Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 22 jun 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Koers Ruimte en Leefomgeving: de kunst van het combineren

NummerA4
OnderwerpKoers Ruimte en Leefomgeving: de kunst van het combineren
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met de Koers Ruimte en Leefomgeving en met de daarin voorgestelde werkwijze om tot ruimtelijke afwegingen en een samenhangende aanpak te komen. De druk op de Gelderse ruimte is immers groot. Natuur- en klimaatmaatregelen, de energietransitie, woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen; opgaven die allemaal om ruimte vragen. Veel ruimte. Zoveel dat een koerswijziging in ruimtegebruik nodig is. Steeds weer moet worden gekeken waar botsingen, maar vooral ook waar koppelkansen zich voordoen en zaken slim kunnen worden gecombineerd. Daarbij vertrekken Gedeputeerde Staten vanuit de praktijkervaringen, die zijn opgedaan bijvoorbeeld bij het Park Lingezegen, maar ook in lopende trajecten, zoals bij de verstedelijkingsstrategie, de uitvoering van het Natuurpact of de droogteaanpak in de Achterhoek. Wat deze trajecten bindt, is dat – om te ontdekken waar slimme, uitvoeringskrachtige koppelkansen zitten – steeds weer samen met regiopartners en inwoners dezelfde processtappen worden doorlopen: Uitzoomen, Inzoomen, Koppelen en Kiezen. Een rode draad om samen met de omgeving vorm te gegeven aan de omgeving. Met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving en in dienst van een Gaaf Gelderland. Want dat is waar het om gaat. Om deze manier van werken nog steviger te verankeren in het provinciale DNA stellen Gedeputeerde Staten een aantal concrete stappen voor die helpen om nog effectiever op deze wijze te werken.

Opbrengst oordeelsvorming verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

NummerB1
OnderwerpOpbrengst oordeelsvorming verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang in het proces van de verstedelijkingsstrategie. Tot 2040 moeten er conform de huidige woningprognoses zo’n 100.000 woningen worden toegevoegd in het gebied Arnhem-Nijmegen-FoodValley. Daarom wordt er in een proces van ontwerp-onderzoek een verstedelijkings-strategie opgesteld waarin opgaven voor wonen, werklocaties, bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof, leefbaarheid, natuur en landschap integraal worden meegenomen. Hierbij betrokken zijn het rijk, 26 gemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland. Deze partijen worden in de periode medio mei-juni 2021 geconsulteerd over de inhoudelijke stappen tot nu toe. Op 26 mei 2021 hebben Provinciale Staten oordeelsvormend over het verstedelijkingsconcept en bijbehorende ontwerpprincipes gesproken. Wensen en ambities, kansen, risico’s en dilemma’s en de rol van de provincie zijn besproken. De opbrengst van het gesprek wordt ingebracht in het proces samen met de consultaties uit alle raden en het burgerpanel. De definitieve verstedelijkingsstrategie wordt eind 2021 vastgesteld.

Ontwerp Inpassingsplan De Kar – aanpassing N345 Apeldoorn-Zutphen

NummerB2
OnderwerpOntwerp Inpassingsplan De Kar – aanpassing N345 Apeldoorn-Zutphen
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland wil de weginrichting aanpassen van de N345 (Apeldoorn-Zutphen) tussen carpoolplaats de Kar en de Sluinerweg. Dat doet de provincie door ter hoogte van de carpoolplaats verkeerslichten te realiseren en ter hoogte van de Sluinerweg een rotonde aan te leggen. Aan de noord- en zuidzijde wordt de weg geheel voorzien van parallelwegen waarop de opritten/uitritten van woningen en bedrijven veilig aansluiten om dan via genoemde rotonde en verkeerslichten veilig aan te sluiten op de N345. Ten slotte realiseert de provincie veilige fietsoversteekplaatsen. Om dit plan mogelijk te maken is een ontwerp inpassingsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vanaf 1 juli tot 12 augustus mag iedereen daar zijn reactie op geven. Het plan wordt op 8 juli toegelicht tijdens een inloopavond in Klarenbeek. Op basis van de reacties wordt het inpassingsplan mogelijk aangepast. Het definitieve plan wordt dit najaar door Provinciale Staten vastgesteld.

Duitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers

NummerB3
OnderwerpDuitslandstrategie 2021-2027 Goede Noabers
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de vastgestelde Duitslandstrategie Goede Noabers 2021-2027. De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn belangrijke partners van Gelderland en Overijssel. Ze staan voor dezelfde maatschappelijke opgaven en transities. Beide provincies trekken daarom internationaal al geruime tijd samen op als Oost-Nederland. Dit doen ze vanuit de overtuiging dat ze samen sterker zijn dan alleen. Als grensprovincies hebben zij een ligging die vraagt over de Duitse grens heen te kijken én te stappen. Ook de Covid-19-crisis heeft eens te meer aangetoond dat de uitdagingen zich niet tot provincie- of landsgrenzen beperken. Nut en noodzaak van samenwerking met partners is evident. Oost-Nederland hecht enorme waarde aan goed noaberschap. Met deze strategie wordt aan de Duitse buren getoond dat er een wil is tot samenwerken en dat de provincies meer willen betekenen voor hun inwoners.

Nadere informatie t.a.v. oordeelsvorming Luchthavenbesluit Teuge

NummerB4
OnderwerpNadere informatie t.a.v. oordeelsvorming Luchthavenbesluit Teuge
Openbare samenvattingProvinciale Staten hebben op 26 mei 2021 gesproken over de voornemens van Gedeputeerde Staten voor het invullen van het luchthavenbesluit voor Teuge. Ten behoeve van een vervolgoordeelsvorming op 30 juni gaan GS met een aanvullende statenbrief nader in op de uitwerking van het beperken van de hinder en de invulling van duurzame ontwikkeling. Gedeputeerde Staten hebben in hun voornemen van 20 april 2021 aangegeven dat zij met het luchthavenbesluit de luchthaven en de ondernemers economisch perspectief willen bieden en tegelijkertijd rekening willen houden met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving: • GS willen de hinder beperken die veroorzaakt wordt door de valschermvluchten door op een aantal weekeinddagen of -dagdelen valschermvluchten niet toe te staan. • GS willen de duurzame ontwikkeling van luchthaven Teuge te stimuleren door in de toelichting op het Luchthavenbesluit op te nemen de emissie- en geluidruimte op termijn te verkleinen.

Vaststelling beleidsregels Gelderse Stikstofbank

NummerB5
OnderwerpVaststelling beleidsregels Gelderse Stikstofbank
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten en Provinciale Staten zijn met elkaar in gesprek over de manier waarop de Gelderse Stikstofbank gaat werken. Met die bank wordt stikstofruimte toegekend aan initiatieven waarvoor nieuwe vergunningen worden gevraagd aan Gedeputeerde Staten. Voor het gesprek hebben Gedeputeerde Staten al eerder Provinciale Staten de werkwijze geschetst die zij voor ogen hebben. Om die werkwijze nader toe te lichten hebben Gedeputeerde Staten een statenbrief aan Provinciale Staten gestuurd.

Actualisatie habitatkaarten Gelderland

NummerC1
OnderwerpActualisatie habitatkaarten Gelderland
Openbare samenvattingEerder deze maand hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten geïnformeerd over de zogenaamde habitatkaarten. Deze kaarten geven aan waar stikstofgevoelige vegetatie in Natura 2000 gebieden liggen. Uit een nadere analyse om deze kaart te verfijnen is gebleken dat een aanzienlijk deel van de op de habitatkaarten aangeduide stikstofgevoelige vegetatie niet stikstofgevoelig is. Gedeputeerde Staten hebben in een brief aan de Minister van LNV aangedrongen om deze bevindingen zo snel mogelijk door te laten voeren in AERIUS, een systeem op basis waarvan natuurvergunningen worden verleend. Initiatiefnemers kunnen in AERIUS informatie vinden die voor vergunningaanvragen relevant is.

Nieuwbouw glastuinbouwbedrijf aan de Hogeweg naast nr. 14 te Nieuwaal.

NummerC2
OnderwerpNieuwbouw glastuinbouwbedrijf aan de Hogeweg naast nr. 14 te Nieuwaal.
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben ingestemd met de vestiging van een nieuw glastuinbouwbedrijf van ruim 4 hectare aan de Hogeweg naast nr.14, ten zuidoosten van de kern Nieuwaal. Het bedrijf zal bestaan uit een kantoor, kantine, loods, ketelhuis / WKK-ruimte, silo’s en opslag van regenwater. De grond waar het bedrijf zal worden gevestigd is op basis van het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard aangewezen als intensiveringsgebied glastuinbouw.

Bestuurlijke reactie Gebiedsvisie De Dorschkamp Wageningen

NummerC3
OnderwerpBestuurlijke reactie Gebiedsvisie De Dorschkamp Wageningen
Openbare samenvattingDe gemeente Wageningen heeft vanaf begin 2020 gewerkt aan de Gebiedsvisie De Dorschkamp. In deze visie onderzocht de gemeente welke woningbouwontwikkeling passend is voor dit gebied tussen Renkum en Wageningen. Hierbij is zeer zorgvuldig - samen met omwonenden en andere stakeholders - gekeken naar de waarden van en in het gebied. Ook de provincie maakte onderdeel uit van dit participatief proces. Planuitwerking op basis van de gebiedsvisie betekent een belangrijke bijdrage voor de zeer gewenste woningbouw in Wageningen én een versterking van de kernkwaliteiten van de natuur. Gedeputeerde Staten onderschrijven de opgestelde gebiedsvisie dan ook en zij hebben het gemeentebestuur dit in hun bestuurlijke reactie ook laten weten.

Wet natuurbescherming – bezwaar tegen intrekking vergunning voor varkenshouderij in Oene

NummerS1
OnderwerpWet natuurbescherming – bezwaar tegen intrekking vergunning voor varkenshouderij in Oene
Openbare samenvattingEen varkenshouderij in Oene wil op grond van de Regeling Sanering Varkenshouderijen haar bedrijf beëindigen. Daarom heeft zij verzocht om de eerder aan haar verleende natuurbeschermingswetvergunning in te trekken. Dit verzoek is toegewezen. Een maatschap in Oene heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de intrekking van de natuurbeschermingswetvergunning van de varkenshouderij. De maatschap heeft geen bezwaar tegen de intrekking van de vergunning, maar wel tegen de mogelijkheid om 15% van de stikstofdepositie van de vergunde varkens te behouden voor de beoogde sloop- en bouwactiviteiten om een woonfunctie te realiseren. De Commissie Rechtsbescherming adviseert om dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dit advies overgenomen en hebben het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Antwoord op Statenvragen over het illegaal gebruik van bermen (PS2021-389)

NummerS2
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over het illegaal gebruik van bermen (PS2021-389)
Openbare samenvattingHet statenlid Celine Berserik (Groen Links) heeft vervolgvragen gesteld over illegaal gebruik(en) van bermen in Gelderland. Naar aanleiding van eerdere beantwoording door Gedeputeerde Staten in februari 2021 vraagt zij nu naar meer informatie over de overlap van de provinciale wegbermen met de gewaspercelen, die zou kunnen wijzen op oneigenlijk gebruik van de provinciale bermen. Gedeputeerde Staten verwijzen in hun antwoord naar de eerdere toezegging om dit najaar de Staten nader te informeren. In de beantwoording wordt ook aangegeven dat wanneer gronden langs bermen niet nodig zijn voor de verkeersfunctie, er eerst wordt verkend of ze een andere provinciale bijdrage kunnen leveren, voordat er tot verkoop wordt overgegaan. Ook wordt bij elk traject gekeken of er mogelijk extra gronden verworven kunnen worden ten behoeve van bijvoorbeeld klimaatadaptatie of biodiversiteit. Gedeputeerde Staten hebben de Staten ook aangegeven hoe ze planmatig willen omgaan met het illegaal gebruik van de bermen. De provincie heeft ook een rol in toezicht en handhaving van de Wet Natuurbescherming. Via het leernetwerk Ecologisch Bermbeheer zal voor dit onderwerp ook aandacht worden gevraagd bij de Gelderse gemeenten en waterschappen.

Antwoord op Statenvragen over beleidskader digitale weerbaarheid (PS2021-397)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over beleidskader digitale weerbaarheid (PS2021-397)
Openbare samenvattingDe statenleden Freriks (VVD) en Rebel (ChristenUnie) hebben een aantal Statenvragen ingediend over het thema Digitale Weerbaarheid. Zij willen graag weten welke rol de provincie ziet in het verbeteren van digitale weerbaarheid voor de eigen organisatie, de samenleving en onze partners. Gedeputeerde Staten antwoorden dat deze rol van de provincie beperkt is tot de eigen organisatie en tot kennisdeling met ketenpartners. Daarnaast zouden de Statenleden graag de beschikking krijgen over actuele informatie over aanvallen op onze systemen en hierover niet alleen op periodieke wijze te rapporteren. Gedeputeerde Staten stellen voor om digitale aanvallen te delen binnen de bedrijfsvoering paragraaf van de P&C-cyclus en verwijzen verder naar informatie van de politie, aangeboden door het CBS. Tenslotte verzoeken de Statenleden ook om informatie over crisis scenario's. Voor Gedeputeerde Staten is het echter niet mogelijk om deze informatie te delen omdat deze dan gebruikt kan worden bij de voorbereiding van een digitale aanval.

Beslissing op bezwaar afvalinzamelingsbedrijf Varsseveld

NummerS4
OnderwerpBeslissing op bezwaar afvalinzamelingsbedrijf Varsseveld
Openbare samenvattingExploitatiemaatschappij J. ter Horst B.V. is een afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf in Varsseveld. In 2018 zijn naar dit bedrijf 4 handhavingsbesluiten gezonden. Die besluiten bevatten een aantal lasten om verschillende milieuovertredingen te beëindigen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om niet juist verpakken van asbest, teveel ingenomen afval of onjuiste opslag van accu’s. Tegen elk van deze besluiten is een bezwaarschrift ingediend. Mede naar aanleiding van die bezwaarschriften is een aantal lasten in 2018 ingetrokken en/of gewijzigd. Op 12 april 2021 zijn de laatste lasten ingetrokken. Dit omdat het bedrijf aan de lasten blijft voldoen. Ondanks de intrekkingen van de lasten wilde het bedrijf de bezwaarschriften niet intrekken. De commissie Rechtsbescherming heeft daarom alsnog op 25 mei 2021 advies uitgebracht over de bezwaarschriften. De commissie is van oordeel dat vanwege de intrekkingen van de lasten een inhoudelijke beoordeling van de bezwaarschriften niet meer zinvol is. De commissie adviseert wel om een proceskostenvergoeding aan Ter Horst toe te kennen. GS hebben dit commissieadvies overgenomen.

Antwoord op Statenvragen over het Nationaal Groeifonds (PS2021-419)

NummerS5
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over het Nationaal Groeifonds (PS2021-419)
Openbare samenvattingStatenlid Daisy Vliegenthart (CDA) heeft vragen gesteld over het Nationaal Groeifonds. Gedeputeerde Staten geven in hun beantwoording aan dat Gelderland al in de eerste ronde volop profiteert van het Nationaal Groeifonds. De provincie draagt ook actief bij aan de kwaliteit van voorstellen voor volgende rondes.

Antwoord op Statenvragen over effecten van correcties kaarten AERIUS voor Gelderland (PS2021-400)

NummerS6
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over effecten van correcties kaarten AERIUS voor Gelderland (PS2021-400)
Openbare samenvattingStatenlid Evert Mulder van de SGP heeft naar aanleiding van eerdere antwoorden van het College van Gedeputeerde Staten enkele verduidelijkende vragen gesteld over de zogenaamde habitatkaarten. Op die kaarten wordt aangegeven waar sprake is van stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden. Op eerdere kaarten zijn daarbij ook regulier agrarisch beheerde percelen aangeduid als stikstofgevoelig. Het College geeft in haar reactie aan dat die kaarten tot stand zijn gekomen met de best beschikbare middelen, maar dat veldonderzoek definitief uitsluitsel kan geven.

Antwoord op Statenvragen over informatieverstrekking IPO met betrekking tot stikstof (PS2021-394)

NummerS7
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over informatieverstrekking IPO met betrekking tot stikstof (PS2021-394)
Openbare samenvattingStatenlid Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie) heeft aan het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de manier waarop het College Provinciale Staten informeert over besluitvorming die plaatsvindt in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het College doet dat doorgaans in vergaderingen met Provinciale Staten en door openbare besluiten. Tegelijkertijd is het College op zoek naar een manier om meer informatie uit interprovinciaal overleg te delen met Provinciale Staten.

Antwoord op Statenvragen over de locaties van de e-noses (PS2021-382)

NummerS8
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over de locaties van de e-noses (PS2021-382)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben vragen van Statenlid M. Bruins (50PLUS) beantwoord. De vragen gaan over de locaties van de eNoses langs de Gelderse rivieren waarmee ontgassende schepen gesignaleerd kunnen worden. De lijst met de locaties van de e-Noses wordt vertrouwelijk aan de statenleden ter inzage gegeven. Op de vraag of er nog meer eNoses geplaatst zullen worden om nog beter te kunnen handhaven antwoorden Gedeputeerde Staten dat dit niet zal gebeuren. Het huidige eNose-netwerk geeft voldoende informatie om zo nodig actie te ondernemen.

Antwoord op Statenvragen over ziekenhuiszorg regio Zutphen (PS2021-411)

NummerS9
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over ziekenhuiszorg regio Zutphen (PS2021-411)
Openbare samenvattingHet CDA heeft naar aanleiding van berichten over de mogelijke sluiting van afdelingen in het ziekenhuis van Zutphen schriftelijke vragen gesteld. Gedeputeerde Staten stellen in hun antwoord dat de provincie geen formele rol, positie en expertise meer heeft op het gebied van (regionale) zorg. De provincie heeft er in het sociale domein voor gekozen om via het programma Leefbaarheid bij te dragen aan het versterken van (sociale) verbondenheid.