuwe natuur is belangrijk voor de soortenrijkdom in Nederland. Het aantal planten- en diersoorten, de biodiversiteit, neemt af. De aanleg van nieuwe natuur zorgt voor grotere en sterkere natuurgebieden. Hoe groter een gebied, hoe groter de overlevingskansen van planten- en diersoorten en hoe groter de biodiversiteit. Dat zorgt er weer voor dat natuur minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld droogte of ziekte. Een sterke natuur is ook belangrijk voor schoon water, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en voedselproductie.

Terugdringen van schadelijke effecten

Naast de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte en hitte, kampen veel Natura 2000-gebieden met een overbelasting aan stikstof. Te veel stikstofuitstoot in de buurt van deze gebieden heeft een schadelijk effect op de kwetsbare natuur. De bodem verzuurt, waardoor bepaalde planten en voedingstoffen verdwijnen. De provincie werkt samen met andere overheden, terrein beherende organisaties, landgoedeigenaren, belangenorganisaties en kennisinstellingen aan natuurherstel. De natuur maken we zo weerbaarder en beter bestand tegen stikstof. Lees meer over de stikstofproblematiek.

Overzicht natuurgebieden van het Gelders Natuurnetwerk

Dit overzicht bestaat uit Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden die in het Gelders Natuurnetwerk liggen. In al deze gebieden werken we aan het herstellen en versterken van de natuur of zijn we bezig met de voorbereidingen daarvan.