De provincie en de Gelderse natuur

Hardloper op Veluwe

Gelderland is een provincie met veel natuur: denk aan de Veluwe met bos, hei en zandverstuivingen, de uiterwaarden langs de rivieren en natte natuur bij bijvoorbeeld het Veluwemeer. Een prachtige omgeving om van te genieten en voor te zorgen. Als provincie zijn we verantwoordelijk voor de Gelderse natuur. 

Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000

Binnen de provincie hebben we mooie natuurgebieden. Die vormen samen een netwerk: het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Dat netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, maar er worden ook nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Het Gelders Natuurnetwerk is beschermd, je mag er bijvoorbeeld niet bouwen. Het Gelders Natuurnetwerk is vastgelegd in de Omgevingsvisie.

Een deel van het Gelders Natuurnetwerk heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000- gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland. In die gebieden nemen we maatregelen om de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren. In en rond die gebieden zijn geen activiteiten toegestaan waarbij stikstof vrijkomt. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Gezond en gevarieerd bos in Gelderland

Provincie Gelderland wil zorgen voor meer gezond en afwisselend bos in Gelderland. Daarvoor nemen we een aantal maatregelen. Zo gaan we de verzuurde bosbodems verbeteren, gaan we de verdroging van het bos tegen en helpen we beheerders om jong en gevarieerd bos te laten ontstaan. Daarnaast willen we meer natuurlijk bos met meer oud en dood hout. Dat is goed voor de biodiversiteit. Ook moet er de komende 10 jaar 1700 hectare nieuw bos bijkomen, grotendeels binnen bestaande natuurgebieden. Daarnaast komen er 1 miljoen bomen bij in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden. Dit staat in het uitvoeringsprogramma Bomen en bos (PDF 1,6 MB) dat Gedeputeerde Staten van Gelderland eind 2020 vaststelden.

We werken samen met terreinbeheerders, landbouwers, grondeigenaren, gemeenten en waterschappen om deze ambities te realiseren. 

Biodiversiteit: meer groen in Gelderland

We willen de variatie aan dieren en planten (biodiversiteit) in Gelderland vergroten. In het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (PDF 9,14 MB)     laten we zien wat we de komende 5 tot 10 jaar gaan doen om Gelderland groener en meer biodivers te maken. 

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt de natuur en de plant- en diersoorten die daarin voorkomen. Voor sommige activiteiten, zoals slopen, bomen kappen, of een evenement organiseren in de natuur, is een vergunning of ontheffing nodig.

Monitoring van de Gelderse natuur

In het rapport ‘Hoe gaat het met de Biodiversiteit in Gelderland’ (PDF 2,7 MB) beschrijven we hoe het gaat met de biodiversiteit in Gelderland in 2021. 3 jaar geleden maakten we ook een rapportage (PDF 4 MB) over hoe het met de Gelderse natuur gaat.

Bent u benieuwd hoe wij monitoring uitvoeren? Bekijk dan de factsheet over natuurmonitoring factsheet over natuurmonitoring (PDF 2,8 MB).

Ambitie voor de natuur

De komende jaren werken we aan het versterken van de Gelderse natuur langs 4 sporen. We brengen mensen en natuur dichter bij elkaar. Bij alles wat we als provincie doen houden we rekening met de natuur. Onze inspanningen voor natuur en klimaat versterken elkaar. We blijven ons inzetten voor meer variatie in planten en dieren. Hoe en met wie we dit doen staat in het ambitiedocument Natuur (PDF 2 MB). Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dit beleidsdocument eind 2017 vastgesteld.