Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 21 sep 2021

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Wob-Besluit inzake concepten geurrapporten Smurfit Kappa Parenco

NummerB1
OnderwerpWob-Besluit inzake concepten geurrapporten Smurfit Kappa Parenco
Openbare samenvattingSmurfit Kappa Parenco is een papierfabriek gevestigd aan de rand van de kern van Renkum. In 2016 is papierlijn 2 van deze fabriek omgebouwd en bruin papier gaan produceren. Dit leidde tot veel klachten over geuroverlast van omwonenden. Omwonenden van de fabriek hebben zich verenigd in de Belangengroep Omwonenden Parenco. Op 9 augustus 2021 hebben Gedeputeerde Staten drie onderzoeksrapporten over geurmonitoring in Renkum openbaar gemaakt. Te weten: • IM-21-11 Resultaten elektronische neuzen Renkum; • IM-21-11 Totaal (Samenhang geuronderzoeken Renkum); • 20210708 Rapportage GGD Geuronderzoek definitief_Geredigeerd. De belangengroep van de omwonenden heeft naar aanleiding daarvan op 10 augustus een Wob-verzoek ingediend en vraagt om de conceptrapportages van bovengenoemde rapporten, de zienswijzen van Parenco op deze rapporten en de reactie van Gedeputeerde Staten daarop. Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding daarvan besloten de gevraagde informatie openbaar te maken.

Mededelingenbrief 21 september

NummerB2
OnderwerpMededelingenbrief 21 september
Openbare samenvattingPeriodiek bieden GS aan de Staten een mededelingenbrief aan. Hierin staan mededelingen van feitelijke aard opgenomen.

Brief Kopgroep Kop van de Veluwe aan Stuurgroep verstedelijking Regio Zwolle

NummerC1
OnderwerpBrief Kopgroep Kop van de Veluwe aan Stuurgroep verstedelijking Regio Zwolle
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben besloten de brief die de Kopgroep van de Kop van de Veluwe heeft verzonden aan de Stuurgroep verstedelijking van de regio Zwolle te bekrachtigen. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor een aantal integrale onderwerpen en opgaven die in gezamenlijkheid met elkaar worden onderzocht in het gebied van de Kop van de Veluwe. De 5 gemeenten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland trekken samen op in de gebiedsverkenning en daarmee ook in deze brief aan de regio Zwolle.

Bestuurlijke reactie MIRT-verkenning A2

NummerC2
OnderwerpBestuurlijke reactie MIRT-verkenning A2
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben de Minister van I&W een bestuurlijke reactie gestuurd op de ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) inzake het project A2 Deil – Vught. Samen met het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch is de provincie Gelderland betrokken bij dit project. De A2 wordt op het traject Deil-Vught steeds drukker en gezamenlijk is er de voorkeur om de A2 te verbreden (beide richtingen één extra rijstrook) en twee extra bruggen te realiseren over de Maas en de Waal. Gedeputeerde Staten zijn positief over de ontwikkeling, die past in ons provinciale streven naar een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is bereikbaarheid een kritische succesfactor voor een verbonden samenleving en een krachtige, duurzame Gelderse economie. Daarom stimuleren wij en investeren wij in een robuust, veilig en toegankelijk infrastructuurnetwerk. Het aanpakken van knelpunten in de bereikbaarheid, nu en in de toekomst, past hierbij. De ontwerpstructuurvisie en de bijbehorende documenten zijn zorgvuldig opgesteld. Gedeputeerde Staten zien aanleiding om vanuit het provinciaal natuurbelang een inhoudelijke reactie te sturen. Op detailniveau zijn er enkele onvolkomenheden wat betreft de provinciaal beschermde natuurgebieden. Gedeputeerde Staten vragen daarbij extra aandacht voor cumulatieve effecten van o.a. windmolens in Deil en voor dijkversterkingen en adviseren om daarbij mitigerende en compenserende maatregelen op elkaar af te stemmen.

Vaststelling wijzigingsplan glastuinbouwbedrijf aan de Hogeweg naast nr. 14 Nieuwaal

NummerC3
OnderwerpVaststelling wijzigingsplan glastuinbouwbedrijf aan de Hogeweg naast nr. 14 Nieuwaal
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben ingestemd met de vestiging van een nieuw glastuinbouwbedrijf van ruim 4 hectare aan de Hogeweg naast nr.14, ten zuidoosten van de kern Nieuwaal. Het bedrijf zal naast de glasopstand bestaan uit een kantoor, kantine, loods, ketelhuis / WKK-ruimte, silo’s en opslag van regenwater. De grond waar het bedrijf zal worden gevestigd is op basis van het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard aangewezen als intensiveringsgebied glastuinbouw. Het plan heeft gedurende 6 weken in ontwerp ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is geen gebruik gemaakt.

Koepelnotitie 21 september 2021

NummerC4
OnderwerpKoepelnotitie 21 september 2021
Openbare samenvattingProvincie Gelderland ondersteunt initiatieven en projecten op diverse terreinen. Met subsidies stimuleren we initiatiefnemers en helpen we plannen te realiseren. Zo werken wij samen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Binnen het project "Praktijkopleidingscentrum voor de autoschadeherstelbranche” voert Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem samen met haar partners activiteiten uit, om het kwalitatieve tekort in deze sector op te lossen via een te starten praktijkopleidingscentrum. Binnen het project “Bouwt aan Werk - fase 2” voert Stichting ReVaBo Oosterbeek Foodvalley samen met haar partners activiteiten uit, om het tekort aan vakkrachten in de bouw en installatietechniek tegen te gaan in de Regio Foodvalley. Het doel is om minimaal 1.000 nieuwe vakkrachten te werven, op te leiden en te plaatsen bij werkgevers in de sectoren Bouw en Installatietechniek in de Regio Foodvalley tot en met 2030.

Antwoord op Statenvragen over moestuinen langs de rondweg Voorthuizen (PS2021-605)

NummerS1
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over moestuinen langs de rondweg Voorthuizen (PS2021-605)
Openbare samenvattingStatenlid B. Schouten (CDA) heeft statenvragen gesteld over waarom het niet mogelijk is om op een locatie aan de rondweg Voorthuizen moestuinen te realiseren. Gedeputeerde Staten wijzen in hun antwoord op het feit dat deze locatie onderdeel is van het landschapsplan voor de aangelegde rondweg. Dit landschapsplan is het resultaat van een belangenafweging en vormt een integraal onderdeel van het inpassingsplan wat Provinciale Staten eerder vaststelden. Het landschapsplan geeft aan welke functies waar in het landschap een plek krijgen. Deze functies staan op gespannen voet met de aanleg van een moestuin op die locatie. Daarmee is er voor Gedeputeerde Staten geen aanleiding om het initiatief voor moestuinen te ondersteunen.

Antwoord op Statenvragen over verkenning van een keerspoor in Harderwijk (PS2021-574).

NummerS2
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over verkenning van een keerspoor in Harderwijk (PS2021-574).
Openbare samenvattingDe Statenleden Daisy Vliegenthart en Hans van Ark (beiden CDA) hebben vragen gesteld over een verkenning van een keerspoor in Harderwijk. Het college van Gedeputeerde Staten heeft bij de beantwoording aangegeven niet bekend te zijn met een initiatief voor een verkenning van een keerspoor in Harderwijk. Het college geeft aan dat het wenselijk is eerst het gehele baanvak tussen Zwolle en Amersfoort te onderzoeken. Door een integrale corridoruitwerking uit te voeren kan het toekomstbeeld worden bepaald. Pas daarna kunnen verkenningen voor maatregelen die het beste en snelste bijdragen aan een betere bereikbaarheid van Harderwijk en de andere stations op Veluwe.

Antwoord op Statenvragen over zwerfafval (PS2021-568)

NummerS3
OnderwerpAntwoord op Statenvragen over zwerfafval (PS2021-568)
Openbare samenvattingHet Statenlid L.C. van der Pluijm (Partij voor de Dieren) heeft schriftelijke Statenvragen gesteld over het rapen van zwerfafval in Gelderland. Hij vraagt welke initiatieven de provincie neemt om het afval in de provincie terug te dringen en welke burgerinitiatieven om specifiek zwerfafval aan te pakken door de provincie worden ondersteund? Gedeputeerde Staten hebben geantwoord dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van huishoudelijk afval. De gemeenten hebben vanuit het afvalfonds ook middelen om burgers te ondersteunen bij het rapen van zwerfafval. De provincie richt zich aanvullend op het regionaal bundelen en verwerken van grotere afvalstromen zoals mest, textiel, elektronica, zonnepanelen en cv-ketels. Via Omgevingsdiensten worden bedrijven geholpen die afval weer als grondstof willen inzetten. Ten aanzien van zwerfafval heeft de provincie een Gelderse monitor zwerfafval gebouwd waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Daarnaast is specifiek de situatie langs een aantal provinciale wegen in beeld gebracht. Met de monitor is het mogelijk de herkomst van zwerfafval te achterhalen en veroorzakers aan te spreken.