Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 28 sep 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Vervolgvoorstel actualisatie Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen

NummerA4
OnderwerpVervolgvoorstel actualisatie Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland evalueert en actualiseert conform haar huidige financiële verordening (PS2020-748) iedere statenperiode haar Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen. Bij de evaluatie en actualisatie van de kadernota gaat de provincie na of het bestaande beleidskader van het risicomanagement nog steeds voldoet of dat het wellicht op onderdelen moeten worden bijgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de geactualiseerde kadernota op 6 juli jongstleden vastgesteld en hierna aan Provinciale Staten ter vaststelling aangeboden. Provincie Gelderland verstrekt vanuit haar publieke taak financieringen (bijvoorbeeld leningen of participaties) aan bedrijven, non-profit organisaties en overheden om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Bijvoorbeeld op het gebied van innovatie of duurzaamheid. De provincie Gelderland hanteert nu een relatief lage risicobereidheid als het gaat om het borgen van de financiële risico’s van deze financieringen. De Statenfracties hebben tijdens de oordeelvormende vergadering op 15 september jongstleden aangegeven over te willen gaan tot een gemiddeld niveau van risicobereidheid. Dit wordt nu ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd.

Vervolgvoorstel Koers Ruimte en Leefomgeving: de kunst van het combineren

NummerA5
OnderwerpVervolgvoorstel Koers Ruimte en Leefomgeving: de kunst van het combineren
Openbare samenvattingIn de oordeelsvormende vergadering van 15 september jl. hebben Provinciale Staten gesproken met Gedeputeerde Staten over de Koers Ruimte en Leefomgeving. De Koers gaat over de druk op Gelderse ruimte en de vraag hoe we goede ruimtelijke keuzes maken, zodat we Gelderland leefbaar houden. In de Koers wordt een werkwijze voorgesteld om tot goede keuzes te komen. In de oordeelsvormende vergadering is door Provinciale Staten een aantal vragen gesteld en heeft Gedeputeerde Staten een toezegging gedaan. Het vervolgvoorstel Koers Ruimte en Leefomgeving gaat op deze zaken in. Het gaat onder andere over de rol van de provincie en de staten in complexe gebiedsprocessen waar meerdere partners bij betrokken zijn en over het besluit dat van de Staten wordt gevraagd.

Begroting 2022

NummerA6
OnderwerpBegroting 2022
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten (GS) hebben de Begroting 2022 ter vaststelling aan Provinciale Staten (PS) aangeboden. Een Begroting waarin we vooruitkijken. De grootste impact van de coronapandemie lijkt achter de rug, we vinden manieren om met het virus om te gaan. Gelderland veert op. GS wil in 2022 met volle kracht doorwerken aan de ambities. In de Uitwerking MTR-Perspectiefnota 2022 heeft GS de balans opgemaakt en laten zien wat er is bereikt. GS heeft op dat moment ook samen met PS en de inbreng van inwoners en partners die inzet voor de komende 2 jaar bepaald. In het laatste volle begrotingsjaar van deze bestuursperiode staat de uitvoering centraal. GS stellen diverse beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen voor om samen met onze partners aan de slag te gaan om verder te bouwen aan de toekomst van Gelderland. Voor 2022 wordt een lastentotaal van bijna € 1 miljard geraamd. Een paar voorbeelden die in deze begroting zijn uitgewerkt zijn acties om de woningbouw te versnellen en de doorstroming te vergroten, een combinatie van maatregelen voor de aanpak van droogte, natuur en landbouw en perspectief voor de agrarische ondernemers, projecten voor de klimaatopgave met de Gelderse Regionale Energie Strategieën, de aanpak van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en extra inzet op de verkeersveiligheid. Ook al is het investeringsbudget deze bestuursperiode historisch hoog, de financiële middelen staan, zeker op langere termijn, onder druk. GS geeft dan ook een winstwaarschuwing.

Wijzigingen dienstregelingen OV per december 2021

NummerB1
OnderwerpWijzigingen dienstregelingen OV per december 2021
Openbare samenvattingDe dienstregeling van de treinen en bussen in Gelderland wordt door de vervoerders per 12 december 2021 gewijzigd. De wijzigingen zorgen ervoor dat het openbaar vervoer per saldo verbetert onder andere door betere aansluittijden en korter overstappen. Door de maatregelen als gevolg van Covid-19 is het aantal reizigers in het OV fors gedaald. In 2021 is weer sprake van een toename van het aantal reizigers, maar nog onvoldoende om zonder steun van het Rijk het OV op een goed niveau te houden. Het Rijk ondersteunt daarom de vervoerders met een verlengde BVOV regeling tot 1 september 2022. Samen met een aanvullende bijdrage van de provincie blijft het aanbod van bussen en de trein op een voldoende niveau. De voorgestelde wijzigingen zijn door vervoerders voor advies voorgelegd aan het reizigersorganisatie ROCOV, gemeenten en de chauffeursvertegenwoordiging van de vervoerders. Gedeputeerde Staten hebben ingediende vervoerplannen getoetst aan de voor de Gelderse concessies geldende bestekken, bestaand beleid en beschikbare budget en zijn ermee akkoord. De vervoerders zorgen ervoor dat de reizigers tijdig en goed op de hoogte zijn van de veranderingen. GS sturen een brief ter kennisname aan Provinciale Staten.

Beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) 2021 en 2022

NummerB2
OnderwerpBeschikbaarheidsvergoeding (BVOV) 2021 en 2022
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben besloten tot volledige doorbetaling van de OV-subsidies aan de openbaar vervoerbedrijven in de periode 1 juli 2021 tot 1 september 2022. Ondanks versoberingen in de dienstregelingen in 2021 ten opzichte vanaf begin 2020. In 2022 neemt het aantal dienstregelingsuren weer iets toe. Reizigers maken minder gebruik van de trein en de bus door de Covid-19 pandemie en de opgelegde maatregelen. Het Rijk heeft met financiële steun ervoor gezorgd dat de bus en de trein nagenoeg op hetzelfde niveau bleven rijden tijdens de pandemie. Zo bleef de bereikbaarheid in stand. Het effect van de pandemie is echter nog steeds voelbaar. Het aantal reizigers neemt weer toe, maar is nog niet op het oude peil. De vervoerders blijven dus verliezen leiden. Wij vinden het belangrijk dat het aanbod van het openbaar vervoer goed blijft. We willen een neerwaartse spiraal voorkomen. Daarom hebben we landelijk afspraken gemaakt voor 2022. Het Rijk heeft toegezegd tot 1 september 2022 93%-95% van de kosten (na aftrek van de opbrengsten) van de vervoerders te vergoeden. Wij gaan in onze rol als opdrachtgever voor de regionale trein en bus het restant vergoeden, eveneens tot 1 september 2022. De vervoerders krijgen toestemming om 5 tot 7% in hun bedrijfsvoering én in hun aanbod te bezuinigen. Met elkaar: de inkomsten, de rijkscompensatie, de bezuiniging én onze extra subsidie moet dit ertoe leiden dat het openbaar vervoer toekomstvast wordt en de reiziger daar goed gebruik van kan maken. Voor onze extra bijdrage reserveren we nu geld op de begroting. PS worden hierover geïnformeerd. Ook voor de periode september 2022 – december 2022 biedt het Rijk mogelijk een vangnet dat er op is gericht om het voorzieningenniveau na vanaf 1 september op het beoogde peil te houden. De vorm hiervan wordt de komende maanden ontwikkeld.

Effecten thuiswerken (a.g.v. Covid-19) op verhuisstromen

NummerB3
OnderwerpEffecten thuiswerken (a.g.v. Covid-19) op verhuisstromen
Openbare samenvattingIn de afgelopen jaren is er een duidelijke stijging van de huishoudens die vanuit de Randstad naar het Oosten verhuizen. We hebben laten onderzoeken of het thuiswerken door Covid-19 heeft geleid tot meer verhuizingen naar Gelderland en specifiek naar de landelijke regio’s Achterhoek en de Noord-Veluwe en minder verhuizingen in omgekeerde richting. Het is nog te vroeg om de effecten van thuiswerken op het verhuisgedrag te zien. We zien vooral een voortzetting van de trends die al enkele jaren zichtbaar zijn in Gelderland. De toegenomen instroom is zichtbaar in alle leeftijdsklassen, met uitzondering van jongeren. Uit de vele zestigplussers die zich vooral in de landelijke regio’s vestigen, blijkt dat het hier niet gaat om thuiswerkers, maar om ruimtezoekers. Het zijn vooral de grotere en duurdere woningen waar de toegenomen instroom zich manifesteert, dat was ook al voor Covid-19. Uitkomsten worden meegenomen in regionale woningbouwopgaves.

Voortgang projecten archeologische keten

NummerB4
OnderwerpVoortgang projecten archeologische keten
Openbare samenvattingHet archeologische verhaal van Gelderland en Nijmegen wordt gevormd door activiteiten in de gehele archeologische keten: van vindplaats tot restauratie, opslag, onderzoek en tentoonstelling. De onlangs tot UNESCO Werelderfgoed uitgeroepen Romeinse Limes biedt kansen om deze keten door te ontwikkelen en zichtbaar te maken. De provincie, de gemeente Nijmegen en Museum Het Valkhof werken hier binnen voor verschillende projecten en in wisselende rollen met elkaar samen. Voor haar wettelijke taken op het gebied van archeologie heeft de provincie een plaats waar archeologische bodemvondsten worden opgeslagen (het gezamenlijke depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg), waar ze worden onderzocht (Museum Kam), en waar ze worden tentoongesteld (Museum Het Valkhof). Museum Het Valkhof voert een groot gedeelte van deze taken in opdracht uit. Het gezamenlijke depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg, dat eigendom is van de gemeente Nijmegen, zal worden verbouwd. Als huurder van dit pand betaalt de provincie hieraan mee. Museum Kam wordt gerenoveerd, verduurzaamd en toegankelijker gemaakt. Tijdens archeologisch onderzoek in de tuin van Museum Kam zijn bijzondere bodemvondsten uit de Romeinse tijd aangetroffen. In de komende jaren wordt ook Museum Het Valkhof, dat een belangrijke positie inneemt in het stedelijke gebied het Valkhofkwartier en waar de topstukken uit de provinciale archeologische collectie worden tentoongesteld, verbouwd. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de stand van zaken van deze projecten.

Station Nijmegen

NummerB5
OnderwerpStation Nijmegen
Openbare samenvattingGS hebben besloten om een vaste bijdrage van EUR 35 miljoen te leveren aan de ontwikkeling van station en stationsomgeving Nijmegen (centrumzijde). Station Nijmegen is een belangrijke locatie voor de bereikbaarheid, voor wonen en werken in deze provincie en in het bijzonder in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Met behulp van bijdragen van Rijk, NS en gemeente Nijmegen wordt hier in komende jaren toegewerkt naar een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de bereikbaarheid in de gehele regio. De provinciale bijdrage is ook onderdeel van het bestuursakkoord dat recent met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is gesloten. In een op te stellen bestuursovereenkomst worden afspraken over de samenwerking, governance en financiering vastgelegd.

Staat van de biodiversiteit

NummerB6
OnderwerpStaat van de biodiversiteit
Openbare samenvattingIn 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in Gelderland! Deze ambitie heeft de provincie uitgesproken in de omgevingsvisie. Al meerdere decennia werkt de provincie aan bescherming, vergroting en verbetering van de biodiversiteit in natuurgebieden en daarbuiten. Het natuurbeleid levert successen op. Maar toch gaat het met een groot aantal soorten in Gelderland nog niet goed. Gedeputeerde Staten hebben een rapport opgesteld, waaruit onder meer blijkt dat de algemene achteruitgang van de biodiversiteit tot stilstand is gekomen. Maar er zijn wel grote verschillen. Het gaat goed met de soorten van moeras en zoete wateren en met de zoogdieren, amfibieën, reptielen en libellen. Daartegenover staat de (sterke) achteruitgang van soorten gebonden aan de droge zandgronden en soorten in het landelijk gebied en het stedelijk gebied. De dagvlinders hebben sinds 1990 een forse achteruitgang laten zien.

Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening

NummerB7
OnderwerpAanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening
Openbare samenvattingEr zijn dringend nieuwe gebieden voor de drinkwatervoorziening nodig. Daarom zoekt provincie Gelderland naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV), gebieden waar in de toekomst grondwater gewonnen kan worden om drinkwater van te maken. Dit is nodig omdat de vraag naar drinkwater op de middellange termijn (2040) naar verwachting behoorlijk zal groeien. Ook wordt de ruimte in de ondergrond steeds schaarser vanwege ander gebruik. Het gaat nu nog niet om nieuwe drinkwaterwinningen, maar om gebieden waar drinkwaterwinning in de toekomst mogelijk is. We nemen deze gebieden in de provinciale Omgevingsverordening op als drinkwaterreserveringsgebieden. Om het grondwater in deze gebieden te beschermen nemen we ook regels op in de Omgevingsverordening. Gedeputeerde Staten hebben (GS) een ontwerpbesluit vastgesteld. In het ontwerpbesluit staat welke drinkwaterreserveringsgebieden GS willen gaan aanwijzen en welke regels gaan gelden. GS leggen dit ontwerpbesluit in de periode van 20 oktober tot en met 30 november ter visie, samen met het Milieueffectrapport. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. In het eerste kwartaal van 2022 zullen Provinciale Staten een besluit nemen over de drinkwaterreserveringsgebieden.

Kader Beheer provinciale infrastructuur 2022-2025

NummerB8
OnderwerpKader Beheer provinciale infrastructuur 2022-2025
Openbare samenvattingDe Provincie Gelderland beheert 1.150 kilometer provinciale wegen en is ervoor verantwoordelijk dat de wegen goed en veilig berijdbaar zijn en blijven. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt in de Begroting 2022 aan Provinciale Staten om de inhoudelijke en financiële kaders vast te stellen met betrekking tot het beheer van en onderhoud van de Gelderse provinciale wegen. Deze zijn beschreven in het Kader Beheer provinciale infrastructuur 2022-2025. Dit Kader Beheer gaat over de uitvoering van het beheer van onze provinciale wegen. Het betreft hiermee een uitwerking van de door PS vastgestelde Beleidskaders zoals Omgevingsvisie en visie Bereikbaar Gelderland. In deze opvolger van de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2016-2020 is aangegeven dat het beleid over de provinciale infrastructuur breder is dan alleen onderhoud. De functionaliteit van ons wegennet wordt beïnvloed door het samenspel van de conditie, de dienstverlening op en de inrichting van de wegen. Dit komt samen in een integrale werkwijze voor het beheer van onze wegen die we assetmanagement noemen. Vanuit de doorvertaling van Gaaf Gelderland is aangegeven hoe we op integrale wijze in de trajectprogrammering uitvoering kunnen geven aan de diverse beleidsprogramma’s van de provincie en daarmee de grote uitvoeringskracht van het beheer van onze provinciale wegen nog beter benutten. De actualisatie heeft geleid tot meer maatwerk en differentiatie, zonder afbreuk te doen aan de verkeersveiligheid en het minimumonderhoudsniveau. Over dit Kader Beheer heeft GS de Staten geïnformeerd.

Aanvraag artikel 15 Gemeentewet raadslid gemeente Zaltbommel

NummerC1
OnderwerpAanvraag artikel 15 Gemeentewet raadslid gemeente Zaltbommel
Openbare samenvattingEen raadslid van de gemeente Zaltbommel, heeft ontheffing en goedkeuring nodig van Gedeputeerde Staten om een bouwkavel van de gemeente te kunnen kopen. Wij hebben onze toestemming gegeven omdat van bevoordeling van het raadslid geen sprake is.

Wijziging LOS en LAG-LEADER Achterhoek

NummerC2
OnderwerpWijziging LOS en LAG-LEADER Achterhoek
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben een aantal besluiten genomen in verband met de LEADER-subsidie. Dit is een subsidie voor projecten om de leefbaarheid op het platteland te stimuleren. LEADER is een onderdeel van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De looptijd van POP3 is verlengd tot en met 2023. Ter uitvoering hiervan hebben Gedeputeerde Staten een wijziging van de Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) goedgekeurd. De belangrijkste wijziging in de LOS is dat de provincie gaat bijdragen aan de cofinanciering bij LEADER-projecten. Gedeputeerde Staten hebben ook het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Achterhoek (Instellingsbesluit LAG) hierop aangepast en de leden van de Lokale Actiegroep (LAG) opnieuw benoemd, zodat zij de komende twee jaar hun functie kunnen voortzetten.

Antwoord op Statenvragen over Provincie Gelderland wil grond onder woningen kopen (PS2021-606)

NummerS1
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Provincie Gelderland wil grond onder woningen kopen (PS2021-606)
Openbare samenvattingKees Claassen (Forum voor Democratie) heeft vragen gesteld over grondaankoop door de provincie ten behoeve van betaalbare woningbouw. De vragen gaan in op de consequenties daarvan voor de grondprijzen, de koper en de hypotheek. Daarnaast stelt hij vragen over het aantal vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten en welke woningen zij in wonen. Voor de antwoorden op de vragen over grondaankoop verwijst het college grotendeels naar de statenbrief die deze maand wordt besproken door Provinciale Staten en waar veel antwoorden in staan. Het college antwoordt op de vragen over de aandachtsdoelgroepen dat de provincie geen registratie bijhoudt van haar inwoners naar afkomst en in welk type woningen zij wonen.

Antwoord op Statenvragen over Netbeheerders en ACM (PS2021-593)

NummerS2
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over Netbeheerders en ACM (PS2021-593)
Openbare samenvattingStatenleden Westra en De Looff hebben namens de VVD fractie vragen gesteld over de kostenefficiëntie en de maatschappelijke kosten van de Regionale Energie Strategieën (RES-en). De vragen gaan ook over de fiscale effecten van bepaalde regelingen, de Energie-Investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving, en de gevolgen van deze regelingen voor de kosten voor de maatschappij. Gedeputeerde Staten van Gelderland antwoorden dat ze bij de RES-en oog hebben voor de gevolgen voor de maatschappelijke kosten. Het belang van een goed energie netwerk moet goed afgewogen worden tegen de gevolgen voor de kosten voor burgers en bedrijven.

Beslissing op bezwaar verzoek om tegemoetkoming in planschade PIP Lingegebied en Diefdijk-Zuid

NummerS3
OnderwerpBeslissing op bezwaar verzoek om tegemoetkoming in planschade PIP Lingegebied en Diefdijk-Zuid
Openbare samenvattingBezwaarde heeft een verzoek om tegemoetkoming in planschade bij de provincie Gelderland ingediend met betrekking tot waardevermindering van haar perceel welke het gevolg is van de vernatting van het perceel. Gedeputeerde Staten hebben op 26 maart 2021 op dit verzoek een besluit genomen. In dit besluit hebben Gedeputeerde Staten hebben, conform het advies van de planschadecommissie, besloten zich niet bevoegd te verklaren om te oordelen over het verzoek om tegemoetkoming in de planschade met betrekking tot het Provinciaal Inpassingsplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid. De schade die verzoeker lijdt treedt op door ophoging van het oppervlaktewaterpeil (besluit van het waterschap Rivierenland) en is niet het gevolg van de maatregelen uit het Provinciaal Inpassingsplan. Het planschadeverzoek is vervolgens, in navolging van het advies van de planschadecommissie, doorgestuurd aan het waterschap Rivierenland. Het bezwaarschrift is gericht tegen voornoemd besluit. De commissie Rechtsbescherming heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd het bestreden besluit van 26 maart 2021 in stand te laten. Gedeputeerde Staten nemen dit advies over.

Antwoord op Statenvragen over werkzaamheden op ecoduct Oud Reemst (PS2021-610)

NummerS4
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over werkzaamheden op ecoduct Oud Reemst (PS2021-610)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben antwoord gegeven op vragen van Statenlid Van der Veer van de Partij voor de Dieren over werkzaamheden op ecoduct Oud Reemst. De naastliggende eigenaar Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft ter plaatse haar raster vervangen en ook het deel van het raster dat momenteel het ecoduct ontoegankelijk maakt voor de oversteek door grotere zoogdieren. GS hebben geen aanwijzingen dat hiervoor een vergunning had moeten worden aangevraagd maar vinden het niet wenselijk dat het ecoduct ontoegankelijk is voor bijvoorbeeld edelherten. Omdat zij ook begrip heeft voor het streven van Nationaal Park de Hoge Veluwe om de wolf buiten te houden gaan GS er van uit dat het een tijdelijke afsluiting is.

Beslissing op bezwaar Fair Holdings BV (niet-ontvankelijk)

NummerS5
OnderwerpBeslissing op bezwaar Fair Holdings BV (niet-ontvankelijk)
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten besluiten het bezwaarschrift van Fair Holdings B.V. te Nijmegen (hierna: bezwaarde) niet-ontvankelijk te verklaren. Zij volgen hierbij het advies van de commissie Rechtsbescherming. De bezwaren zijn gericht tegen afgewezen subsidieaanvraag voor het project ‘Haalbaarheidsonderzoek: van afval naar uitvaartkist’. De commissie Rechtsbescherming heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het te laat is ingediend. Bezwaarde heeft desgevraagd geen reden voor de termijnoverschrijding gegeven die tot een ander oordeel kan leiden. Aan de inhoudelijke beoordeling van het bezwaar wordt niet toegekomen.

Antwoord op Statenvragen over opvang en doorstroom van asielzoekers / statushouders (PS2021-618)

NummerS6
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over opvang en doorstroom van asielzoekers / statushouders (PS2021-618)
Openbare samenvattingStatenleden Berserik (GroenLinks) en Schouten (CDA) stellen vragen over de opvang en doorstroom van asielzoekers en statushouders in Gelderland, in relatie tot de instroom van Afghanen op dit moment. In de beantwoording is aangegeven dat het COA verantwoordelijk is voor de opvang van de Afghanen. Door de vertraagde uitstroom van vergunninghouders uit de AZC's wordt op dit moment reeds gebruik gemaakt van noodopvanglocaties. De provincie monitort of de gemeenten de taakstelling realiseren. Door inzet van o.a. middelen uit het Actieplan Wonen en uit SteengoedBenutten worden gemeenten ondersteund in het versnellen van (betaalbare) woningbouw en transformatie van vastgoed naar woonruimte.

Antwoord op Statenvragen over samenvoeging Scherpenzeel met Barneveld (PS2021-542)

NummerS7
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over samenvoeging Scherpenzeel met Barneveld (PS2021-542)
Openbare samenvattingStatenlid Portegies (SP) stelt 41 vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de samenvoeging van Scherpenzeel en Barneveld. Het betreffen vragen over “position papers” en de financiële gegevens van Barneveld en Scherpenzeel. Daarnaast worden verschillende documenten opgevraagd met betrekking tot deze samenvoeging. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan dat het position paper een beschrijving geeft van het proces dat de provincie - conform het plan van aanpak - met de betrokken besturen heeft doorlopen en bevat onze zienswijze. Het college geeft een weergave op welke manier dit paper is gedeeld met Tweede Kamerleden. Het college geeft de gevraagde gegevens ten aanzien van de technische vragen over de financiële positie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Verder geven Gedeputeerde Staten in deze set vragen verduidelijking op de herindelingsbijdrage vanuit het Rijk.

Antwoord op statenvragen Personeelsdossier Provincie Gelderland betrokken bij hack (PS2021-609)

NummerS8
OnderwerpAntwoord op statenvragen Personeelsdossier Provincie Gelderland betrokken bij hack (PS2021-609)
Openbare samenvattingHet college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft antwoord gegeven op de vragen van statenlid Peter Vermaas van Forum voor Democratie over de betrokkenheid van personeelsdossiers van de provincie Gelderland bij een hack. In de beantwoording wordt o.a. ingegaan op de stappen die zijn genomen om eventuele schade zo veel mogelijk te beperken, de afbakening van de gegevens die mogelijk bij de hack betrokken zijn geweest en de stappen die zijn genomen om toekomstige risico’s zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn medewerkers geïnstrueerd op het herkennen en voorkomen van misbruik, in de gelegenheid gesteld hun paspoort of ID bewijs te vervangen en biedt de provincie informatie en opleiding aan om medewerkers beter weerbaar te maken