De provincie en de Gelderse natuur

Hardloper op Veluwe

Gelderland is een provincie met veel natuur: denk aan de Veluwe met bos, hei en zandverstuivingen, de uiterwaarden langs de rivieren en natte natuur bij bijvoorbeeld het Veluwemeer. Een prachtige omgeving om van te genieten en voor te zorgen. Als provincie zijn we verantwoordelijk voor de Gelderse natuur. 

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt de natuur en de plant- en diersoorten die daarin voorkomen.

Monitoring van de Gelderse natuur

In het rapport ‘Hoe gaat het met de Gelderse natuur?’ (PDF 4 MB) beschrijven we hoe het gaat met de biodiversiteit in Gelderland.
Bekijk het factsheet over natuurmonitoring (PDF 2,8 MB).

Ambitie voor de natuur

De komende jaren werken we aan het versterken van de Gelderse natuur langs 4 sporen. We brengen mensen en natuur dichter bij elkaar. Bij alles wat we als provincie doen houden we rekening met de natuur. Onze inspanningen voor natuur en klimaat versterken elkaar. We blijven ons inzetten voor meer variatie in planten en dieren. Hoe en met wie we dit doen staat in het ambitiedocument Natuur (PDF 2 MB). Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dit beleidsdocument eind 2017 vastgesteld.

Agenda landschap

Steeds meer mensen maken zich zorgen om het landschap. Het landschap verandert, doordat het gebruik verandert. De landbouw wordt grootschaliger, we willen duurzame energie winnen en ruimte hebben voor rivieren en klimaatverandering. Hoe kunnen we die ontwikkelingen zo vorm geven dat zij goed in het landschap passen? Daarover gaat de Agenda Landschap (PDF 2 MB).

Op basis van de Agenda Landschap werkt de provincie samen met andere overheden, belangenorganisaties en kennisinstellingen aan (vernieuwing van) het Gelderse landschapsnetwerk en de kwaliteiten van het landschap. De Agenda Landschap is eind 2017 door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgesteld.

Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000

Binnen de provincie hebben we mooie natuurgebieden. Die vormen samen een netwerk: het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Dat netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, maar er worden ook nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Het Gelders Natuurnetwerk is beschermd, je mag er bijvoorbeeld niet bouwen. Het Gelders Natuurnetwerk is vastgelegd in de Omgevingsvisie.

Een deel van het Gelders Natuurnetwerk heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000- gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland. In die gebieden nemen we maatregelen om de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren. In en rond die gebieden zijn geen activiteiten toegestaan waarbij stikstof vrijkomt. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.