Wilde dieren beschermen en beheren

In Nederland zijn in het wild levende inheemse dieren beschermd. Je mag dus niet zomaar dieren verjagen of doden. Voor de bescherming van een aantal diersoorten is subsidie mogelijk.

Schade of overlast van beschermde dieren

Als er schade is aan de landbouw of als bijvoorbeeld de volksgezondheid in gevaar is, kunt u een ontheffing aanvragen van het verbod om dieren te verjagen of te doden.

Faunabeheereenheid voor beheer beschermde dieren

De grondeigenaren die last hebben van schade door wild werken samen in een faunabeheereenheid (FBE) met jagers en boeren. Samen maken zij plannen voor het beheer van deze beschermde dieren en leggen die vast in een faunabeheerplan. Dit faunabeheerplan maakt het mogelijk om ontheffing aan te vragen om dieren te verjagen of te doden.

Goedkeuren van faunabeheerplannen

De provincie moet het faunabeheerplan beoordelen. We toetsen vooral of de diersoort niet in gevaar komt en of er geen dierenleed wordt veroorzaakt. Ook controleren we of het faunabeheerplan aan de wet en ons provinciale beleid voldoet. Als dat het geval is, leggen we het plan samen met de gevraagde ontheffing ter inzage, zodat iedereen daar op kan reageren voordat we het definitief maken.

Jagers: waar, wanneer en hoeveel dieren

In de ontheffing, die we verlenen aan de faunabeheereenheid of in bijzondere gevallen aan een individuele aanvrager, staat waar, wanneer en hoeveel dieren zij mogen verjagen of afschieten. Grondeigenaren en de faunabeheereenheid jagen niet zelf, dat doen jagers van de wildbeheereenheden. Dat zijn meestal vrijwilligers. De Faunabeheereenheid Gelderland stuurt deze wildbeheereenheden aan.

Jacht, schadebestrijding en populatiebeheer

Vijf beschermde diersoorten zijn bejaagbaar in het jachtseizoen. Het gaat om hazen, konijnen, fazanten, eenden en houtduiven. Dat betekent dat mensen met een jachtvergunning deze diersoorten overdag vrij mogen bejagen in hun jachtveld. Dit gebeurt op basis van een faunabeheerplan jacht.

Bestrijding buiten jachtseizoen

Naast jacht is bestrijding van schade en overlast mogelijk, ook buiten het jachtseizoen. Daarvoor gelden vrijstellingen en ontheffingen, bijvoorbeeld voor kraaien of ganzen. Ten slotte vindt op de grote hoefdieren populatiebeheer plaats. Door de aantallen wilde zwijnen op de Veluwe op een bepaald niveau te houden, moeten de effecten op natuur, verkeersveiligheid en landbouwschade acceptabel blijven. 

Tegemoetkoming in de schade

Als ondanks het treffen van werende maatregelen of afschot toch schade optreedt aan landbouwgewassen, dan kan daarvoor onder voorwaarden een tegemoetkoming in de schade worden gevraagd. Dat geldt ook voor schade aan schapen of andere dieren veroorzaakt door een wolf. Aanvragen kunt u indienen bij BIJ12 Unit faunazaken van de gezamenlijke provincies. BIJ12 doet ook onderzoek naar bijvoorbeeld middelen om de schadebestrijding te verbeteren.

Verkeersongevallen met dieren voorkomen

Op wegen kunnen wilde dieren voor ongelukken zorgen. In gebieden waar veel reeën, herten en wilde zwijnen leven, zorgt een oversteek weleens voor een aanrijding. De beste preventie is: niet te hard rijden. Op sommige provinciale wegen op de Veluwe geldt daarom een maximum snelheid van 60 kilometer per uur.

Melden aanrijding met dier

Als u toch een aanrijding heeft met een dier, bel dan de meldkamer van de politie: 0900 8844. Afhankelijk van of het dier nog leeft, komt er bijvoorbeeld een Bijzondere Opsporings Ambtenaar. Heeft u schade dan kunt u, afhankelijk van uw dekking, terecht bij uw eigen verzekering.