Beschermingsgebied grondwater: Grondwaterbeschermingsgebied, melding activiteit

Wilt u een activiteit uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied? Dan moet u dit bij ons melden. Om het water schoon te houden, is een aantal activiteiten in dit gebied verboden.

Waarom zijn bepaalde activiteiten verboden?

In een grondwaterbeschermingsgebied bevindt zich water dat binnen 25 jaar bij de pompputten is en wordt opgepompt om drinkwater van te maken. Het is erg belangrijk dat het grondwater schoon blijft. Als u één van de verboden of beperkte activiteiten uitvoert, krijgt u een boete.

Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Activiteiten die verboden zijn

In een grondwaterbeschermingsgebied zijn de volgende activiteiten verboden:

 • het aanleggen of uitbreiden van bodemenergiesystemen
 • het aanleggen of uitbreiden van begraafplaatsen of strooivelden
 • zuiveringsslib of dierlijke meststoffen gebruiken waaraan reststoffen zijn toegevoegd
 • diepinfiltratie van hemel- of afvalwater.

Wat is wel toegestaan?

Onderstaande activiteiten zijn onder voorwaarden toegestaan. Voor alle activiteiten geldt een meldplicht. Deze activiteiten zijn vaak onderdeel van een groter project. Veel voorkomende voorbeelden zijn:

 • bouwen van een woning
 • evenemententerrein inrichten
 • riolering aanleggen
 • boorput aanleggen
 • loskoppelen van de regenpijp.

Graafwerkzaamheden dieper dan 2 meter of boringen vanaf maaiveld

De algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in de bodem (bijlage 4F van de Omgevingsverordening) moeten opgevolgd worden.

Het aanleggen of veranderen van een buisleiding of voorziening voor het verzamelen en vervoeren van afvalwater

 • het riool bestaat uit een duurzaam vloeistofdicht buizenstelsel
 • voor het ingebruiknemen vindt inspectie plaats op vloeistofdichtheid van de riolering
 • de riolering wordt niet anders gebruikt dan waarvoor het bestemd is. De riolering mag niet worden aangetast.

Indien u niet kunt voldoen aan de voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Het aanleggen of veranderen van een buisleiding of voorziening waar geen afvalwater door wordt vervoerd

 • er worden geen schadelijke stoffen door de leiding of voorziening vervoerd
 • het gehele stelsel is duurzaam vloeistofdicht
 • de leidingen moeten voor het ingebruiknemen en vervolgens om de 5 jaar worden geinspecteerd op vloeistofdichtheid.

Indien u niet kunt voldoen aan de voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Het aanleggen of veranderen van een constructie (onder andere leidingen en installaties) anders dan hierboven genoemd, als daardoor schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen of de beschermende bodemlaag kan worden aangetatst

U moet hiervoor een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Het laten afstromen van hemelwater van gebouwen (spoor-)wegen, parkeerplaatsen en andere verhardingen

 • er is een voorziening die voorkomt dat het hemelwater afkomstig van verhardingen de bodem verontreinigt
 • regelmatig wordt gecontroleerd of de voorziening om het hemelwater van de verharding te zuiveren nog werkt.

Het toepassen van bouwstoffen en baggerspecie op de bodem of in oppervlaktewater

 • in oppervlaktewater wordt kwaliteitsklasse A niet overschreden en op de bodem wordt de kwaliteitsklasse wonen niet overschreden
 • de te gebruiken grond of baggerspecie is afkomstig van binnen hetzelfde grondwaterbeschermingsgebied.

Indien u niet kunt voldoen aan de voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Het hebben, gebruiken of vervoeren van schadelijke stoffen

 • gevaarlijke stoffen in emballage voldoen aan de Publicatierichtlijn Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15)
 • voor gevaarlijke stoffen niet in emballage zijn voorzieningen getroffen die voorkomen dat de stoffen in de bodem komen. Dit moet regelmatig worden gecontroleerd.

Toevoegen

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

 • kaart met de locatie erop aangegeven
 • het ingevulde formulier
 • afhankelijk van de activiteit kan een tekening nodig zijn.

Melding indienen

U doet uw melding met het meldingsformulier activiteit beschermingsgebied grondwater: Grondwaterbeschermingsgebied.

De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit gedaan zijn. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • binnen 3 werkdagen dagen krijgt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is. De ontvangstbevestiging gaat niet in op de inhoud van de melding
 • uw melding wordt beoordeeld op de regelgeving van de omgevingsverordening
 • als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover bericht. De tijd die u krijgt om uw melding volledig te maken, wordt niet bij de behandelingsduur opgeteld
 • indien de inhoud niet voldoende is, neemt de toezichthouder contact met u op. Als u binnen 3 weken na de melding geen reactie heeft gehad over de inhoud, mag de activiteit worden uitgevoerd
 • een toezichthouder kan contact met u opnemen en/of komen kijken op locatie
 • aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Links en tips

Deze informatie is een samenvatting van de Omgevingsverordening. De regelgeving die officieel van toepassing is, staat in hoofdstuk 3.3 van de verordening. Kies de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Klik hiervoor op ‘Plannen selecteren’. In artikel 3.3.3.2 en 3.3.3.7 t/m 3.3.3.14 staat de regelgeving.

De kaart Drinkwater bevat de grens van grondwaterbeschermingsgebieden.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.